از دست دادن فرصت، استفاده میشود، سرمایهگذاری

دانلود پایان نامه

2-3-2-7-1 مزایا و معایب شاخصهای پسرو (تحکیم کننده)
یکی از مزایای اصلی شاخصهای پیرو روند این است که امکان پیدا کردن روند موجود و همراه شدن با آن را به معاملهگر میدهند. در صورتی که حرکت مورد نظر ادامه یابد این شاخص میتواند به نحو چشم گیری سودآور باشند. تأخیر در ارسال سیگنالها را میتوان مهمترین عیب این دسته از شاخصها دانست (همان منبع، 1385، 18).
2-3-2-8 اندیکاتورهای پیشرو در مقابل پسرو
اندیکاتورهای دنبال کنندۀ روند یا “پسرو” اندیکاتورهایی هستند که زمانی که قیمتها در روندهای نسبتاً طولانی حرکت میکنند عالی میباشند. آنها به شما در مورد تغییرات قیمتی که در آیندۀ نزدیک رخ می دهد هشدار نمیدهند، آنها به طور ساده به شما میگویند که قیمتها در چه حالی هستند (یعنی درحال افزایش یا کاهشاند) بنابراین شما میتوانید مطابق با آن سرمایهگذاری کنید. اندیکاتورهای پیرو روند باعث میشوند که شما دیرتر خرید و فروش کنید اما در عوض از دست دادن فرصتهای زودتر، آنها به طور گستردهای ریسک را با نگاه داشتن شما در قسمت صحیح بازار کاهش میدهند(Achelis, 2000, 27).
2-3-2-9 نوساننماهای مومنتوم (اندازه حرکت)
اغلب شاخصهای هدایتگر به شکل نوسان نماهای مومنتوم ظاهر میشوند(لطفی، درویش، 1385،17). به طور کلی مومنتوم، نرخ تغییر قیمت سهام را اندازه میگیرد بنابراین در یک زمان ثابت (مثلاً ده روز) هرچقدر تغییر قیمت بیش تر باشد، مومنتوم نیز بیشتر است. هرگاه قیمت سهام بالاتر رود مقدار عددی مومنتوم نیز بالاتر خواهد رفت، هرچه سرعت بالا رفتن قیمت بیشتر باشد افزایش مومنتوم نیز بیشتر خواهد بود. وقتی سرعت افزایش قیمت شروع به کند شدن کند، رشد مومنتوم هم کند میشود.
2-3-2-10 گونههای نوساننماها
نوساننما، شاخصی است که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان میکند. اغلب نوسان نماها میتوانند سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را نشان دهند. گونههای متفاوتی از نوسان نماها وجود دارد و برخی به بیش از یک دسته تعلق دارند. نوسان نماها به دو دستۀ اصلی تقسیم میشوند: نوسان نماهای مرکزی که حول یک نقطه یا خط مرکزی نوسان دارند و نوساننماهای نواری که میان سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نوسان میکنند. به طور کلی نوسان نماهای مرکزی بیشتر برای تحلیل جهت تغییرات قیمت مناسباند در حالی که نوساننماهای نواری برای شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش مفیدتر هستند.
الف) نوساننماهای مرکزی
این نوساننماها بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان میکنند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت به کار می روند. MACD نمونه ای از یک نوساننمای متمرکز است که بالا و پایین صفر نوسان می کند.
ب) نوساننماهای نواری
در این دسته از نوسان نماها، دو نوار (دو خط) به عنوان مناطق مرزی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده میشود. این نوارها بر اساس نوساننما پایه گذاری شدهاند و تغییرات آن ها در سهام های مختلف ناچیز است و امکان تشخیص موقعیتهای اشباع خرید و فروش را به کاربران میدهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوساننمای استوکاستیک دو نمونه از نوساننماهای نواری هستند (لطفی، درویش، 1385، 18-19).
2-3-2-11 برخی اصطلاحات مهم
2-3-2-11-1 بازار بدونروند (Ranging Market): حالتی است که قیمت سهم از روند خاصی پیروی نمیکند. در این حالت همواره اینگونه نیست که سهم نوسانات ناچیزی داشته باشد بلکه گاهی ممکن است نوسانات نسبتاً زیادی را نیز تجربه کند اما این نوسانات در جهت مشخصی نباشد. مانند شکل زیر:
شکل2-5 بازار بدون روند
شکل2-5 بازار بدون روند
2-3-2-11-2 بازار رونددار (Trending Market): حالتی است که قیمت سهم تابع روند خاصی (صعودی و یا نزولی) باشد. زمانی که قیمت روند صعودی داشته باشد، معمولاً کفهای جدید از کفهای قبلی بالاتر قرار میگیرد و زمانی که قیمت روند نزولی دارد، معمولاً سقف های جدید پایینتر از سقفهای قبلی قرار میگیرد. مانند شکل زیر:
شکل 2-6 بازار رونددار
شکل 2-6 بازار رونددار