بهره وری و کیفیت زندگی کاری، برنامه های بهبود بهره وری، عدالت سازمانی ادراک شده

دانلود پایان نامه

جدول 12-4) بررسی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده و ابعاد کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون 133
جدول 13-4) بررسی رابطه بین ابعاد اعتماد سازمانی و ابعاد کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون 135
جدول 14-4) نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تأثیر مؤلفه های عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه 137
جدول 15-4) نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تأثیر مؤلفه های اعتماد سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه 138
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت……………………………………………….117
نمودار2-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن 118
نمودار3-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی 119
نمودار4-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت 120
نمودار5-4) توزیع فراوانی عدالت سازمانی به همراه منحنی توزیع نرمال 123
نمودار6-4) توزیع فراوانی اعتماد سازمانی به همراه منحنی توزیع نرمال 125
نمودار7-4) توزیع فراوانی کیفیت زندگی کاری به همراه منحنی توزیع نرمال 129
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق 7
شکل1-2) مفهوم اعتماد عمودی، جانبی و نهادی 55
شکل 2-2) مدل پیشنهادی اعتماد توسط مایر و دیگران 63
شکل 3-2 ) نقش حیاتی اعتماد در سازمان‌ها 65
شکل 4-2) برنامه های بهبود بهره وری و کیفیت زندگی کاری 75
شکل 5-2) برنامه بهبود کیفیت زندگی کاری 77
شکل 6-2) چگونگی تأثیر مشارکت کارکنان بر بهره وری و کیفیت زندگی کاری 80
شکل 7-2) گرایش های مختلف طراحی شغل 83
فصل اول:

1-1. مقدمه: