اهداف کوتاه مدت، خرید و فروش، اندازه گیری

دانلود پایان نامه

مقدار عددی CMF نیز دارای اهمیت است. هرچه مقدار CMF بیشتر باشد بیانگر آن است که فشار خرید نیز بیشتر است. چیکین توصیه میکند که از عدد 0.25 استفاده شود به این ترتیب که مقادیر بالاتر از0.25 در CMF می تواند به عنوان فشار خرید قوی ب سهم تلقی گردد.
2. نشانههای توزیع: هنگامی که CMF حالت توزیع را نشان میدهد بیانگر این است که سهم تحت فشار فروش قرار گرفته و بنابراین این حالت یک نشانۀ نزولی به شمار میآید. سیگنالهایی که بیانگر حالت توزیع هستند در زیر آورده شده است:
تخستین و مهمترین سیگنال این است که CMF پایینتر از صفر قرار داشته باشد بنابراین منفی بودن CMF نشانۀ حالت توزیع و فشار فروش بر سهم است.
هرچقدر CMF مدت زمان بیشتری زیر صفر قرار داشته باشد فشار فروش بر سهم بیشتر خواهد بود. منفی بودن و منفی ماندن CMF برای مدت زمان طولانی یک ویژگی منفی برای سهم به حساب میآید چرا که بیانگر این است که دیدگاه و نظر بازار نسبت به آن سهم منفی است.
مقدار عددی CMF نیز مهم است. هرچه CMF پایین تر (منفی تر) باشد، بیانگر فشار بیشتر فروش بر سهم است. چیکین توصیه میکند که از عدد 0.25- استفاده شود به این ترتیب که مقادیر پایین تر از 0.25- در CMF میتواند به عنوان فشار قوی فروش بر سهم تلقی گردد.
علاوه بر سیگنالهای گفته شده، دو روش مستقل معاملاتی با CMF نیز وجود دارد:
3. استفاده از CMF به عنوان سیگنال تأیید کنندۀ شکست خطوط روند: در این روش سیگنال خرید زمانی صادر میشود که نمودار قیمت خط مقاومت را بشکند و CMF نیز بالای صفر قرار داشته باشد. (بدیهی است که هرچه CMF مدت زمان بیشتری بالای صفر قرار گرفته باشد و مقدار آن نیز بیشتر باشد تأیید قویتری به حساب میآید). به همین ترتیب سیگنال فروش زمانی است که نمودار قیمت خط حمایت را بشکند و CMF نیز زیر صفر قرار داشته باشد (بدیهی است که هرچه CMF مدت زمان بیشتری زیر صفر قرار گرفته باشد و مقدار آن نیز کمتر (منفیتر) باشد تأیید قویتری به حساب میآید).
4. واگرایی: واگرایی صعودی سیگنال خرید و واگرایی نزولی سیگنال فروش است (لطفی، درویش، 1385، 152-154).
2-3-2-19-2 شاخص قدرت نسبی (RSI)
2-3-2-19-2-1 معرفی و تفسیر
این شاخص یک نوساننمای معروف است که توسط ولس ویلدر در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکی” معرفی شده است. RSI افزایش و کاهش را در قیمتهای پایانی برای یک دورۀ معین اندازهگیری میکند. (حرکتهای صعودی و نزولی قیمتهای بسته شدن را در یک دورۀ معین مقایسه می کند.) و از این طریق شرایط اشباع خرید/ اشباع فروش را نشان میدهد.
RSI میتواند سیگنالهای زودهنگام تولید کند ولی این سیگنالها باید در ترکیب با شاخصهای دیگر به کار روند. واگراییها مهمترین سیگنالهایی هستند که توسط RSI ایجاد میشوند.
توجه داشته باشید که RSI یک شاخص مومنتوم است که قدرت نسبی داخلی یک سهم را اندازه گیری می کند نه این که به مقایسۀ قدرت یک سهم با سهمی دیگر بپردازد. اصطلاح قدرت نسبی قدری گمراه کننده است؛ زیرا این اصطلاح اصولاً برای مقایسۀ دو سهم یا دو شاخص به کار میرود ولی در اینجا منظور، قدرت داخلی یک سهم خاص است؛ بنابراین اصطلاح مناسبتر برای این شاخص “شاخص قدرت داخلی” است.
RSI در مقیاس 0 تا 100 رسم میشود. سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح سیگنال درنظر گرفته میشوند. اگر RSI بالای 70 باشد نشانگر حضور قیمت در منطقۀ اشباع خرید است. در مقابل زمانی که RSI کمتر از 30 است، بیانگر قرار گرفتن قیمت در منطقۀ اشباع فروش است. البته برخی معامله گران سطوح 80 و 20 را برای این منظور انتخاب میکنند. اهمیت و اعتبار این سطوح به محدودۀ زمانی لحاظ شده بستگی دارد: هرچه دورۀ زمانی ای که RSI در آن حساب میشود بزرگتر باشد، سیگنال به دست آمده قابل اعتمادتر است، به عنوان مثال یک RSI با دورۀ زمانی 12 ماهه بسیار قابل اعتمادتر از RSI با دورۀ زمانی 9 روزه است. سیگنالهای RSI باید همواره در ترکیب با سیگنالهای برگشت روند که توسط نمودار قیمت ارائه میشود به کار گرفته شود. RSI را برای هر دورۀ زمانیای میتوان محاسبه و رسم کرد. ویلدر به طور کلی RSI 14 روزه را پیشنهاد کرده است ولی از زمان او تا کنون RSI های 7، 9، 10 روزه (کوتاه مدت) و 21 و 25 روزه (میان مدت) نیز متداول شده است. هرچه دورهها کوتاهتر باشند نوسان نما حساستر میشود و این حالت برای اهداف کوتاه مدت مفید است. طولاتی کردن دورههای زمانی، نوسان نما را یکنواختتر کرده و دامنۀ نوسان را کم میکند. طریقۀ محاسبۀ RSI به شرح زیر است:
توجه داشته باشید که میانگینهای سود و زیان، میانگینهای حقیقی نیستند زیرا به جای آن که مجموع سود(زیان) را بر تعداد دورههای سوددهی (زیان دهی) تقسیم کنیم آن را بر مجموع کل دورهها (که معمولاً 14 روزه است) تقسیم میکنیم. هنگامی که میانگین سود از میانگین ضرر بیشتر باشد RSI بالاتر میرود زیرا RSI از عدد یک بزرگتر خواهد شد. در مقابل وقتی میانگین ضرر از میانگین سود بیشتر باشد RSI کمتر میشود زیرا RSI از یک کوچکتر شده است. واضح است که RSI بین 0 و 100 در نوسان است و اگر میانگین ضرر صفر شود RSI برابر 100 میشود.
2-3-2-2-19-2-2 سیگنالها
1) نوسانهای ناقض و واگراییها:
معاملهگران برای یافتن سیگنالهای خرید و فروش به دنبال نوسانهای ناقص یا همان کفها و سقف های دوگانه میگردند. اگر RSI تشکیل سقف دوگانه (نوسان ناقص) دهد سیگنال فروش است یعنی ابتدا RSI بالاتر از 70 تشکیل یک سقف دهد (سقف اول) و سپس پایین بیاید و یک کف بسازد (کف اول) دوباره بالارود و سقف دیگری بسازد (سقف دوم) که این سقف پایینتر یا مساوی سقف اول باشد. اکنون اگر RSI شروع به پایین آمدن بکند، در نقطهای که RSI از کف اول عبور میکند سیگنال فروش صادر می شود.
به طور معکوس اگر RSI زیر 30 باشد و تشکیل یک کف دهد (کف اول) سپس صعود کند و یک سقف بسازد (سقف اول) و دوباره نزول کند و کف دیگری بسازد (کف دوم) که این کف بالاتر یا مساوی کف قبلی باشد. اکنون اگر RSI شروع به بالارفتن کند در نقطهای که از سقف اول عبور میکند سیگنال خرید صادر می شود.