برداشت های نادرست از بهره وری، عوامل بازدارنده رشد بهره وری، بهره وری از دیدگاه های مختلف

دانلود پایان نامه

2-2-16-12 الگوی استیفن رابینز……………………………………………………………………..42
بخش دوم
2-3 تاریخچه اصطلاح بهره وری…………………………………………………………………………………………..43
2-3-1 تعریف بهره وری……………………………………………………………………………………………44
2-3-2 جلوه های بهره وری……………………………………………………………………………………….46
2-3-3 استراتژی های بهره وری…………………………………………………………………………………46
2-3-4 انواع بهره وری………………………………………………………………………………………………47
2-3-5 سطوح بهره وری……………………………………………………………………………………………47
2-3-6 بهره وری سبز………………………………………………………………………………………………..48
2-3-7 ارتقاء بهره وری با لبخند………………………………………………………………………………….49
2-3-8 عوامل مؤثر بر بهره وری………………………………………………………………………………….49
2-3-9 برداشت های نادرست از بهره وری…………………………………………………………………..51
2-3-10 عوامل بازدارنده رشد بهره وری……………………………………………………………………..53
2-3-11 بهره وری از دیدگاه های مختلف……………………………………………………………………53
2-3-12 مدیریت بهره وری………………………………………………………………………………………..54
2-3-13 وظایف مدیر بهره ور…………………………………………………………………………………….54
بخش سوم
2-4 تحقیقات خارجی و داخلی در زمینه فرهنگ سازمانی…………………………………………………………55
2-4-1 تحقیقات خارجی در زمینه فرهنگ سازمانی……………………………………………………….55
2-4-2 تحقیقات داخلی در زمینه فرهنگ سازمانی…………………………………………………………57
2-5 تحقیقات خارجی و داخلی در زمینه بهره وری………………………………………………………………….59
2-5-1 تحقیقات خارجی در زمینه بهره وری……………………………………………………………….59
2-5-2 تحقیقات داخلی در زمینه بهره وری…………………………………………………………………60
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………64
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….65