تحقیق درمورد انواع سبکهای یادگیری و برنامهریزی بلند مدت

دانلود پایان نامه

8
شیوه یادگیری مفهوم سازی انتزاعی : نمرهای که فرد از مجموع گزینههای سوم 12 سؤال پرسشنامه سبک یادگیری کلب به دست میآورد.
شیوه یادگیری آزمایشگری فعال : نمرهای که فرد از مجموع گزینههای چهارم 12 سؤال پرسشنامه سبک یادگیری کلب، کسب میکند(ولیک چالی،1391).
مدیریت زمان:
منظور از مدیریت زمان، نمره حاصل از پاسخگویی آزمودنی به سؤالات پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر میباشد.
برنامهریزی کوتاه مدت: در این تحقیق، وضعیت برنامهریزی کوتاهمدت با استفاده از نمرات سؤالات (18-16-13-12-11-10-6) پرسشنامه مدیریت زمان که توسط افراد نمونه کسب میشود، برآورد شده است.
نگرش زمانی: در این تحقیق، وضعیت نگرش زمانی با استفاده از نمرات سؤالات (15-9-8-4-2) پرسشنامه مدیریت زمان که توسط افراد نمونه کسب میشود، برآورد شده است.
برنامهریزی بلندمدت: در این تحقیق، وضعیت برنامهریزی بلند مدت با استفاده از نمرات سؤالات (17-14-7-3-1) پرسشنامه مدیریت زمان که توسط افراد نمونه کسب میشود، برآورد شده است.
9
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مقدمه
کلیهی دست اندرکاران تعلیم و تربیت با توجه به مفهوم یادگیری سعی دارند ایده آلترین شرایط را برای یادگیری و آموزش فراهم آورند که همگی در جهت تسهیل و بهبود فرآیند یادگیری باشد. یک قرن تجربه مربوط به ساختارهای آموزشی ما را به این نتیجه رسانده که فرآیند آموزش افراد براساس ویژگیهای مختلف و نیازهای متفاوت گروهبندی میشوند و آن نوع آموزش و پرورشی میتواند کارآمد و پویا باشد که پاسخگوی بسیاری از نیازهای واقعی فراگیرانش باشد. (آقابابایی، 1388).
یکی از این تفاوتها، تفاوت در سبک یادگیری افراد و چگونگی مدیریت زمان در بین آنهاست. افراد با سبکهای یادگیری متفاوت در سر کلاس حاضر میشوند و از طرفی هر کدام برای یادگیری خود مدت زمان خاصی را اختصاص میدهند. بنابراین ضروری است تا آگاهی کلیه ی ذی نفعان آموزشی را به ویژه برنامه ریزان درسی، فراگیران، مدرسین و غیره را نسبت به اهمیت شناسایی انواع سبکهای یادگیری و چگونگی مدیریت زمان بالا ببریم. لذا در این فصل ابتدا مبانی نظری دو متغیر اصلی پژوهش از جمله سبک یادگیری و مدیریت زمان توأم با تعاریف، انواع و مدلهای آن ارائه خواهد شد و در پایان، پیشینه پژوهشی آنها در داخل و خارج از کشور به تفکیک ارائه میشود تا بدین وسیله زمینه آشنایی خواننده را با قالب و چارچوب موضوع فراهم نماییم.
10
2-1.مبانی نظری سبک یادگیری
2-1-1. مفهوم یادگیری
فهمیدن اینکه مردم چگونه یاد میگیرند، برای بهبود آموزش و محیط یادگیری مهم است(رضایی ،1390).
یادگیری، تغییر نسبتأ پایدار در توان رفتاری (رفتار بالقوه ) که در نتیجه تمرین تقویت شده حاصل میشود(سلیمی ،1389).
یادگیری، فرآیند پذیرش و پردازش اطلاعات را در بر میگیرد که در افراد متفاوت، به طور یکسان صورت نمیگیرد(کلب، 1984؛ به نقل از پناهی ،1390).
یادگیری، فعالیتی شناختی و عاطفی است و افراد از لحاظ تواناییهای ذهنی، روشهای آموختن، سبک و سرعت یادگیری، آمادگی، علاقه و انگیزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالیتهای تحصیلی با هم تفاوت دارند(غیبی،1391).
به نقل از فتحی، بارمیر معتقد است، یادگیری محصول نیست، بلکه فرآیند است. یادگیری از تجربه، ادراک، شناخت و رفتار انسان تشکیل شده و به طور عمومی به فرآیند سازگاری انسانها اشاره دارد و محدود به کلاس نمیشود(بارمیر، 1994؛ به نقل از فتحی،1388).
یادگیری فرآیند مهم تطابق و سازش انسان است که در همه حال به طور یکسان انجام نمیشود و فراگیران نیز همه به یک میزان و با یک سرعت نمیآموزند. عوامل متعددی از جمله سبک یادگیری میتواند بر جریان یادگیری تأثیر داشته باشد(احدی،1388).
یادگیری غالبأ به عنوان یک فرآیند سودمند تعریف میشود که فراگیر در آن به صورت فعالانه با نزدیک شدن به اطلاعات، مرتبط کردن آنها با دانش قبلی خود و کنترل و هدایت فرآیند یادگیری خود عمل میکند(الهی ،1383).