تحقیق درمورد تعاریف و مفاهیم و بیماری جسمی

دانلود پایان نامه

2-6-4-گروههای آسیب پذیر :
نوجوانان ، کودکان ، معلولین جسمی ، که چهار گروه را شامل می شوند و جسمی نابینا ، ذهنی مثل تربیت پذیری پناهگاهی ، اجتماعی مثل بزهکاری ، معتادین ، فقرا ، متکدیان ، زندانیان، و زنان ویژه .بیماری جسمی وصعب العلاج مانند سرطان و ایدز ، خانواده های بی سرپرست ، جنگ زده سیل زدگان ، حاشیه نشینان شهرک های بزرگ و محل های فقیر نشین را شامل می شود (آقایی، 1383، ص 24)
2-7-مشاوره و مددکاری در اسلام
بنی آدم اعـضای یکدیگرنـــد کـه درآفرینش زیک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگرعضـــوها را نمانـد قـــرار
بررسیمنابع مذهبی و اسناد تاریخی نشان می دهد که مشاوره نه بعنوان یک حرفه وشغلبلکه بعنوان یک وظیفه مذهبی واجتماعی از دیرباز درجوامع مختلف وجود داشتهاست.
اما امروزه با پیچیده تر شدن زندگی و تحول جامعه از حالتی سنتی وساده به وضعیتی دشوار و صنعتی درجوار منافع بی شمار آن برای انسان مشکلاتمتعددی بوجود آمده است. انسان دراین دنیای متحول و متنوع و پیچیده و درعینحال پرازابهام،بدون کمک موثرافرادی آگاه و دلسوزوعلاقمند، نمیتواند خود رابهخوبی بشناسد و به استعدادها وتوانائی هایش آگاهی یابدو هویت موفقی ازخودشکل دهدو برمشکلات غلبه نماید، درتمام این موارد فعالیت های مشاوره ومددکاری فرد را درشناخت خود و تصمیم گیری مناسب وحل مشکلات یاری می دهد.
ازآن جا که مشاوره ومددکاری دراصول اولیه مشترک بوده و عمده افتراق آن ها درنحوه ارائه خدماتبه مراجعین می باشد ودراغلب سازمانهای حمایتی وخدماتی کشور و جهان ایندومقوله درکنار یکدیگر دیده شده و حتی اخیراً شورای عالی جوانان جهت تشکیلمراکز خدمات مشاوره ای تاکید براستفاده از نیروی متخصص مددکاراجتماعینموده ،ضرورت تلفیق مشاوره و مددکاری به عنوان یک اصل تلقی شده است و درجریان فعالیت مددکاری، مددکاراجتماعی برای رسیدن به مشکل فرد وارائهطریق، می بایست از مهارتهای مشاوره ای استفاده نماید همانگونه که مشاوردرفعالیت مشاوره خود از نظرات مددکار و پیشینه فرد استفاده می نماید.
2-7-1-تاریخچه:
مشاوره و مددکاری دردین مبین اسلام:
آئینمقدس اسلام درمسیرخدمات اجتماعی وتامین نیازهای انسان از مرز توصیه به نیکوکاری وارشاد و دعوت مردم به محبت و یاری، یا حمایت ازسالمندان وکودکان فراتررفته وقوانین مشخص و تکالیف شرعی برهمگان فرض نموده است.فرامین این مذهب جهان شمول درقالب اعمال واجب و مستحب و حرام و مکروه،مسلمانان را در موارد متعدد ملزم به انجام وظایفی درباره ایتام و بی سرپرستان، سالخوردگان، والدین وحقوق آنان و مصیبت دیدگان و مبتلایان بهبلا، ستمدیدگان و مظلومان، فقراء و مستمندان، در راه ماندگان، و غربا،ارحام، همسایگان، بیمارن اسراء، بدهکاران، مقروضین ،برهنگان، ودیگرافرادوگروهها نموده است و پس ازتاکید وتوصیه درحمایت، ویاری همه دردمندان ونیازمندان، چگونگی حمایت و مددکاری ومشاوره وراهنمائی را نیزبه شکل قوانینمشخص و مدون تعیین کرده است. این قوانین درآیات قرآن و احادیث وفقه اسلامیابعاد گسترده ای دارد که به نمونه هائی از آن اشاره می کنیم.
1.وامرهم شوری بینهم: درامور یکدیگر مشورت کنند (آیه38 سوره شوری)
2. کان الناس امه واحده فبعث الله مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیها اختلفو افیه: (آیه213 سوره بقره)
مردمیک امت بودند، خداوند پیامبران را برانگیخت که بشارت دهنده نیکوکاران وترساننده بدکاران باشند و با ایشان کتاب فرستاد تا بین مردم به حق حکمکنند، درآنچه اختلاف کردند.
3.حضرت علی(ع)می فرمایند: رفتن برای مشورتعین هدایت است وآنکه خود را از مشورت با دیگران بی نیاز بداند خویشتن رابه مخاطره افکنده است.
4.رسول اکرم(ص) می فرمایند: بهترین کارها در نزدخدا این است که انسان گرسنه ای را سیرکنید یا قرض او را بپردازید و یاناراحتی را از او برطرف سازید.
5.امام علی(ع) فرموده اند:
الف- هیچ پشتوانه ای چون مشاوره نیست.
ب-هرکس به ناحق بر رای خود بایستد هلاک شود و هرکس با دیگران مشاوره کند، درعقل های آنها شریک شده است.
ج-هرکس از آرا دیگران استقبال کند، موانع خطا را می شناسد.
د-مشاوره راه هدایت است وهرکه خود را از رای دیگران مستغنی بداند به راه خطر می رود.
2-7-2-تعاریف و مفاهیم، مشاوره ومددکاری:
2-7-2-1-تعاریفی ازمشاوره:
الف)مشاوره یک جریان یادگیری است که ازطریق رابطه بین دو فرد انجام می گیرد. دراین رابطه مشاور با داشتن مهارتها و صلاحیتهای علمی وحرفه ای می کوشدمراجع را با روشهای منطبق برنیازهایش یاری کند تا بیشترخود را بشناسدو بینشی را که به این طریق نسبت به خویشتن کسب می کند دررابطه اش با هدف هایمعین واقع بینانه وادراک شده بطور موثری مورد استفاده قرار دهد و بالنتیجهفردی خلاق وشادمان تر درجامعه بار آید.