، ،

دانلود پایان نامه

اگر 0آزمون معنادار بودن r2
ضریب همبستگی با توجه به نمونه مشخص می‌شود. بدیهی است که این ضریب، از نمونه ای به نمونه دیگر تغییر می‌یابد. حال جای سؤال اینجاست که آیا بین دو متغیر x و y که همبستگی آن را تعیین کردیم همبستگی معناداری وجود دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا می‎توان به وجود یک رابطه خطی اذعان داشت و یا ضریب همبستگی بدست آمده ناشی از شانس و تصادف بوده و ضریب همبستگی جامعه برابر با صفر می‌باشد؟
چندین آزمون جهت تست معنادار بودن رابطه بین دو متغیر وجود دارد: الف) آزمون t ب) آزمون مقایسه احتمال آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن با سطح 05/0=
آزمون :t
آماره آزمون t بر اساس فرمول روبرو بدست می‌آید:
درجه آزادی آزمون از فرمول df=n-2 ، و مقدار ضریب همبستگی توسط فرمول ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن محاسبه می‌شود. در اینجا با انجام یک آزمون دو طرفه پس از محاسبه t و مراجعه به جدول توزیع t با درجه آزادی n-2 و سطح 05/0= ، اگر قدر مطلق t کوچک‌تر از t جدول باشد، فرضیه H0 با احتمال مورد نظر پذیرفته می‌شود. پذیرش فرضیه H0 دلالت بر عدم وجود رابطه خطی بین دو متغیر دارد (آذر، 1377).
آزمون مقایسه احتمال آماری ضریب همبستگی و سطح 05/0=
اگر احتمال آماری ضریب همبستگی پیرسون کمتر از سطح05/0= باشد، بنابراین ضریب همبستگی معنادار می‌باشد. از آنجا که جامعه مورد نظر تحقیق حاضر نرمال نیست برای آزمون فرضیات بایستی از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده نمود. آمار ناپارامتریک برخلاف آمار پارامتریک که مستلزم پیش فرض‌هایی در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته می‌باشد مستلزم هیچ‌گونه فرضی در مورد توزیع نیست. به همین خاطر بسیاری از تحقیقات علوم انسانی که با مقیاس‌های کیفی سنجیده شده و فاقد توزیع هستند از شاخص‌های آمار ناپارامتریک استفاده می‌کنند. در این تحقیق از آزمون‌های ناپارامتریک پیرسون نیز جهت معنادار بودن استفاده می‌کنیم. طرز محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای برای داده های زوجی(Xi,Yi) برای i=1,2,3,…,K بدین صورت است: ابتدا تمام xها بر حسب مقادیرشان رتبه ای می‌دهیم و همین کار را برای y ها انجام می‌دهیم، سپس تفاضل بین رتبه های هر زوج را که با d1 نشان می‌دهیم حساب می‌کنیم. در مرحله بعد، توان دوم dها را محاسبه نموده، در نهایت با استفاده از این فرمول ضریب همبستگی رتبه ای را حساب می‌کنیم:
اگر احتمال آماری ضریب محاسبه شده پیرسون Rs کوچک‌تر از سطح باشد، دلیل بر رابطه معناداری بین متغیرها می‌باشد. در جداول آماری این ضریب به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردیده است.
ضریب همبستگی جزئی
اگر بخواهیم همبستگی بین دو متغیر را به شرط ثابت بودن سایر متغیرها محاسبه کنیم از ضریب همبستگی جزئی استفاده می‌شود. آزمون فرضیه، بصورت زیر خواهد بود:
3-8) روش آزمون فرضیات
برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر از دو نوع روش آماری استفاده شده است.
از آمار توصیفی؛ با استفاده از شاخص‎های مرکزی همچون میانگین، میانه و شاخص‎های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی و کشیدگی جهت توصیف متغیرها و نوع توزیع دادهها استفاده شده است.
از آمار استنباطی؛ در دو بخش:
الف) آزمون پیش فرض مدل رگرسیون: شامل؛آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری(آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و کای دو) و آزمون عدم خود ‌همبستگی داده‌ها(آزمون دوربین- واتسن) تلرانس و VIF برای عدم هم خطی داده‌ها و آزمون ثبات واریانس‌ها و آزمون نرمال بودن توزیع باقی مانده‌ها.
ب)آزمون اصلی: شامل؛آزمون رگرسیون خطی یک متغیره و خطی چندگانه، آزمون همبستگی پیرسون.
جهت تجزیه و تحلیل و بررسی رابطهی بین متغیرها از رگرسیون (همبستگی) استفاده میشود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون خطی و برای معناداری همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون P-Value (sig.)، آزمون همبستگی پیرسون استفاده می‌شود.