استقلال و خودمختاری، سبک فرزندپروری، سازگاری هیجانی

دانلود پایان نامه

تعریف عملیاتی ارتباط خانواده و مدرسه از طریق درگیر کردن والدین: منظور شرکت کردن والدین در جلسات گفتگو اولیا و مربیان، که از این طریق سعی میکنند در تصمیمات و فعالیتهای مدارس نسبت به سرنوشت کودکان خود نقش داشته باشند. در مطالعه حاضر منظور از ارتباط خانواده و مدرسه از طریق درگیر کردن والدین، نمرهای است که آزمودنی در خرده مقیاس ارتباط خانواده و مدرسه از طریق درگیر کردن والدین، ازسازگاری هیجانی- اجتماعی ساخته اسکیوینگتون و پویتاندی (1990) کسب میکند.
تعریف مفهومی ارتقای فرصتهای برابر و شرکت در تصمیم گیری: یک مدرسه مبتنی بر ارتقا سلامت و کودک پسند، به بچهها حمایت عاطفی و اجتماعی میدهد و به آنها کمک مینماید تا اعتماد بنفسی را که آنها برای صحبت کردن در مورد مدرسه و زندگی نیاز دارند کشف نمایند. کودکان مانند بزرگسالان درصدد خودرأیی هستند، کودکان نیاز به فرصتهایی برای کسب اطلاع درباره مسائلی که آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و شرکت در تصمیمگیری را با معلمان و والدین دارند. درحالی که کودکان نیاز به تشویق شدن برای خود و اجتماعشان میباشند در همین زمان آنها در دورهای از زندگی خود حق دارند که بتوانند از لحاظ جسمانی و عاطفی به دیگران متکی باشند و از ضررهای عاطفی، اختماعی و جسمانی حمایت شوند (اسکیوینگتون و ماماتا پویتاندی، 1990).
تعریف عملیاتی ارتقای فرصتهای برابر و شرکت در تصمیم گیری: منظور این است که کودکان نیاز به ایجاد فرصتهایی از سوی مدارس برای کسب اطلاع درباره مسائلی که آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، و شرکت در تصمیمگیری را با معلمان و والدین، را دارند. در مطالعه حاضر منظور از ارتقاء فرصتهای برابر و شرکت در تصمیمگیری، نمره ای است که آزمودنی در خرده مقیاس ارتقاء فرصتهای برابر و شرکت در تصمیم گیری، از سازگاری هیجانی- اجتماعی ساخته اسکیوینگتون و پویتاندی (1990) کسب میکند.
مبانی نظری و تحقیقات پیشین
مبانی نظری
در این فصل، ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیرهای سبکهای فرزندپروری، سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی پرداخته می شود و سپس نتایج تحقیقات در مورد ارتباط بین متغیرها ارائه میگردد.
سبکهای فرزندپروری
امروزه محققان در خصوص سبکهای فرزندپروری والدین و تأثیراتی که هر یک بر رشد کودکان دارند، به بحث و بررسی پرداخته و الگوهای متفاوتی را ارائه داده اند. عمدهی مطالعات و مدلهای ارائه شده در این حوزه، بر دو بعد، پذیرش-پاسخ گویی و درخواست-کنترل تأکید دارند (دارلینگ و اشتاین برگ ، 1993؛ مک کوبی و مارتین ، 1983). بعد اوّل فرزندپروری (پذیرش- پاسخ گویی)، نشان دهندهی والدینی است که حمایت کننده بوده و به نیازهای فرزندانشان حساس هستند، تمایل دارند به کودکان خود محبت کنند و آنها را تحسین نمایند. والدین پذیرا و پاسخگو، با عاطفه هستند ، اغلب با مهربانی ، تحسین و تشویق با فرزندانشان برخورد می کنند؛ آنها همچنین، موقعی که، کودک رفتار ناشایستی انجام میدهد فوراّ او را تنبیه نمیکنند. والدینی که کمتر پذیرا و پاسخگو هستند، از فرزندان خود ایراد میگیرند، آنها را تحقیر و تنبیه میکنند و به آنها توجهی نمینمایند (سیگلمن، 1999).
بعد درخواست- کنترل، بر کنترل والدین بر تصمیمات فرزندان اشاره دارد. والدین کنترل کننده و درخواست کننده یک سری قوانین را برای کودکان قرار میدهند و از آنها انتظار دارند که از قوانین پیروی نمایند. آنها رفتار فرزندان را مشاهده و نظارت میکنند تا مطمئن شوند که، مقررات توسط فرزندان اجرا میشود. والدینی که کمتر سخت گیر و کنترل کننده هستند، درخواستهای کمی از فرزندان دارند، و به آنها اجازه میدهند که استقلال و خودمختاری بیشتری در محیط اطرافشان داشته باشند. با توجه به این دو بعد، چهار سبک فرزندپروری عبارتند از: مقتدر ، مستبد (سلطه جو)، سهل گیر و غفلتگرا (دارلینگ و اشتاین برگ، 1993، مک کوبی و مارتین، 1983).
بالا پایین
مقتدر
– درخواست های منطقی
– اجبارهای باثبات
– حساس بودن
– پذیرش فرزندان مستبد
قوانین و درخواست های زیاد
توضیحات کم
حساسیت پایین نسبت به نیازها و دیدگاه های فرزندان
سهل گیر
قوانین و درخواست های کم
به فرزندان آزادی بیشتری توسط والدین آسان گیر داده می شود. بی توجه یا غفلت گرا
قوانین و مقررات اندک
عدم توجه به نیازهای فرزندان
درگیر نشدن والدین در تربیت