تحقیق درمورد آسیب های اجتماعی و گروههای اجتماعی

دانلود پایان نامه

سه سوال فوق نشان می دهد که با موضوع رازداری همیشه نباید یکسان برخورد کرد.


رازداری مفهومـی گستـرده دارد و تعییـن حـد و مرز آن بسادگی امکان پذیرنیست و در واقع روابط بین دو فرد این حد و مرز را مشخص خواهد کرد.
در راز داری حرفـه ای،مددکـار اجتمـاعـی نمی توانـد راز مراجعـان را در هـر صورت،حتی اگر جان فرد و امنیت اجتماعی در خطر باشد،رعایت کند.
اینکـه مددکـار اجتماعی راز دار حرفه ای است،یعنی راز داری او چهار چوبی دارد که در قالب آن میتواند در حفظ یا فـاش کـردن راز بـرای محرمان و افراد حرفه ای اقدام کند.به همین دلیل در سوگند نامه مددکاران اجتماعی به پنهان داشتن اسرار مردم از نامحرمان تاکید شده است.واژه((نامحرمان))این نکته را گوشزد می کند که کسانی که نا محرم نیستند می توانند در صورت لزوم از اسرار مطلع شوند .
شماخواستـه کدام یک از این دو مراجع را منطقی و عملی می شمارید؛خواسته جوانی راکه قصدخود کشی دارد و در تماس با مرکز مشاوره تلفنی از مددکار آن می خواهد که این موضوع را با کسی در میان نگذارد، یا خواسته خانمی را که به علت نیـاز مالی به مرکز حمایت از خانواده مراجعه می کند و تقاضای مبلغی پول دارد، اما از مددکار آن می خواهد که این موضوع را با کسی حتی مسئول واحد یا مرکز طرح نکند؟قطعا هیچ کدام.
پس مددکار اجتماعی نباید از همان آغاز به مراجع قول دهد که همـواره حافظ اسرارش باقی بماند ،بلکـه بایـد به او گوشزد کند که برای حل مشـکل یا برطرف کردن نیازش ممکن است ناگزیر از افراد حرفه ای یا مراکز و موسسات دیگر یاری بگیرد.یه بیان دیگر،مددکار نباید در مراجع توقع بیجا ایجاد کند.
همچنیـن اگـر امنیت اجتماعـی جامعـه تهدیـد شود و یا مراجـع جرمی مرتکب شود که مستوجب مجازات باشد.مددکار ، اصلا، مجاز نیست آن را پنهان دارد؛ زیرا این کار در اغلب کشورها، خود جرم محسوب می شود.
در مـوارد اخیـر، بهتریـن راه حل آن است که مراجـع را تشویـق کنیم تا خود گام پیش نهد و موضوع را با مسئولان مربوط در میان گذارد. این شیوه موجب می شود تا او احساس رضایت خاطر کند و تحمل فشار روانی ناشـی از آن عمـل برایـش آسان تـر شود. امـا اگر حاضر به این کار نشد ، باید از طریق مسئولان اداره یا بر حسب اوضاع، خود به طرح آن اقدام کنیم.
دیگـر آنـکه هر چـه مددکـار رابطـه حرفه ای منـاسب تری با مراجع خود برقرار و وظایف خود را شفافتر بیان می کند و هر چه اعتماد او را بیشتر جلب کند ، در اجرای این اصل با مشکل کمتری مواجه خواهد شد.
مددکار اجتماعی حرفه ای با دور نگه داشتن پرونده مراجعان از دسترس افراد غیر حرفه ای و پوشیده داشتن مسائل آنها از افراد عادی و نامحرم می توند اصل رازداری را رعایت کند. حتی هنگامی که از اطلاعات پرونده فردی بـرای مقاصد آموزشی استفاده می شود، باید مشخصات او را به گونه ای تغییر داد که شناسایی اش میسر نباشد.
یکی از اشتباهـات مددکـاران اجتماعـی این است که برای بررسی وضع مراجـعان از هر کسی اعم از بقال و همسایه وآشنا تحقیق می کنند وحتی گاهی برای عرضه خدمت به آنان معرف یا ضامن می‌خواهند یا کارناوال شادی راه می اندازد که این گونه اعمال با اصل راز داری مغایرت دارد. (هاشمی طاری، 1385، ص3)
2-14-مسایل و آسیب های اجتماعی
(مسائل جامعه ای) « ناظر بر وضعیت وشرایطی است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه ، شرایط مزبور در کیفیت زندگی افراد وگروههای اجتماعی را مختل می کند ، مهمترین ارزش های عام را به خطر می اندازد و به رغم تلاش های فراوان که اکثریت افراد به عمل می آوردند ، به هدف های مشروع خود دست نمی یابند . از این افراد وگروههای اجتماعی به این باور می رسند که برای تغییر شرایط و اصلاح وضع موجود باید به اقدامی اجتماعی دست زنند و در واقع یکی از الگوهای مددکاری جامعه ای مغفول مانده ، محقق یابد . در واقع ریشه مسائل جامعه ای در بطن نهادهای اجتماعی است که بر اثر کارکرد نامناسب آنها شکل می گیرد وشرایط دشوار و رنج آوری را به اکثریت مردم تحمیل نماید و جنبه های عینی و ذهنی به خود می گیرد مسایل جامعه ای در متن جامعه به بار می نشیند و در بستر زمان می توانند به آسیب دیدگی افراد منجر شود ، بستر های انحرافی را فراهم سازد و در مواردی که با پیگرد قانونی همراه شوند ، به آسیب های اجتماعی مبدل گردند . برخلاف مسایل جامعه ای ، « مسایل فردی »مربوط به وضعیت شخص و ارتباط بالا فصل او با دیگران است .مسایل جامعه ای و آسیب های اجتماعی آن چنان در هم تنیده اند که یکدیگر را بار تولید می کنند ، آن چنان که در درک مسایل جامعه ای با اهمیت است ، زمینه های نهان پیدایش مسایل عیان است و بر این اساس در برخورد با مسایل جامعه ای ، رویکرد توجه به متن و ساختار جامعه برتری خود را به فرد نمایان می سازد .
در نگاهی گذار می توان دریافت که :
از وضعیت مطلوب مورد نظر افراد جامعه منحرف شده اند ، به یکدیگر مربوطند و سردردل هم دارند ،
دارای نتایج مخرب اند ومی توانند بسترهای کج روی را فراهم سازند . و سرانجام اینکه برخورد با مسایل جامعه ای ، نیازمند شکل گیری افکار و نظریها ، مباحث ها و برنامه ریزی های نرم افزاری است تا بر آن اساس ، از طریق تفکر ، خلاقیت ، مشارکت واقعی مردم ، مشارکت در اندیشه ها ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، اجرا و ارزشیابی فعالیت ها ، از طریق الگوهای اقدام اجتماعی در مدد کاری جامعه ای ، دگرگونی در وضعیت موجود صورت پذیرد ، براین اساس ، مسایل جامعه ای ، ناظر بر « شرایط دشوار است وآسیب‌های اجتماعی ، ناظر بر « اعمال» افراد و گروههای اجتماعی . (آقابخشی، 1383، 3)
2-14-1-تعاریف ومفاهیم انحرافات
در بدو ورود به مفاهیم و تعاریف انحرافات ، آسیب های اجتماعی ، جرم، بزهکاری ، تبهکاری ، متوجه این امر می شویم که :
1.درهمه ی آنها نوعی گسستگی ازهنجارها و عملکرده ای نا به هنجار با آنان شناخته می شود .
2.از طرف دیگر این تعاریف در جوامع مختلف و زمانهای مختلف همپوشی دارند و گاه یکسان پنداشته می شوند .
3.به نظر می رسد که در ارائه تعاریف انحراف ، علاوه بر زمان و مکان دیدگاه ناظر نیز تعیین کننده باشد چنانکه در نظر مسئولین قضایی ، سازمان های مربوط به زندان و پلیس تعاریف متفاوتی با یکدیگر وجود دارد . اما در تعاریف سازمان های مددکارانه ، مشاوره و بهزیستی ، مراقبت های قبل و بعد از دستگیری ، تشکیل پرونده ، زندان و پس از رهایی را بیشتر مورد نظر دارند و نه به عنوان مجرم قابل کیفر بلکه موجود شناخته می شود .
4.علاوه بر اینها در تعاریف اعلام شده برای انحراف وجه دیگری نیز به طور ضمنی و تلویحی و پنهان دیده می شود ، یعنی هر جا سخن از انحراف هست گناه را به سوی کیفرهای رسمی و غیر رسمی می کشاند و نوعی تداخل موضوعی را پیش می آورد .
5. تعاریف انحرافات می توانند به طور ذاتی و یکبار برای همیشه مطرح شوند (ایستا ) و یا به صورتی که تابع نظام اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، و فرهنگی باشند (پویا ) پویایی شناسی در تعاریف انحرافات ما را به تحولات و مراقبت های اجتماعی و عوامل آن (دین و وجدان و غیره ) تحولات در فلسفه حقوق و نظام قضایی و نظام کنترل اجتماعی رسمی می رساند .
6.توجه به این مسئله که آیا انسان فاعل مختار و مسئول رفتار خویش است و یا مجبور و در حیطه جبرهای اجتماعی ، زیستی ، روانی ، اقتصادی ، سیاسی ، و غیره از ابزارهای اختیار و فاعلیت انسان تعاریف متفاوتی به همراه خواهد داشت . (هاشمی طاری، 1384، ص2)