تحقیق درمورد قانون مجازات اسلامی و اختلافات خانوادگی

دانلود پایان نامه

کارشناسی ارشد 30 30


مجموع 100 100
بیشتر جامعه آماری مورد بررسی را افراد با تحصیلات کارشناسی(بیش از 55 درصد) تشکیل داده اند. افراد با تحصیلات فوق دیپلم در جامعه آماری مورد بررسی نسبت به سایرین کمترند.در ادامه به بررسی نتایج به دست آمده از سوالات در قالب جدول 4-5 خواهیم پرداخت:
جدول 4-4-فراوانی بدست آمده ازسوالات پرسشنامه
ردیف سوال خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اول و دوم
1 به نظر شما تا چه اندازه مددکاری اجتماعی در حل و فصل دعاوی خانوادگی موثر است. 75 32 11 17 20
2 به نظر شما تا چه اندازه مددکاری اجتماعی به صورت کاربردی بر رفع خصومت در جهت اختلاف ملکی موثر است. 69 37 13 16 20
3 به نظر شما تا چه اندازه مددکاری اجتماعی بر کاهش پرونده‌های اختلاف خانوادگی و ملکی(بیشترین شاخص پرونده) موثر است. 72 33 15 20 15
4 به نظر شما تا چه اندازه افزایش قابلیت وتوانمندی‌های مددکاران اجتماعی بررفع خصومت و پیشگیری از جرم موثر است. 70 28 20 21 16
5 به نظر شما تا چه اندازه آموزش های اولیه و تخصصی(حقوقی) به مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم موثر است. 63 37 15 22 18
10 به نظر شما تا چه اندازه تحصیلات و تجربه مددکاران اجتماعی بر پیشگیری از جرم موثر باشند. 74 26 15 22 18
12 به نظر شما تا چه اندازه مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم و نهادینه کردن این فرهنگ تاثیر دارد. 68 32 14 22 19
سوالات فرعی مربوط به فرضیه سوم و چهارم
14 به نظر شما تا چه اندازه آموزش کشف ریشه هاوعلل مسأله بر کاهش بروز اختلاف ها در میان جامعه موثر است. 73 36 12 17 17
15 به نظر شما تا چه اندازه مشورت و هماهنگی با دیگران میتواند بر پیشگیری از جرم موثر باشد. 72 38 15 16 14
16 به نظر شما تا چه اندازه مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم میتواند در جهت تسریع امورات قضایی و اصلاح معضلات اجتماعی موثر باشد. 90 22 16 12 15
سوالات فرعی مربوط به فرضیه پنجم
17 به نظر شما تا چه مددکاران اجتماعی میتواند به سیستم قضایی در جهت پایین آوردن تورم پرونده های کیفری موثر باشد. 84 27 18 11 15
18 به نظر شما تا چه اندازه مددکاران اجتماعی میتواند با ابتکار عمل و دقت در حل اختلافات خانوادگی که بیشترین آمار را در این شهرستان دارد موثر باشد. 87 23 20 15 10
19 به نظر شما مددکاران اجتماعی تا چه اندازه می توانند بر کاهش پرونده‌های کیفری و پیشگیری از جرم موثر باشد. 88 23 25 8 11
20 به نظر شما قانون مجازات اسلامی تا چه حدی رعایت نظر مددکاران اجتماعی را در مواد خود پیش بینی کرده است. 88 24 16 15 12
4-2- آمار استنباطی گروه نمونه:
در این قسمت در ابتدا به بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنف خواهیم پرداخت.