پایان نامه ارشد – بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان

دانلود پایان نامه
 • خانواده های مدارا گر نیزویژگی های خاصی  دارندازجمله :
 • فرزندان آزادی  عمل دارند  بطوریکه  به هرچه اراده کنند دست  می یابند .
 • والدین همواره تسلیم  خواسته های  فرزندان  هستند .
 • والدین سعی در برآوردن کامل  نیازها وخواهش های فرزندان  دارند .
 • تصمیم ها براساس تمایلات  فرزندان  گرفته می شود .
 • ناکامی ومحرومیت  برای فرزندان  وجود ندارد .
 • این گروه خانواده ها وزندانی  که پرورش می دهند  عموما دارای  ویژگیهای  زیر هستند .
 • احترام گذاری  به والدین ندارند .
 • وابستگی شدیدبه والدین  دارند .
 • ازرشد عاطفی واجتماعی  بسیار پایین  برخوردارند .
 • هنگام ورود  به جامعه  پرخاشگرند .
 • لوس ونُنُر  پرورش می یابند .
 • اگردرگروه پرخاشگر  قرارگیرند  احتمال  بزهکاری  آنها زیاد است .
 • رفتارهای دیگران رامورد  پذیرش قرارنمی دهند .
 • خود را مهم ترازدیگران  پنداشته  ودچارخود بزرگ بینی هستند .

3-خانواده  های آزادمنش  نیز دارای  ویژگیهای  خاصی هستند ازجمله :

– نظارت وکنترل  دقیق بررفتارهای فرزندان  دارند .

– تکریم  به فرزندان  دریغ ندارند .

– اجازه اظهارنظر  وتصمیم گیری  به فرزندان  می دهند اما به او فهمانده  اند که  تصمیم گیری  نهایی  بعهده  خانواده است .

– درامور  خانه با فرزندان مشورت می کنند .

– با فرزندان برخورد  منطقی ومستدل  می کنند .

– از تنبیه بدنی  پرهیز می کنند .

– فرزندان  راباهمه  نقاط ضعف  وقدرت آنها  مورد پذیرش  قرارمی دهند .

– همیشه  گوش شنوایی برای حرفهای فرزندان  دارند .

– زمان مناسب  برای هر یک  ازفرزندان  دربرنامه های  والدین وجوددارد .

– به توانمندیهای  فرزندان احترام  می گذارند .

-ابراز  توجه ومحبت  به فرزندان  دارند .

این گروه  ازخانواده ها یی که فرزندانی  که پرورش  می دهند عموما  دارای ویژگیهای  زیر هستند .

 • دارای اعتماد به نفس لازم هستند .
 • برای کسب استقلال خودتلاش می کنند .
 • دارای خلاقیت وابتکار وسازندگی  هستند .
 • برای ارضاء حس کنجکاوی خود انگیزه  لازم را دارند .
 • می توانند مسئولیت  پذیر  باشند .
 • معمولا تضادی باوالدین  ندارند .
 • نگران ومضطرب نیستند .
 • ازوالدین حرف شنوی  لازم را دارند .
 • پذیرش احساس وعواطف  دیگرا ن رادارند .
 • فردی آرام باخلق وخوی معتدل هستند ( انجمن  اولیاء ومربیان  ، 1383 ، ص 1)

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران  وپسران  19-13 سال شهر تهران  ) 

 مقاله : نقش هیجان‌ پذیری و جو عاطفی خانواده در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌ آموزان