ابعاد فرهنگ سازمانی، بهره وری کارکنان، الگوهای ارتباطی

دانلود پایان نامه

جدول 3-4 ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی…………………………………….69
جدول 3-5 ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد بهره وری……………………………………………..69
جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت……………………………………………………………73
جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن………………………………………………………………….74
جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی بر حسب وضعیت تأهل……………………………………………………74
جدول 4-4 فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سنوات خدمت………………………………………………….75
جدول 4-5 فراوانی و درصد فراوانی بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………..76
جدول 4-6 شاخص های آمار توصیفی بری مؤلفه های فرهنگ سازمانی…………………………………….77
جدول 4-7 آزمون کلموگروف اسمیرنوف متغیرعای تحقیق………………………………………………………82
جدول 4-8 انواع همبستگی و نوع رابطه آنها…………………………………………………………………………..83.
جدول 4-9 همبستگی بین خلاقیت و سطح بهره وری کارکنان…………………………………………………..83
جدول 4-10 همبستگی بین ریسک پذیری و سطح بهره وری کارکنان………………………………………..84
جدول 4-11 همبستگی بین سبک رهبری و سطح بهره وری کارکنان………………………………………….84
جدول 4-12 همبستگی بین هماهنگی انسجام و سطح بهره وری کارکنان……………………………………85
جدول 4-13 همبستگی بین مساعدت و حمایت مدیران و سطح بهره وری کارکنان……………………..85
جدول 4-14 همبستگی بین سیستم کنترل و سطح بهره وری کارکنان………………………………………….86
جدول 4-15 همبستگی بین هویت و سطح بهره وری کارکنان…………………………………………………..86
جدول 4-16 همبستگی بین سیستم پاداش و سطح بهره وری کارکنان…………………………………………87
جدول 4-17 همبستگی بین سازش با پدیده تعارض و سطح بهره وری کارکنان…………………………..87
جدول 4-18 همبستگی بین الگوهای ارتباطی و سطح بهره وری کارکنان…………………………………….88
جدول 4-19 همبستگی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان……………………………………………..88
جدول 4-20 جدول خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………..89
جدول 4-21 جدول آنوا ANOVA ……………………………………………………………………………………….89
جدول 4-22 جدول ضرایب………………………………………………………………………………………………….90
جدول 4-23 جدول خلاصه مدل (رگرسیون مجدد)…………………………………………………………………91
جدول 4-24 جدول آنوا (رگرسیون مجدد)……………………………………………………………………………..91