تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر یادگیری و مفهوم سبک یادگیری

دانلود پایان نامه

4) انجام دادن: آزمودن در یک وضعیت جدید(رسولی نژاد،1386، امیدوار،2012 ).


12
2-1-2. عوامل مؤثر بر یادگیری
یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری، تفاوتهای فردی یادگیرندگان میباشد. تفاوت در هوش، استعداد، جنسیت و علایق از آن جملهاند. صاحبنظران روانشناسی تربیتی، عوامل مؤثر بر یادگیری را که ناشی از تفاوتهای فردی فراگیران میباشد به 5 گروه تقسیم مینمایند.
الف) تفاوت در توانایی عمومی یادگیری
ب) تفاوت در دانش اختصاصی (دانش قبلی در قلمرو خاص)
ج) تفاوت در انگیزش
د) تفاوت در ویژگیهایی نظیر جنسیت، سن، موقعیت اقتصادی، اجتماعی و مذهبی
ه) تفاوت در سبکهای یادگیری (رشیدی،1390؛ مختاری،1389؛ سلیمی،1389)
توارث ضرورتأ تعیینکننده سبک یادگیری نیست. عوامل دیگری نیز در روش یادگیری دخالت دارند، مانند تاریخچه زندگی فرد، تعداد خواهر و برادر، چندمین فرزند خانواده بودن، تک فرزندی، فرزند آخر بودن، معلم، دوستان و تجربیاتی که فرد در زندگی کسب میکند. ارجحیتهای سبک یادگیری در طول زمان تغییر میکنند. در دورهای که فرد سبکی را بر دیگر سبک‌ها اولویت میدهد، استراتژیها و منابع به تکمیل آن سبک، کمک میکنند تا یادگیری هر چه بهتر صورت پذیرد(پازادگاری، 1389).
یادگیری یک متغیر بسیار پیچیده است که عوامل متعددی مثل: هوش، انگیزه، محیط مناسب، عوامل خانوادگی، اجتماع، کیفیت آموزشگاه، کیفیت مربی،……در آن تأثیر میگذارند. علاوه بر این عوامل، عامل مؤثر دیگر بر یادگیری فراگیران، سبکهای یادگیری آنان است که فراگیران آنها را همچون دیگر توانایی، از راه تجربه و یادگیری بدست میآورند و هر فرد متناسب با سبک یادگیری خود مطالب را اخذ میکند(نوابی ،1392؛ رضایی،1390؛ احدی، 1388؛کلباسی،1387).
13
میزان یادگیری فراگیران در کلاس عمدتأ به تواناییها و آمادگی قبلی آنها و سبک یادگیریشان و نحوه تدریس اساتید بستگی دارد(اختری، 1388).
فرآیند یادگیری زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که مدرسان بتوانند روشهای تدریس متناسب با سبک یادگیری فراگیران را بکار گیرند. این تناسب زمانی میتواند کارآمد باشد که مدرسان از نیازها، تواناییها، استعدادها و ترجیحات سبک یادگیری فراگیران آگاه باشند(محمد،2011).
2-1-3. مفهوم سبک یادگیری
فرضیه سازی رسمی درباره تفاوتهای یادگیری زمانی آغاز شد که هرب تلان (1954) اصطلاح سبک یادگیری را برای اولین بار مطرح نمود و مطالعه این سبک‌ها پلی بین مطالعه شناخت (فرآیندهایی نظیر ادراک، یادگیری، تفکر ) و شخصیت ایجاد کردند(خندقی،1392؛ مشتاقی،1391؛ یزدی، 1388).
سبک یادگیری به معنی راههایی که یک فرد برای اکتساب و پردازش اطلاعات اتخاذ میکند میباشد(کلب، 1984؛ به نقل از دینکول، 2011).
از نظر دان و دان (1993) نیز سبک یادگیری راهی است که افراد شروع به تمرکز بر اطلاعات، پردازش و تجزیه و تحلیل ذهنی آنها میکنند. گراشا (1996) سبک یادگیری را توانایی فردی به منظور کسب اطلاعات و تجربیات یادگیری میداند.
سبک یادگیری را میتوان، روشی دانست که یادگیرنده آن را به روشهای دیگر ترجیح میدهد. سبک‌های یادگیری را برخی از روانشناسان پرورشی و علوم تربیتی “ترجیحات یادگیری” نیز مینامند و برخی دیگر آن را معادل “راهبردهای یادگیری ” و یا “سبک‌های شناخت ” به طور عام نیز دانستهاند(کریمی مشاور ،1391).
14
هر محققی به دلایل متفاوت، تعریف خود را از سبک یادگیری ارائه میکند. شاید به این دلیل باشد که هر محقق فقط به یکی از ابعاد فرآیند یادگیری علاقهمند است و یا اینکه هر محقق برای اندازهگیری سبک‌های یادگیری از ابزارهای متفاوتی استفاده میکند(غفاری، 1389).
همانگونه که هر فردی اثر انگشت خاص خودش را دارد، سبک یادگیری ویژه خود نیز دارد. فراگیران در برخورد با مواد مورد یادگیری، یکسان رفتار نمیکنند. آنها در درک و پردازش دادهها، رویکردهای متفاوت دارند یا به گفته روانشناسان تربیتی از سبک‌های یادگیری متنوعی برخوردارند(امینی، 1391).
سبک یادگیری فراگیران براساس فرضیه مدل جوی رید ، یک روش ترجیحی طبیعی، عادتی، منحصر به فرد و ثابت بوده که برای جذب، پردازش و نگهداری اطلاعات و مهارتهای جدید مورد استفاده قرار گرفته است(جوادی نیا، 1390؛ رسولی نژاد، 1386).
به نقل از زینورا محمد و همکاران، جریملی (1996) سبک یادگیری، راهی است که یک فرد با اطلاعات یا محرکها کنش متقابل داشته و آنها را مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار میدهد و به دانش تبدیل میکند(جریملی، 1996، به نقل از زینورا محمد، 2011).