تحقیق درمورد خرده مقیاس سازگاری اجتماعی و عوامل فرهنگی و اجتماعی

دانلود پایان نامه

5-بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
1-6-دامنه زمانی و مکانی تحقیق:
در این پژوهش همانطور که در بیان مسئله خدمت شما خوانندگان محترم بیان کرده ایم دامنه زمانی تحقیق در شش ماهه دوم سال 1393 صورت گرفته که پس از جمع آوری اطلاعات و داده ای مورد نیاز در این تحقیق اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss ورژن 9 نموده ایم همچنین دامنه مکانی این پژوهش با توجه به فصل سوم که بعداً به سمع و نظر شما خواهد رسید در شهرستان شهرکرد بوده که محقق با استفاده از توان و استعداد شهرستان شهرکرد توانسته که این کار را در این شهرستان به نتیجه مطلوبی برساند.
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
اکنون در فصل دوم این تحقیق به بررسی مبانی نظری و ادبیات پیشینه موضوع خواهیم پرداخت.
مقدمه:
در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا ابتدا به ادبیات تحقیق مبانی نظری تحقیق بپردازد و در ادامه به بررسی سوابق مرتبط با موضوع اقدام نماید لذا در مبحث اول به ادبیات و سوابق تحقیق اشاره ای خواهیم کرد.
2-1-ادبیات و سوابق تحقیق
برای بررسی سوابق این موضوع همانطور که قبلا عرض کرده ایم با توجه به اینکه این موضوع سابقه تحقیقاتی نداشته لاجرم به سراغ برخی از موضوعات مشابه رفته تا با بررسی آناه به چگونگی اینجام این تحقیق پی ببریم.
1- آقای حسین یحیی زاده به«بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر گرایش به تکدی » با هدف بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر گرایش به ترک تکدی صورت گرفت.
نتیجه: یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اکثر متکدیان سالمند می‌باشند و از میان عوامل موثر اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به تکدی عدم برخورداری از حمایت اجتماعی، کنترل اجتماعی(رسمی و غیر رسمی)، تأمین اجتماعی انگ زنی و پایبندی به اعتقادات دینی به ترتیب اهمیت دارای بیشترین تأثیرات می باشند. نتایج تحقیق تأثیر بالای عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر به ترک تکدی را به اثبات رسانده است. همچنین متغییرهای زمینه ای مهاجرت و اعتیاد دارای تأثیر زیادی بر فرایند تکدی و کاهش گرایش به آن بوده است.
2- آقای وهاب علی نیا جنگلی تأثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار با هدف بررسی مددکاری گروهی اقدام به تحقیق مورد نظر کرده که نتیجه به شرح ذیل می باشد: این پژوهش نیز به منظور بررسی تأثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار و ارائه یک الگوی مددکاری اجتماعی گروهی در افزایش سازگاری اجتماعی نوجوانان بزهکار انجام شد. اما این مداخلات نتوانستند در افزایش پذیرش مسئولیت نوجوانان موثر باشد. این مداخلات توانسته است گروه سنی 14-12 سال را در موقعیت‌های مشکل‌زا به ارزیابی مجدد مثبت از شرایط ترغیب نماید. بحث: امکان تدوین یک الگوی شناختی ـ رفتاری در مددکاری گروهی برای افزایش سازگاری اجتماعی بزهکاران وجود دارد اما به منظور کسب نتایج اثربخش در گروه سنی 14-12 سال، پیشنهاد می‌شود این مدل با تعداد جلسات بیشتری اجرا شود.
3- آقای محمد سجاد اعتباری نقش مددکاری اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال با هدف ورود مددکاران اجتماعی به نظام عدالت کیفری عمومی در بستر آموزه‌های جرم‌شناسی بالینی و به منظور تحقق‌بخشی ایده اصلاح و درمان و بازپروری بزهکاران در زندان‌ها و مراکز بازپروری، آغاز گردید که نتیجه به شرح ذیل است: با پیگیری سیاست‌های؛ قضازدایی، کیفرزدایی و حمایت از بزه‌دیدگان توسط نظام‌های مختلف، امروزه مددکاران در نهادهای مربوط به حل و فصل اختلافات و صلح و سازش از قبیل میانجیگری کیفری، در نظارت بر اجرای مجازات‌های اجتماعی و حمایت از بزه‌دیدگان خاص، در نقش‌های مختلفی ظاهر شده‌اند. در نظام عدالت کیفری اطفال نیز حضور مددکاران اجتماعی از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در هر سه حوزه؛ دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بزه‌کار و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه‌دیده، مددکاران اجتماعی وظایف مختلفی را برعهده گرفته‌اند. نظام عدالت کیفری ایران به ویژه در سال‌های اخیر از رهگذر لوایح قضایی تهیه شده، در حال حرکت به سمتی است که نقش‌ها و وظایف مختلفی را به مددکاران اجتماعی واگذار نماید. به دلیل وظایف مهم و حساس مددکاران اجتماعی در نظام عدالت کیفری این گروه از متخصصان از یک نوع اصول اخلاقی حرفه‌ای در مواجهه با مددجویان پیروی می‌کنند که از زاویه سلوک اخلاقی در جرم‌شناسی قابل توجه است.
4- آقای احمد خامسان بررسی تأثیر مددکاری در کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان خراسان جنوبی با هدف خدمات مددکاری اجتماعی در مؤسسات مختلفی چون مراکز بازپروری معتادان، مؤسسات بهداشتی، درمانی، بهزیستی، زندان و در مجموعه رفاه اجتماعی ارائه می‌شود که نتیجه به شرح ذیل است: به منظور انجام خدمات مددکاری در زندان‌ها و کمک به افراد محبوس شده‌ای که جوینده‌ی هرگونه کمک و یاری از سوی مددکاران می‌باشند، ایجاد شده است. به منظور انجام اقدامات مددجویانه توسط مددکاران، می‌توان مشکلات مددجویان زندان را در دو بعد اختصاصی مشکلات فردی و خانوادگی و در بعد مشکلات قضایی- اجتماعی و اداری مد نظر قرار داد. از آنجایی آزادسازی زندانیان در بیشتر موارد در ارتباط با موانع و مشکلات قضایی، اجتماعی و ادرای بوده و به دلیل کمبود تعداد مددکاران نسبت به تعداد زندانیان رسیدگی‌های لازم به کندی و تأخیر انجام می‌شود و از طرف دیگر به این دلیل که مددجو به واسطه جرم مرتکب شده در مظان اتهام قرار دارد و با توجه به فضای بسته زندان نمی‌تواند عملاً با مددکار در حل مشکل همگام و همراه باشد، مددکار زندان نقشی برجسته، یاری‌رسان و در بعضی مواقع حیاتی برای مددجویان خود ایفا می‌کند. از این‌رو با توجه به وظایف گسترده‌ای مددکاران شاغل در زندان در قبال تعداد زیادی از زندانیان در بند و در ارتباط با مشکلات داخل و خارج زندان لزوم توجه به تناسب تعداد مددکاران زندان نسبت به تعداد زندانیان به منظور کفایت داشتن خدمات ضروری می‌باشد.
5- خانم عصمت خالقی بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد سیستماتیک در پیشگیری از عود اعتیاد و افزایش سلامت عمومی در افراد وابسته به مواد در مراکز ترک اعتیاد گیلان به منظور بررسی تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی با رویکرد سیستماتیک بر پیشگیری از عود و افزایش سلامت عمومی در افراد وابسته به مواد در مراکز ترک اعتیاد گیلان انجام شده است. نتیجه به شرح ذیل است: در پایان از هر دو گروه پس آزمون گرفته شده و4 ماه بعد نیز پیگیری انجام گرفت . داده ها از طریق پرسشنامه پیشگیری از عود و سلامت عمومی جمع آوری شد . یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و t نشان داد که مداخلات مددکاری اجتماعی با رویکرد سیستماتیک بر پیشگیری از عود و افزایش سلامت عمومی بیماران وابسته به مواد که در حال ترک بوده اند ، موثر بوده است. نتایج: با توجه به به تحقیق صورت گرفته ماهیت حضور مددکاران اجتماعی در مراکز ترک اعتیاد بسیار موثر بوده و می تواند بر پیشگیری از عود ، کاهش فشار روانی ، افزایش شناخت بیمار از خود و انجام رفتار مناسب جامعه تاثیر بسزائی بگذارد.
6- آقای حسن قربانی نقش مددکاری بر سازگاری اجتماعی جوانان منحرف با هدف بررسی تأثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی روی جوانان منحرف میباشد، که از بین کل کودکان 12 تا 18 سال حاضر در کانون اصلاح و تربیت تهران 40 نفر را به شیوه تصادفی به عنوان شرکت کننده درپژوهش انتخاب شدند. تمام شرکت کنندگان با خرده مقیاس سازگاری اجتماعی بل مورد ارزیابی قرار گرفتند. دو گروهآزمایشی در 9 جلسه کار گروهی شرکت نمودند و گروه های کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. و در پایان دادهتجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی در هر دو t های موجودبا آزمون آماریگروه سنی بر افزایش سازگاری اجتماعی پسران بزهکار موثر بوده است. برای گروه 12 تا 14 سال تمام سطح معناداری برابر با 0/24 و سطح معناداری برای گروه 15 تا 18 سال 0/025 0 گزارش شده است.
7- عابد قسمتی بررسی میزان تاثیرعملکرد مراکز مشاوره ودفاتر مددکاری ومشاوره اجتماعی نیروی انتظامی برکاهش پرونده‌ها درمراجع قضایی و انتظامی هدف این تحقیق بررسی میزان تأثیرعملکرد مراکز ودفاتر مددکاری ومشاوره اجتماعی نیروی انتظامی برکاهش پرونده‌ها درمراجع قضایی و انتظامی است.اگر چه مراکز مشاوره متعددی در سطح جامعه وجود دارند، اما ابتکار عمل نیروی انتظامی در تغییرنگرش پلیس تهدید محور، به پلیس جامعه محور ضرورتی ستودنی است. در فصل چهارم نتایج تجزیه وتحلیل اطلاعات به وسیلهSPSS به شرح زیر بدست آمد: – بین عملکرد دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی نیروی انتظامی با کاهش پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی و انتظامی رابطه وجود دارد. – بین موضوع پرونده‌های ارجاع شده از دادگاه به مرکز خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا و میزان پرونده‌های منجر به ثبات مصالحه رابطه وجوددارد. – بین ویژگیهای زمینه ایی مراجعین (سن ، جنس ،شغل و وضعیت تأهل ) و موضوع پرونده های مصالحه شده رابطه وجود دارد. – بین ویژگیهای زمینه ایی (سن و جنس) کارشناسان مشاوره و موضوع پرونده های مصالحه شده رابطه وجود دارد.
8- آقای پیمان جدی فرد پیله پایان نامه با موضوع نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم هدف در این تحقیق بررسی نقش دولت در پیشگیری از جرم بوده و محقق به این نتیجه رسید که برای مقابله با بزهکاری تنها راه دستگیری و مجازات مجرمین نیست بلکه از طرق مختلفی می توان با جرم مقابله کرد یکی از این راه ها پیشگیری از وقوع جرم است . به طور کلی پیشگیری از جرم هم از طریق شهروندان یک کشور میسر می شود و هم از طریق دولت آن کشور و به عبارتی می توان گفت که دولت ها در مقایسه با شهروندان عادی یک کشور از قدرت و ابزارهای بیشتر و موثرتری برخوردار است و بهتر می تواند به پیشگیری از جرایم در جامعه بپردازد . همانطور که در مطالب فوق آمد ، دولت می تواند از طرق مختلفی به پیشگیری از جرم بپردازد برای نمونه دولت ابزار قدرتمند رسانه را در اختیار دارد یا اینکه نیروی انتظامی منسجم را داراست که می تواند از طریق آن ها جامعه را در برابر جرم حفظ کند و امر پیشگیری را اجرا کند .
9- آقای محسن نیازی مقاله جایگاه مددکاری اجتماعی در کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، هدف محقق در این پژوهش بررسی جایگاه مددکاری اجتماعی در کنترل آسیب‌های اجتماعی بوده که و در نهایت به این نتیجه رسیده که برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی سه سطح را می توان در نظر گرفت. پیشگیری سطح اول در سطح جامعه عمل می نماید و شامل آموزش مهارت های زندگی برای کل افراد جامعه است . در سطح دوم شامل تشخیص زود رس آسیب های اجتماعی می باشد و در سطح سوم جلوگیری از شدت یافتن آسیب های اجتماعی و کاستن از تنش های آن در خانواده وجامعه فعالیت می نماید. آموزش مهارت های زندگی شامل :تصمیم گیری ، حل مساله ، تفکر اخلاق، تفکر انتقادی ، ارتباطات موثر، روابط بین فردی ، آگاهی از خویشتن ، همدلی ، کنار آمدن با هیجانات ، کنار آمدن با استرس .
10- خانم طلعت الهیاری مقاله: پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد مددکاری اجتماعی، با هدف پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد مددکاری و به این نتیجه رسید که چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح‌ ها، اطلاع رسانی حقوقی … آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می ‌یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود.
11- خانم فاطمه مسرور مقاله: نقش مراقبت‌های پس از خروج در پیشگیری از تکرار جرم، با هدف بررسی مراقبت های پس از خروج از زندان و نهایتاً محقق به این نتیجه رسیده که نظام‌های عدالت کیفری در دهه‌های اخیر در راهبرد سیاست جنایی خود اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی را در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت‌های جرم موردتوجه قرار داده‌اند. در این راستا مسئله مراقبت‌های پس از خروج از حبس باب جدیدی است که با اهدافی از قبیل باز سازگاری و پیش‌گیری از تکرار جرم گشوده شده است. در این پژوهش به بررسی نقش مراقبت‌های پس از خروج در پیش‌گیری از تکرار جرم و به کارکرد آن در ارتقای توانمندی‌های اجتماعی پرداخته و درنهایت این‌که شایسته است تمام سعی و تلاش خود را در جهت انسانی کردن هر چه بیشتر محیط و ارائه تمامی شیوه‌های نوین اصلاح و بازپروری زندانیان مصروف نماییم.
12- آقای مهرداد ایوبی مقاله: بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهراصفهان و راهکارهای آن توسط، با هدف پیشگیری از جرم که فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می‌کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها. تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفاً عواملی نظیر فقر، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است.
13- آقای محمد سبزی خوشنامی مقاله، جایگاه مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با هدف پیچیدگی شرایط زندگی و تحولات پرشتاب در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در جوامع امروزی و به طبع آن پیچیدگی کنترل این تأثیراتی رابطه آن با امنیت اجتماعی، نیروی انتظامی را برآن داشت تا ضمن تغییر نگرش برای پیشگیری از بروز جرایم و ناهنجاری های اجتماعی و مهار بحران های فردی و اجتماعی و تأمین امنیت پایدار و رسیدن به جامعه ای صالح، وارد عرصه های فرهنگی و اجتماعی شده و با برداشتن کلانتری بنیادین، اقدام به تأمین و راه اندازی دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتری ها در سال 1831 نماید. این اقدامات با هدف تقویت نقش حمایتی ناجا در جامعه و کاهش حجم پروندههای ارجاعی به مراجع قضایی، رسیدگی به امور اساسی تر و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه به صورت مأموریت جدید مطرح گردیده است. طرح توسعه مراکز مشاوره و دفاتر مدکاری اجتماعی در استان ها با توجه به اخذ نتایج مثبت در سال 38 نیز ادامه یافت. بطور کلی بایستی خاطر نشان ساخت وجود این ادارۀ کل بیانگر استعداد تحول در نیروی انتظامی منطبق با تحول و شرایط اجتماعی است.
14- آقای سیدحسن موسوی اورژانس اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم با هدف تاثیر اورژانس اجتماعی و پیشگیری از جرم بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است. آسیب های اجتماعی و جرائم در تمام جوامع وجود داشته است و در جوامع مختلف برای کنترل و کاهش آ نها و نیز برای مقابله با آن ها برنامه های متعددی تدوین و اجرا شده است. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست . شاید به دلیل اهمیت این موضوع است که در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله پیشگیری از وقوع جرم و یا در اصول دیگر (از جمله اصل 10 و 29 ) بر تحکیم بنیان خانواده و حمایت از افراد نیازمند و … تأکید شده است. یکی از برنامه هایی که در جمهوری اسلامی ایران از 10 سال قبل آغاز شده و از جمله اهداف آن کمک به است که توسط سازمان « اورژانس اجتماعی » ، قضازادیی و پیشگیری از وقوع جرم است. بهزیستی کشور تدوین شده و در حال اجرا است. برای اجرای این برنامه به دلیل ماهیت فرابخشی آسیب های اجتماعی، تعامل با سازمان های مختلف از جمله نیروی انتظامی ضروری و اجتناب ناپذیر است، که در مقاله حاضر به آن پرداخته میشود.