تحقیق درمورد محرومیت از حقوق اجتماعی و نظارت بر اجرای تعهدات

دانلود پایان نامه

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارش از آن به مددکار اجتماعی.
لازم به ذکر است که تعویق صدور حکم مربوط به جرایمی می شود که پس از احراز مجرمیت متهم باملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، و سوابق و اوضاع و احوال و… صدور حکم برای ایشان به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق می افتد که البته صدور این نوع حکم شرایط خاصی نظیر فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان، پیش بینی اصلاح مرتکب و…دارد.
مجددا در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آمده است که پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.
همانطور که در قوانین مرتبط با مواد تعویق مراقبتی ملاحظه می شود دادگاه برای نظر تخصصی مددکار اجتماعی جایگاه ویژه ای قائل شده است و مددکاران اجتماعی در این جایگاه می بایست با رویکرد های تخصصی و حرفه ای نظرات کارشناسانه خود را در رابطه با افراد به دادگاه ها ارائه نمایند.
در فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید بحث مجازات های جایگزین حبس مطرح شده است که اجرای مواد این بخش تاثیر زیادی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و در نتیجه کاهش آسیب روانی اجتماعی وخانوادگی زندانیان دارد.
در ماده ۶۴ مجازات های جایگزین حبس این گونه تعریف شده است: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.
در ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص نقش مددکاران اجتماعی در صدور احکام مجازات های جایگزین سخن به میان آمده است. در این ماده عنوان شده است، قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، شدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد کند.قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.
مددکاران اجتماعی که در این بخش فعالیت می کنند علاوه بر تسلط به مددکاری فردی و تکنیک های آن می بایست با منابع اجتماعی که می توانند به عنوان ظرفیت مجازات جایگزین حبس در اختیار سیستم قضایی قرار بگیرند آشنایی داشته باشد.
مددکاران اجتماعی همیشه نقش مهم و موثری در اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان معارض با قانون داشته اند و در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۸ علی الرغم اینکه به صورت مستقیم به مددکاری اجتماعی اشاره نشده بود اما با شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت و نگارش آئین نامه آن کم کم مددکاری اجتماعی جایگاه خود را در تشکیلات سازمانی کانون های اصلاح و تربیت پیدا نمود. در فصل دهم قانون مجازات اسلامی که به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان معارض با قانون پرداخته است، تغییرات چشم گیری وروبه رشدی که منافع عالیه کودکان درآن لحاظ شده است در این قانون مشاهده می شود. در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است؛ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات نظیر “تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت ومراقبت در حسن اخلاق طفل و نوجوان” را اتخاذ می کند.
در تبصره همین ماده ذکر شده است که دادگاه هرگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس ها و دیگر متخصصان بگیرد.
همچنین در تبصره ۳ ماده ۸۸ آمده است که دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه تحقیقات بعمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر نماید. رویکرد نوین قوه قضایه به استفاده از مددکاران اجتماعی و ظرفیت حرفه ی مددکاری اجتماعی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مراکز تامینی و اعتماد به توان تخصصی مددکاران اجتماعی در توانبخشی بزه کاران افق روشنی در ارائه خدمات جدید در عرصه خدمات اجتماعی می باشد. مددکاران اجتماعی و موسسات و نهاد های آموزشی و صنفی این حرفه می بایست با برگزاری نشست های هم اندیشی از فرصت بوجود آمده در قانون مجازات اسلامی جدید بهره گیری نمایند . همچنین ضرورت دارد در سرفصل های آموزشی مددکاران اجتماعی در سطوح مختلف نحصیلی بازنگری لازم انجام شود و آموزش متناسب با نیاز مددکاران در دستور کار قرار گیرد. به نظر می رسد انجمن مددکاران اجتماعی ایران و انجمن علمی مددکاری در اجرایی شدن این قانون می توانند نقش آفرینی کنند و کلینیک های تخصصی مددکاری اجتماعی نیز با اقدامی هدفمند و تجهیز خود به دانش روز در حوزه کاری جدید ایفای نقش نمایند.
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
در فصل در نظر داشته که نوع و روش تحقیق و نحوه گردآوری داده ها را در این پژوهش توضیح داده و در ادامه در فصل چهارم به تحلیل داده ها بپردازیم.
3-1-مقدمه
در این فصل اطلاعات و گزارشی از چگونگی مراحل انجام روش تحقیق، ارائه می گردد. این مراحل شامل نوع تحقیق، جامعه آماری پژوهش، نمونه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری، ابزارهای گردآوری داده های تحقیق، روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری و پرسشنامه و روش های آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های آماری، از مهم ترین عناوینی است که در این فصل از پژوهش مورد بحث و توجه قرار گرفت و اینکه محیط و محلی را که قرار است در آن مطالعات خود را اجرایی کنیم از تمام ابعاد و زوایا شناسایی نماییم در ادامه خواهید دید که در این فصل به بررسی و مطالعه ویژگی‌های آب و هوا، دما، رطوبت، انسان اجتماعی، خصوصیت جمعیتی می‌پردازیم و شاید در تصور خود بگویید که پرداختن به این امور ربطی به تحقیق و موضوع ما ندارد ولی باید خاطر نشان کنم که آنچنان هم بی‌ربط نیست، چرا که محیطی که در آن این تحقیقات انجام گردید باید طبق روش و اصول تحقیق کاملاً شناخته شده باشد تا در هنگام تحلیل داده ها و اطلاعات مورد نظر این ویژگی‌ها در نظر گرفته شود و بدون شناخت و در نظر گرفتن ویژگی‌های یک محیط، امکان مطالعه در خصوص موضوعات مرتبط با آن محیط امکان پذیر نیست و تاثیر محیط جغرافیایی بر ارتکاب جرم یک موضوع تایید شده است.
3-2-روش تحقیق
روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی ازنوع کاربردی می باشد درمطالعات توصیفی برخلاف مطالعاتی که هدفشان کشف روابط علت و معلولی است هدف توصیف منظم و مدون موقعیتی ویژه بصورت واقعی و عینی یعنی(آنچه هست) می باشد.(نادری و سیف نراقی ،1368،ص 62).
این تحقیق ازآنجایی که به بررسی وضع موجود می پردازد در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و از آنجایی که به بررسی نقش مددکاری اجتماعی بر پیشگیری از جرم در شهرستان شهرکرد می‌پردازد تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی می باشد.
تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغییرهاست، تحقیق و پژوهشی برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی‌بردن به مسائل ناشناخته صورت می‌گیرد در انسان میل به داشتن و کشف حقایق حالت فطری داشته و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روشهای مختلف بوده است انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات, راههای مختلف را تجربه می‌نماید و مناسب‌ترین راه و روش را انتخاب می‌کند بنابراین روش تحقیق عبارت از بکارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسبتر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید.در علوم مختلف از روشهای مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می‌شود تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند درعلوم انسانی نیز روشهای تحقیق بصورتهای گوناگون تقسیم‌بندی شده‌اند. (سرمد، 1380 :ص 140)
این تحقیق از نوع پیمایشی-توصیفی است. همچنین همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تجزیه و تحلیل می گردد.
3-3-جامعه آماری
به نظر آذر و همکاران(1377) جامعه یا جمعیت عبارت است از « تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه ی عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده ی جامعه ی آماری از سایر جوامع باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تعداد 211 نفر از مددکاران اجتماعی و کارشناسان خبره استان چهارمحال و بختیاری بوده که نمونه در شهرستان شهرکرد صورت گرفته است.
3-4-نمونه و روش نمونه گیری