تحقیق درمورد سبک یادگیری مک کارتی و محیط یادگیری

دانلود پایان نامه

عینی – متوالی: ترجیح میدهد با چکیده کردن اطلاعات از طریق تجربیات ملموس یاد بگیرد
عینی – تصادفی: نیاز به تجربه کردن اندیشهها و مفاهیم دارد و در یادگیری از روش آزمایش و خطا استفاده مینماید.
انتزاعی – تصادفی : نسبت به رفتار انسانها آگاهی زیادی دارد و در ارزشیابی و تفسیر خلق و خو و موقعیت تواناست.
انتزاعی – متوالی (مارکویک، 2012؛مختاری،1389)
2-1-7-10. مدل سبک یادگیری گراشا – ریچمن
آنتونی اف.گراشا و شریل اچ.ریچمن (2006) معتقدند سبک یادگیری را میتوان از طریق ابعاد اجتماعی و عاطفی شناسایی کرد. مثلا نگرش نسبت به یادگیری، نسبت به معلمان یا هم کلاسیها و نسبت به کلاس درس. بنابراین مدل سبک یادگیری آنها براساس پاسخهای دانش آموزان به فعالیتهای واقعی در کلاس درس قرار دارد تا براساس ارزیابی کلی شخصیت یا ویژگیهای شناختی.
42
گراشا معتقد است :”در این رویکرد ویژه موقعیت پایاتر و رواتر است. استفاده از رویکرد شخصیتی محتاج به این است که تحقیقگر نتایج را از کلاس درس استنباط کند” در صورتی که رویکرد گراشا – ریچمن برای کمک به مدرسدر شناسایی روش‌های خاص تدریس مناسب سبک یادگیری خاص است. آنها ابتدا برای تعامل کلاسی سه بعد دو قطبی معرفی کردند :تکرو – مشارکت طلب،رقابت طلب- همکاری خواه،وابسته – مستقل بعد مدل خود را تجدید نظر کرده و بیان کردند افراد در طیف پیوستار هر بعد قرار میگیرند نه در قطبها یا انتهای پیوستارها.
یک سال بعد از معرفی مدل گراشا – ریچمن، آنها پرسشنامه خودگزارشی 90 سوالی تهیه کردند که ترجیح دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان را در رابطه با بعد تعامل کلاسی میسنجید و از افراد خواسته میشد تا موافقت خود را نسبت به هر سوال براساس مقیاس پنج نمره ای لیکرت اعلام کنند.
سوالهای هر بخش را میتوان چنین توصیف کرد:
سوالهای بخش تکرو – مشارکت طلب : میزانی را که شاگرد میخواهد در فعالیت کلاسی درگیر شود، عکس العملهای او نسبت به کارهای کلاسی و نگرش او نسبت به یادگیری را اندازه میگیرد.
سوالهای بخش رقابت طلب – همکاری خواه: انگیزههای پنهان شاگرد در تعامل با دیگران را اندازه میگیرد.
سوالهای بخش وابسته – مستقل: میزان وابستگی شاگرد به مدرس برای راهنمایی در فرآیند یادگیری و اشتیاق او نسبت به کنترل آزادی در محیط یادگیری را اندازه میگیرد.
حال ویژگیهای هر سبک و ترجیح نوع کلاس توضیح داده میشود:
43
رقابت طلب: با سایر دانش آموزان رقابت میکند و کلاسهای مدرس مدار و توام با فعالیت را ترجیح میدهد، آنها درس میخوانند برای اینکه از دیگر دانشآموزان برتر باشند.
همکاری خواه: افکارش را با دیگران در میان میگذارد و کار در گروههای کوچک به سرپرستی شاگردان را ترجیح میدهد.
تکرو: به محتوای یادگیری و کلاس علاقهای ندارد و در کارها مشارکت نمیکند و محیطی را ترجیح میدهد که بتواند ناشناس بماند.
مشارکت طلب: به مشارکت در امور اشتیاق نشان میدهد و سخنرانی همراه با بحث را ترجیح میدهد.
وابسته : به دنبال شخص صاحب اقتدار است و دستورالعملهای واضح و بدون ابهام را ترجیح میدهد.
مستقل : خود به طور مستقل فکر میکند و مطالعه در پروژه های مستقل را ترجیح میدهد. او نسبت به استعدادهای خود اطمینان دارد.
براساس تحقیق انجام شده، دانشجویان مونث بیشتر همکاری خواه هستند، دانشجویان بالاتر از 25 سال سن مستقل و مشارکت طلب هستند، دانشجویان مشارکت طلب از دانشجویان تکرو نمرات بالاتری میگیرند( امیر، 2010؛ اس . آکرمان، 2011؛ مختاری،1389).
2-1-7-11. مدل سبک یادگیری مک کارتی
مک کارتی (1980) یادگیرندگان را براساس سبک‌های یادگیری آنها به چهار نوع تقسیم بندی مینماید که عبارتند از: