ابعاد فرهنگ سازمانی، درگیر شدن در کار، جداول و نمودارها

دانلود پایان نامه

درگیر شدن در کار
90/0
سازگاری
87/0
انطباق پذیری
89/0
رسالت
88/0
که اولا: آلفای همه آنهابالاتراز85/0وثانیا:میانگین آلفاهای محاسبه شده برای این متغیرها89/. است. لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می شود)همان،179).
3-9- روشهای آماری
در این پژوهش برای استخراج اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از برنامه SPSS استفاده شده است. دربخش آمارهای توصیفی، آمارهایی که از پرسشنامه به دست آمده اند توسط نرم افزار SPSS تفکیک و با جزئیات کامل درجداولی که عنوان هرکدام بالای شان نوشته شده نشان داده شده اند. در واقع در این قسمت، فقط داده های حاصل ازپرسشنامه دسته بندی وبا زبان آماری به صورت جداول و نمودارهاسازمان یافته اند. دراین قسمت هیچ تحلیلی ازداده هاارائه نمی شود و داده ها فقط گزارش می شوند و دقیقا به همین خاطر به این قسمت آمارهای توصیفی می گویند.
آزمونهای آماری به تناسب سطح سنجش متغیرها، بر اساس فرضیههای پژوهش انتخاب شدهاند. ازروش ضریب همبستگی گاما برای دریافت شدت ارتباط استفاده می شود. سپس ازآزمون معنی داری استفاده می شود. دراین راستا ازنرم افزارSPSS استفاده خواهدشد.
دلیل استفاده از ضریب همبستگی گاما در این پژوهش:
چون به دنبال محاسبه شدت همبستگی بین هریک از ابعاد فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی هستیم بایستی از یک ضریب همبستگی استفاده شود. ضرایب همبستگی گوناگونی مانند لاندا،گاما، پیرسون و… درآمار وجود داردکه هریک کاربردخاص خودرادارد. لاندا برای داده های اسمی – ترتیبی،گاما برای داده های ترتیبی-ترتیبی، پیرسون برای داده های فاصله ای و…به کارمی رود(دواس،1384، 219). ازآنجاییکه داده های این پژوهش درسطح ترتیبی-ترتیبی است(هم تمام گزینه های سوالات فرهنگ سازمانی و هم یادگیری سازمانی ازکاملا مخالفم تاکاملا موافقم تنظیم شده اندکه گرینه هایی ترتیبی اند) ازضریب گاما که بهترین آماره برای آزمون شدت همبستگی داده های ترتیبی- ترتیبی است(همان،220) استفاده می شود.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1-مقدمه
مفاهیم و ابزارهای آماری به صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرایند اکثر پژوهشات را شامل می‌شوند. نقش این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، جایگزینی آنها در گروه‌های مختلف، توصیف داده‌های جمع‌آوری‌شده و تعمیم یافته‌های حاصل از مطالعه، مشاهده کرد. بنابراین در پژوهشات پیمایشی، روش‌های آماری چندین نقش ایفا می‌کنند که با هم ارتباط دارند.
4-2-آمارهای توصیفی
در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار توصیفی محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.
در این قسمت از تحقیق، آمارهای توصیفی که از پرسشنامه به دست آمده اند توسط نرم افزارSPSS تفکیک و با جزئیات کامل در جداولی که عنوان هرکدام بالای شان نوشته شده نشان داده شده اند.
ترتیب جداول براساس ترتیب ابعاد متغیرها در نظریات پشتیبان مورد استفاده درچارچوب نظری می باشد. ابتدا ابعاد متغیر مستقل(فرهنگ سازمانی) براساس ترتیبی که در نظریه دنیسون آمده یعنی1- درگیرشدن درکار-2 سازگاری-3 انطباق پذیری -4 ماموریت یا رسالت و سپس ابعاد متغیر وابسته(یادگیری سازمانی) براساس ترتیبی که در نظریه سنگه آمده یعنی:1- قابلیت شخصی2- تفکر سیستمی3- یادگیری جمعی4- آرمان مشترک5- مدل ذهنی، مرتب شده اند.