تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان کار، کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه

اعتماد نهادی : نوع غیر شخصی اعتماد است و به عنوان اعتماد اعضای سازمان نسبت به استراتژی و چشم انداز سازمان، قابلیت آموزشی و تکنولوژیکی، فرایندها و ساختارهای منصفانه و سیاست های منابع انسانی معرفی می شود ( الونن و همکاران، 2008: 162).
کیفیت زندگی کاری: کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود است (سیفی، 1385: 539).
پرداخت منصفانه و کافی : پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداخت ها با معیارهای اجتماعی و معیارهای کارکنان و نیز تناسب آن با دیگر انواع کار می باشد(میرکمالی و نارنجی ثانی،1387؛ شهبازی وهمکاران، 1388).
محیط کار ایمن و بهداشتی : اشاره به شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار منطقی دارد، از شرایط کلیدی که کارکنان می خواهند در پیوند با کار برقرار باشد، محیط دلپذیر، آسوده و امن، آزاد از عوامل خطرناک سم ها و مواد سرطان زا باشد(والتون، 1973: 91).
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم : فراهم کردن زمینه ی بهبود توانایی های فردی، فرصت پیشرفت، فرصت های به کار گیری مهارت های کسب شده و تامین امنیت در زمینه ی درآمد و اشتغال ( کاظمی، 1381).
قانون گرایی در سازمان : فراهم بودن زمینه ی آزادی سخن بدون واهمه از واکنش مقام بالاتر و نافذ بودن سلطه ی قانونی نسبت به سلطه ی انسانی(میرکمالی و نارنجی ثانی،1387؛ شهبازی وهمکاران، 1388).
وابستگی اجتماعی زندگی کاری : اشاره دارد به نحوه ی برداشت کارکنان درباره ی مسؤولیت اجتماعی در سازمان؛ احساس مسؤولیت سازمان در برابر محیط و ارج نهادن مدیران سازمان به قوانین حاکم بر جامعه(گونسیور، 2004: 24).
فضای کلی زندگی : اشاره دارد به برقراری توازن و تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخش های زندگی کارکنان که شامل اوقات فراغت، تحصیلات و زندگی خانوادگی است و فقدان فشارهای محسوس و نا محسوس شغلی در محیط کار(شهبازی و سنایی پور، 1388).
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار : اشاره به ایجاد جو و فضای کاری مناسب دارد که احساس تعلق کارکنان به سازمان را و این که آنان مورد نیاز سازمان هستند، تقویت کند؛ وجود صراحت بین اشخاص و حمایت در میان کارکنان و این که کارکنان پیشرفت و حرکت به سوی بالا را حس کنند(مورهد و گریفین، 1387: 55).
توسعه قابلیت های انسانی : به فراهم بودن فرصت هایی نظیر استفاده و خود کنترلی در کار، بهره مند شدن از مهارت های گوناگون و دسترسی به اطلاعت متناسب با کار اشاره دارد (میرکمالی و نارنجی ثانی،1387؛ شهبازی وهمکاران، 1388).
2-7-1. تعاریف عملیاتی اصطلاحات:
عدالت سازمانی: در این پژوهش منظور از عدالت سازمانی، نمره ای است که هریک از آزمودنی ها از پاسخ به 19 گویه ی پرسشنامه ی عدالت سازمانی نیهوف و مورمن به دست می آورند.
عدالت توزیعی: در این پژوهش منظور از عدالت توزیعی، نمره ای است که هریک از آزمودنی ها در پاسخ به گویه های1 تا 5 پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن به دست می آورند.
عدالت رویه ای: در این پژوهش منظور از عدالت رویه ای، نمره ای است که هریک از آزمودنی ها در پاسخ به گویه های 6 تا 10 پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن به دست می آورند.
عدالت تعاملی ( مراوده ای): در این پژوهش منظور از عدالت تعاملی، نمره ای است که هریک از آزمودنی ها در پاسخ به گویه های 11 تا 19 پرسشنامه ی عدالت سازمان نیهوف و مورمن به دست می‌آورند.
اعتماد سازمانی: در این پژوهش منظور از اعتماد سازمانی، نمره ای است که هریک از آزمودنی ها از پاسخگویی به 49 گویه در پرسشنامه ی اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) کسب می کنند.
اعتماد جانبی: در این پژوهش منظور از اعتماد جانبی، نمره ای است که هریک از آزمودنی ها از پاسخگویی به گویه های 1 تا 15 پرسشنامه ی اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) کسب می کنند.
اعتماد عمودی: در این پژوهش منظور از اعتماد عمودی، نمره ای است که هریک از آزمودنی ها از پاسخگویی به گویه های 16 تا 30 پرسشنامه ی اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) کسب می‌کنند.
اعتماد نهادی: در این پژوهش منظور از اعتماد نهادی، نمره ای است که هریک از آزمودنی ها از پاسخگویی به گویه ها 31 تا 49 پرسشنامه ی اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) کسب می کنند.
کیفیت زندگی کاری: منظور از کیفیت زندگی کاری در این پژوهش، نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه 29 سؤالی کیفیت زندگی کاری والتون (1973) بدست می آورند.
پرداخت منصفانه و کافی: نمره ای که هر فرد از پاسخ به گویه های 1 تا 3 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) به دست می آورند.
محیط کار ایمن و بهداشتی: نمره ای که هر فرد از پاسخ به گویه های 4 تا 6 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون کسب می کنند.
تامین فرصت رشد و امنیت مداوم: نمره ای که هر فرد از پاسخ به گویه های 7 تا 10پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون به دست می آورد.
قانون گرایی در سازمان کار: نمره ای که هر فرد از پاسخ به گویه های 11تا14 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون به دست می آورد.
وابستگی اجتماعی زندگی کاری: نمره ای که هر فرد از پاسخ به گویه های 15تا16 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون به دست می آورد.
فضای کلی زندگی: نمره ای که هر فرد از پاسخ به گویه های 17تا20 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون به دست می آورد.