افزایش بهره وری نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه

در کشور ما نیز در طی سالهای اخیر اقدامات اساسی و زیر بنایی برای ایجاد و افزایش سطح بهره وری به عنوان یکی از عناصر اصلی توسعه ، صورت گرفته است . اگر ما بهره وری را به عنوان فرهنگ استفاده از همه منابع و امکانات در نظر بگیریم ، گام نخست را در وارد کردن مفهوم بهره وری در فرهنگ سازمانی ایجاد کرده ایم .
با توجه به مراتب فوق و اهمیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بهره وری در این پژوهش به بررسی رابطه بین این دو متغییر می پردازیم .
1-4 اهداف پژوهش :
با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی در سازمانهای امروزی نقش کلیدی ایفا می کنند و تأثیر شگرفی بر افزایش بهره وری کارکنان دارند ، این تحقیق بر آن است تا با بررسی فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به اهداف ذیل نایل گردد:
1-4-1 هدف اصلی پژوهش :
هدف اصلی در این پژوهش تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان بهره وری نیروی انسانی بوده است .
1-4-2 هدفهای ویژه :
تعیین تأثیر روحیه ابتکار و خلاقیت و سطح بهره وری کارکنان.
تعیین تأثیر میزان ریسک پذیری کارکنان و افزایش سطح بهره وری کارکنان.
تعیین تأثیر سبک رهبری ( هدایت ) و میزان بهره وری کارکنان.
تعیین تأثیر هماهنگی و انسجام در کارها و افزایش سطح بهره وری کارکنان.
تعیین تأثیر مساعدت و حمایت مدیران از کارکنان و افزایش سطح بهره وری کارکنان.
تعیین تأثیر برقراری یک سیستم کنترل مناسب و افزایش بهره وری نیروی انسانی.
تعیین تأثیر تعیین هویت کارکنان و افزایش سطح بهره وری کارکنان.
تعیین تأثیر یک نظام تخصیص پاداش شغلی بر مبنای عملکرد کارکنان و سطح بهره وری کارکنان.
تعیین تأثیر سازش با پدیده تعارض و افزایش سطح بهره وری کارکنان.
10 – تعیین تأثیر الگوهای ارتباطی موجود و افزایش سطح بهره وری کارکنان.
1-4-3 هدف کاربردی :
در این پژوهش هدف کاربردی تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر میزان بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد.
1-5 فرضیه های پژوهش :
1-5-1- فرضیه اصلی : بین فرهنگ سازمانی و میزان بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1-5-2- فرضیه های ویژه :
بین روحیه ابتکار و خلاقیت و سطح بهره وری کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
بین میزان ریسک پذیری کارکنان و افزایش سطح بهره وری آنان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
بین سبک رهبری ( هدایت ) و میزان بهره وری کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
بین هماهنگی و انسجام در کارها و افزایش سطح بهره وری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.