آمارههای توصیفی نمره فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن، آمارههای توصیفی نمره رفتار شهروندی و مؤلفههای آن، عدالت سازمانی ادراک شده

دانلود پایان نامه

4-2- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیرهای تحقیق و مولفههای آنها در جامعه مورد نظر 69
4-2-1- آزمون t تک نمونهای برای عدالت سازمانی ادراک شده 70
4-2-2- آزمون t تک نمونهای برای فرهنگ سازمانی 71
4-2-3- آزمون t تک نمونهای برای رفتار شهروندی 73
4-3-فرضیههای تحقیق 74
4-4-مدل نهایی تحقیق 86
فصل پنجم 87
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 87
مقدمه:‌ 88
5-1- نتایج تحقیق 88
5-2- فرضیههای تحقیق 89
5-3- بحث و بررسی 93
5-4- محدودیت ها 98
5-5- پیشنهادات تحقیق 98
منابع فارسی 100
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه عدالت سازمانی 64
جدول 3-2.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه فرهنگ سازمانی 64
جدول 3-3.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 64
جدول 4-1: آمارههای توصیفی نمره عدالت سازمانی ادراک شده و مؤلفههای آن 67
جدول 4-2: آمارههای توصیفی نمره رفتار شهروندی و مؤلفههای آن 68
جدول 4-3: آمارههای توصیفی نمره فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن 68
جدول 4-4: شاخصهای سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفه های آن 70
جدول 4-5: آزمون tتک متغیره سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفههای آن 70