ابعاد فرهنگ سازمانی، درگیر شدن در کار، مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

– این مدل چارچوبی جدید در بین مدل های فرهنگ سازمانی ارائه می نماید.
– از نظر شاخص های اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی مدلی کامل به حساب میآید.
– قابلیت استفاده در تمام سطوح سازمانی را دارد.
– مدل دنیسون در خارج از کشور توسط سازمان های مختلفی به طور گسترده برای ارزیابی فرهنگ سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. جدید بودن مدل دنیسون نسبت به مدلهای معرفی شده و مبنای رفتارگرایی این مدل و همچنین کامل بودن این مدل از نظر شاخصهای اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی، از جمله دلایل انتخاب این مدل به شمار می آیند. قابلیت استفاده از مدل دنیسون در تمام سطوح سازمانی یکی دیگر از ویژگیهای این مدل است حجم وسیعی از پژوهش ها و پرسشنامه هایی وجود دارند که مدعی اندازه گیری فرهنگ هستند، اما تمامی آنها بیشتر به سوالاتی در زمینه جو سازمانی و اینکه سازمان چه احساسی در مورد کارکنان خود دارد، محدود می شود.گرچه این یک روش غیرمستقیم و محدود برای بدست آوردن ابعادی از فرهنگ است که طبق تئوریهای مهم نویسندگان تجاری تهیه شده اند، اما فرهنگ بر مجموعهای نهفته از اعتقادات و ارزشهاست که به طور واقعی برمحدوده وسیعی از رفتار تاثیر می گذارد(دنیسون ،2000)
برای بررسی و اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چهارچوب نظری زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم(2002) استفاده گردیده است.
مدل زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم در سال2002 بیان شد که شامل سه مرحله به شرح زیر میباشد: مرحله اول : نگرش نسبت به مسئولیت اجتماعی ، مرحله دوم: سنجش عوامل مسئولیت اجتماعی و مرحله سوم: اجزای ائتلاف ها در زمینه مسئولیت اجتماعی
متغیر وابسته متغیرهای مستقل

فرهنگ سازمانی
درگیر شدن درکار
سازگاری (ثبات ویکپارچگی)
انطباق پذیری
رسالت یا ماموریت

مسئولیت اجتماعی(نگرش نسبت به مسئولیت اجتماعی، سنجش عوامل مسئولیت اجتماعی واجزای ائتلاف ها در زمینه مسئولیت اجتماعی)
نمودار(1-2): مدل تحلیلی تحقیق(منبع:دنیسون،2000)، (زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم،2002)
مدل پیشنهادی فوق بیانگر ابعاد فرهنگ سازمانی همچون درگیر شدن در کار، سازگاری (ثبات و یکپارچگی)، انطباقپذیری و رسالت یا ماموریت و نحوهی ارتباط آنها با مسئولیت اجتماعی در سازمانها میباشد که در فصول بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نحوه ارتباط و میزان این ارتباط مشخص خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری
تحقیق