دانلود پایان نامه ارشد اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

برا ی تبیین مفهوم اختیار در مسئولیت کیفری به بیان سه نظریه عمده در باب مبانی مسؤولیت کیفری و توجیه مجازاتها مطرح گشت می پردازیم . نظریهاول که توسط مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک حقوق جزا بیان گردید، مبنای مسؤولیت کیفری را برتئوری اختیار و آزادی انسان، با هدف نفع اجتماعی و عدالت، استوار نمود. آنان بر این باور بودند که انسان ها دارای ذهنی عقلانی هستند و لذا اراده آزاد برای انتخاب خوب از بد دارند این دو مکتب، انسان را صاحب عقل و اراده و قوه تشخیص خوب و بد و نهایتا قابل مؤاخذه و اخلاقا مسؤول می شناسند. نظریه دوم که از سوی مکتب تحققی حقوق جزا ابراز گردید، اختیار و آزادی اراده و مسؤولیت اخلاقی انسان را بکلی انکار نمود. این مکتب رفتار انسان و جرم را نشأت گرفته ازعوامل زیستی ، عوامل روانی و عوامل اجتماعی و جبرهای درونی و بیرونی می داند. اختلاف این دو نظریه، موجب پیدایش نظریه سو م در قالب مکاتب التقاطی حقوق جزا، همانند مکتب دفاع اجتماعی در قرن بیستم گردید. طرفداران این مکاتب جدید، ضمن اعتقاد به مسؤولیت اخلاقی انسان، ازدست آوردهای تازه مکتب تحققی استقبال نمودند وعلوم جنایی را توسعهتازه ای بخشیدند .[1]

 

 

دانلود متن کامل در لینک زیر :

wq

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

 

[1]  –  فرانک پی . ویلیامز ،1946 ، ماری لین دی . مک شین ، نظریه های جرم شناسی ، ترجمه ی حمیدرضا ملک محمدی نوری ، تهران ، نشر میزان ،چاپ اول ، بهار 1383 ، صص 35 و 47