افشای اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه

37


3.42
اطلاعاتی راجع به وضعیت مالی شامل مالیات ابرازی تشخیص شده، قطعی شده، پرداخت شده
38
2.72
هدف ها و سیاست های شرکت درباره تقسیم سود
39
ماخذ: تحقیق بازبی ، ١974
پالپو و همکاران (200١) تحقیقی تحت عنوان« عدم تقارن اطلاعات ، افشا شرکت های حقوقی در بازار سرمایه» انجام داده و شواهدی را مبنی بر اهمیت نقش افشاء گزارشگری مالی در ارائه هرچه بهتر اطلاعات حسابداری و عملکرد شرکت‌ها و میزان حاکمیت شرکتی توسط مدیریت شرکت فراهم ساخته و شیوه ‌نوینی را به منظور تجزیه و تحلیل تأثیر افشاء اطلاعات مالی به تعدیل بازار سهام ارائه کردند . در مطالعه ای که توسط این محققین انجام پذیرفت ، به سه پیامد مهم اشاره شده است که عبارتند از: بهبود حجم معاملات و خرید و فروش سهام در بازارسرمایه ، کاهش هزینه سرمایه و افزایش نظارت بر شرکت‌ها توسط تحلیل‌گران مالی.
لامبرت و همکاران (2006 ) در تحقیقی تحت عنوان «اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه» دریافتند که کیفیت افشای اطلاعات حسابداری از طریق ایجاد تغییر در جریان‌های نقدی مورد انتظار و کاهش خطای پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت ها می‌شود.
پلام لی و همکاران (2008) در تحقیقی به بررسی تأثیر کیفیت افشاء اطلاعات مالی بر ارزش شرکت‌ها پرداخته‌اند. این محققین به منظور محاسبه و سنجش ارزش‌ شرکت از دو پارامتر جایگزین هزینه سرمایه و جریان‌های نقدی مورد انتظار استفاده کرده و سپس به تشریح میزان همبستگی این دو پارامتر با کیفیت افشای اطلاعات مالی پرداخته‌اند. نتایج تحقیق این محققین، شواهدی را مبنی بر وجود رابطه معکوس بین متغیر هزینه سرمایه و کیفیت افشاء ونیز وجود رابطه مثبت بین متغیر جریان‌های نقدی عملیاتی مورد انتظار و کیفیت افشای اطلاعات فراهم ساخت. آنان در بخشی دیگر از تحقیقات خود دریافتند نوعی تعامل درون رابطه‌ پیچیده‌ ای بین کیفیت افشاء اطلاعات مالی و ارزش شرکت‌ها وجود دارد.
کوک برای بدست آوردن یک نمونه رضایت‌بخش 100 شرکت ژاپنی را انتخاب و گزارش های سالیانه آنها را درخواست کرد. این شرکت ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان شرکت های مندرج در کتاب راهنمای شرکت های ژاپنی انتخاب گردید.
در این تحقیق چک لیستی شامل 165 مورد افشا اعم از اطلاعات الزامی و اختیاری تهیه شد. روش امتیاز دادن موارد افشا توسط کوک بدین صورت می‌باشد که اگر آن مورد افشا گردد، نمره یک (1) و اگر افشا نگردید، نمره صفر (0) دریافت می‌کند و در صورت موضوعیت نداشتن موردی از افشا در شرکت های نمونه، آن شرکت بخاطر عدم افشا هیچگونه نمره‌ای دریافت نمی‌کند. بنابراین شاخص افشای تعریف شده توسط کوک به شرح زیر می‌باشد:
که:
حداکثر موارد افشا مربوط به هر شرکت
اگر مورد افشا شده باشد
اگر مورد افشا نشده باشد
بنابراین
روش و شاخص افشا فوق که مورد استفاده کوک قرار گرفت مورد تأیید بازبی و والاس نیز بوده است.کوک در این تحقیق جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی استفاده نمود که به صورت زیر می‌باشد:
کوک با استفاده از مدل رگرسیون فوق به نتایج ذیل دست یافت:
اندازه شرکت (جمع دارایی ها) با میزان افشا رابطه زیادی دارد.
موارد افشا در شرکت های تولیدی نسبت به شرکت های غیرتولیدی بیشتر است.
شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس نسبت به دیگر شرکت های تولیدی از افشای بیشتری برخوردارند.
والاس و همکاران (1994) در زمینه “رابطه بین جامعیت گزارش های سالانه شرکت ها و ویژگی های این شرکت ها در اسپانیا” تحقیقی تجربی انجام دادند.
این تحقیق 2 هدف اصلی ذیل را دنبال می‌کرد:
اولین هدف اینکه آیا اختلاف در جزئیات اقلام انتخاب شده و ارائه شده در شرکت های اسپانیایی سیستماتیک می‌باشد؟ و به عبارت دیگر آیا اختلاف در سطح افشا از اختلاف در ویژگی های شرکت ها ناشی می‌گردد.