اثرها و کارکردهای فرهنگ سازمانی، ارزش ها و نگرش ها، ارزش های فرهنگی

دانلود پایان نامه

تعهد
جابجایی

شکل 2-2 فرآیند جامعه پذیری
2-2-10 اثرها و کارکردهای فرهنگ سازمانی
تأثیر فرهنگ بر عملکرد از سه بعد- جهت، نفوذ و قدرت بررسی می شود. جهت به این معنی که فرهنگ موجب پیروی افراد در سازمان میشود. نفوذ، درجه گستردگی فرهنگ و اشتراگ نظر اعضا درباره ی ارزش های فرهنگی سازمان است. قدرت میزان تأثیر فرهنگ روی اعضای سازمان است. اگر فرهنگ رفتار درست را نشان دهد، به طور گسترده ای از سوی اعضای گروه های کاری پذیرفته می شود و تأثیر زیادی بر روی پیروی و اطاعت اعضای گروه از راهنماهای تعیین شده فرهنگی داشته باشد، تأثیر مثبتی روی سازمان دارد از جمله :
2-2-10-1 فرهنگ سازمان موجب تمایز یک سازمان از سازمان های دیگر می شود؛
2-2-10-2 به اعضای سازمان هویت می بخشد،
2-2-10-3 موجب ثبات سیستم اجتماعی می شود؛ به این ترتیب که با ارائه ی استانداردها افراد را در تشخیص رفتار و گفتار مناسب یاری می کند؛
2-2-10-4 سرانجام به عنوان یک مکانیزم کنترل و آزمون، نگرش ها و رفتار کارکنان را جهت می دهد بدین ترتیب ابهام آنها را در این باره که کارها چگونه انجام می شود چه چیزی مهم است کاهش می دهد.
درباره تأثیر فرهنگ بر رفع ابهام کارکنان نیز سازمان هایی که احساس خودیابی، مشارکت قدرتمندسازی، احساس امنیت و اعتماد اعضای خود را تأمین می کنند، به آنها در روبه رو شدن با ابهامات کمک می کنند و برعکس در سازمان هایی که اعضای خود را از خود بیگانه می کنند، کارکنان در برخورد با مشکلات داخلی و خارجی ای که مستلزم تغییر هستند، احساس نگرانی، درماندگی و بد گمانی می کنند، آنها تغییر را تهدید می دانند و با استفاده از عکس العمل های تدافعی در برابر آن مقاومت می کنند.
همچنین در مطالعات دیگری چهار اثر مهم فرهنگ این گونه بیان می شود:
1- درک فرهنگ به شناخت گذشته و حال سازمان کمک می کند که این شناخت، الگویی در باره فرهنگ مورد انتظار می دهد؛
2- فرهنگ موجب ایجاد تعهد به ارزش ها و فلسفه موسسه می شود؛
3- فرهنگ از طریق هنجارها به عنوان یک مکانیزم کنترل عمل می کند؛
4- فرهنگ سازمانی خاص، موجب اثربخشی و بهره وری بیشتر می شود (رابینز 1993: 71).
2-2-11 جو سازمانی
جو سازمانی توصیفات فردی درباره ی مجموعه ی اجتماعی یا زمینه ای بوده است که فرد بخشی از ان است. جمیز و جونز (1974) بیان می کنند که جوسازمانی، ادراکات کارکنان را نسبت به کار و برنامه های سازمان منعکس می سازد. بررسی ها درباره ی جو سازمانی حداقل یک دهه قدیمی تر از مطالعات مربوط به فرهنگ سازمانی است. برخی از مسائل مورد علاقه درباره ی دیدگاه های فرهنگی سازمان نتیجه تحقیقات قبلی هستند که روی جو سازمانی تمرکز کرده بودند. (برون 1998 : 85)
موران و ولکوین (1992) تعاریف قبلی درباره ی جو سازمانی را به کار گرفته و پیشنهاد داده اند که جو سازمانی:
ویژگی نسبتاً بادوام یک سازمان است که آن را از دیگر سازمان ها متمایز می کند: و
الف). ادراکات جمعی اعضا درباره ی سازمانهایشان را با توجه به ابعادی چون استقلال، اعتماد، همبستگی، پشتیبانی، نوآوری و انصاف در بر می گیرد،
ب). توسط تعامل میان افراد صورت می گیرد،
ج). به عنوان پایه ای برای تفسیر موقعیت عمل می کن،
د). هنجاره ها، ارزش ها و نگرش های رایج درباره ی فرهنگ سازمان را منعکس می کند.
ﻫ). به عنوان منبعی تأثیرگذار جهت شکل دادن به رفتار عمل می کند (موران و ولکوین 1992 :20).
تعریف بالا به فرهنگ سازمانی اشاره می کند و برخی تشابه ها را میان این دو مفهوم مورد تأکید قرار می دهد.