ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی، ارزیابی عملکرد کارکنان، مدل هدف مدار تایلر

دانلود پایان نامه

2- پشتیبانی های روانی(حمایت های روانی و پشتیبانی های لازم رفتاری و سازمانی و نظیر آن
رابینز عوامل موثر بر عملکرد را در 5 طبقه قرارداده است:
1- معیارها و مبنایی که سازمان برای ارزیابی عملکرد کارکنان انتخاب می کند.
2- بازخورد مداوم، کارکنان دوست دارند بدانند که چگونه کار می کنند.
3- هرچقدر تعداد ارزیابان زیاد باشد(ارزیابی گروهی) احتمال دستیابی به اطلاعات دقیق بیشتر است.
4- اگر ارزیابان با تجربه باشند احتمال خطای ارزشیابی کمتر است.
5- اگر اهداف مبهم باشند یا معیارهای اندازه گیری نیل به هدف مبهم باشند و اگر کارکنان مطمئن نباشند که تلاش آنها منجر به ارزشیابی رضایت بخشی می شود، پائین تر از سطح مطلوب کار خواهند کرد.
(عزیزی تراب،1392).
2-3-7 فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان
(نمودار 2-3)
2-3-8 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی :
اگر نیل به اهداف به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف شود، اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به اهداف مورد نظر خود نایل می شود(دفت ،1381). پیتر دراکر  صاحب نظر شناخته شده در مدیریت، اثربخشی آموزشی را انجام دادن کار درست تعریف می کند، اصلاح رویه های مدیریت، کسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمان، تفکر گروهی، مشارکت و مواردی مانند آن ازجمله تعابیری هستند که در مدیریت، معادل اثربخشی به کار می روند.(رون، 2007 ).
کرک پاتریک دلایل اصلی ارزیابی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت را چنین بیان می کند :
1)توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف .
2) تصمیم گیری درخصوص تداوم داشتن یا تداوم نداشتن یک برنامه آموزشی .
3) گرفتن اطلاعات در مورد اینکه چگونه می توان برنامه های آموزشی را در آینده بهبود بخشید.
(پاتریک، 2005).
2-3-9 معرفی مدل ها و روشهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی :
2-3-9-1 مدل هدف مدار تایلر:
این مدل که توسط تایلر1در سال 1930 ارائه شده است یکی از قدیمی ترین مدل ارزشیابی است، و با مقایسه “نتایج مورد انتظار” و “نتایج واقعی” انجام می شود، تمرکز این رویکرد برنتایج است که مفهومی قابل درک به حساب می‌آید. (ابیلی ، 1375).
2-3-9-2 روش ادیورنه :
در این روش بهترین راه برای انجام دادن یک ارزشیابی جامع و کامل کاربرد یک روش سیستمی است. بهترین راه برای ارزشیابی یک برنامه آموزشی اندازه گیری میزان تغییراتی است که در رفتار، درجه مهارت و میزان کارایی شرکت کنندگان پس از شرکت در دوره آموزشی بوجود آمده است، بنابراین در این روش آزمایشات کلاسی چه قبل از تشکیل دوره و چه در خاتمه آن نمی توانند ارزشیابی کاملی از برنامه های آموزشی به دست دهند مگر اینکه کاربرد آن در محیط واقعی کار مورد مطالعه و ارزشیابی قرار گیرد.(ابطحی، 1383).
2-3-9-3 روش دفیلیپس :