تحقیق با موضوع عقب ماندگی ذهنی و تعلیم و تربیت

دانلود پایان نامه

9-2عقب ماندگی ذهنی


در سال های اخیر، زمینه عقب ماندگی ذهنی در کانون فعالیت های جدی و فشرده قرار گرفته است. انجمن عقب ماندگی آمریکا(AAMD) توسط فردی به نام «هبر» در سال 1959 و سپس با تجدید نظری در سال 1961 تعریف جامعی از عقب ماندگی ذهنی به شرح زیر ارایه داده است:
«عقب ماندگی ذهنی مربوط می شود به کنش (عملکرد) یا پایین تر از حد متوسط عمومی هوش که در دوران رشد ظاهر شده و همراه با اختلالاتی در رفتار سازشی است». در تعریف فوق منظور از«درجه هوشی پایین تراز حد متوسط» این است که نمره فرد در یک آزمون تراز شده کنش هوشی در بین 16% پایین جمعیت گروه سنی خود قرار گیرد. ومنظور از «دوران رشد» از زمان تشکیل نطفه و بارداری تا 16 سالگی است.
دوازده سال بعد در سال 1973 انجمن مزبور با مطالعات و تحقیقاتی که به عمل آورده بئد در تعریف 1961 خود از عقب ماندگی ذهنی تجدید نظر نموده و تعریف دیگری توسط”گروسمن” ارایه می دهد:
«عقب ماندگی ذهنی مربوط می شود به کنش عمومی هوشی که به طور معنی دار یا قابل ملاحظه ای کمتر از حد متوسط بوده و با نقایصی در رفتار سازشی توأم است و در دوران رشد پدیدار می شود».
طبق قلنون بهداشت روانی انگلستنا، عقب ماندگی ذهنی حالتی است که رشد مغز، هوش و روان از هنگام تولد یا از مراحل اولیه زندگی متوقف می ماند یا تکامل ناقص می یابد.
پیاژه ، روان شناس سویسی معتقد است که رشد قوای ذهنی از طریق فرایندهای سازگاری و سازمان و به کمک دو کنش جذب(درون سازی) و انطباق(برون سازی) صورت می گیرد و کودک از مراحل چهار گانه حسی- حرکتی(تولد تا 2سالگی) پیش عملیاتی(2تا 7 سالگی) عملیاتی(7 تا 11 سالگی) و تفکر انتزاعی( 11 سالگی به بعد) عبور می کند. لذا پیاژه عقب ماندگان ذهنی را افرادی از جامعه می داند که در مراحل ابتدایی و پایین رشد هوشی و تحول شناختی تثبیت شده اند:
عقب ماندگی عمیق(کودکان حمایت پذیر یا پناه گاهی): توقف در مرحله حسی- حرکتی (تولد تا 2 سالگی)
عقب ماندگی شدید( کودکان تربیت پذیر): توقف در مرحله پیش عملیاتی(2 تا7 سالگی)
عقب ماندگی متوسط(کودکان آموزش پذیر): توفق در مرحله عملیاتی( 7تا 11 سالگی).
ازدیدگاه تعلیم و تربیت وبا استفاده از طرح طبقه بندی آزمون وکسلر می توان بدین صورت نیز درجه بندی و نام گذاری کودکان از نظر توان هوشی مبادرت کرد:
بهره هوشی
طبقه بندی
130 و بالاتر
خیلی برجستهvery superior
129- 120
برجستهsuperior
119 – 110
درخشانbright
109 – 90
متوسطaverage
89 – 70
دیرآموزslow learner
70 – 50
آموزش پذیرeducable