تحقیق درمورد مددکاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

ب) مشاوره رابطه ایست پویا وباهدف رشد فرد یا گروه، که براساس مشارکت مشاوره و مراجع(مددجو) وبا روشهایمنطبق برنیازمندیهای آنان وبرای یاری رساندن به فرد یا گروه جهت تصمیمگیری و حل مشکلات وی انجام می گیرد.(دراین رابطه، توجه به خودشناسی و خودتصمیم گیری از طریق مراجع مورد تاکیداست.)
ج) مشاوره بعنوان یک رابطهمحرمانه،مقبول، بدون ارزیابی، مجاز ورودرروتعریف می شود که درآن مشاورمعلومات و توانائیهای خود رابه کارمی برد تا به مددجو کمک کند تا مسائل ومشکلات خود را به طریق بهتری حل کند در حالیکه مددجو درحالت عادی و بدونکمک مشاور با رضایت کمتری آن را حل می کند.
د) فرآیندکمک به افراد یاگروهها از طریق یاری دهنده به منظور نیل به بهداشت روانی مطلوب از طریقسازگاری و رشد شخصی و اجتماعی بمنظور جلوگیری از آثارتضعیف کننده برخیاختلالات جسمانی و هیجانی درون فردی و میان فردی.
2-7-2-2-تعریف راهنمائی:
جریانیاری دهنده ایست که نهایتاً فرد را با استفاده از ابزار و فنون گوناگونیاری می دهد تا توانائی ها و محدودیت هایش را بشناسد وبراساس چنین شناختی،تصمیمات مناسب منطقی برای تامین نیازهای فردی و اجتماعی اتخاذ نماید و بهخود رهبری برسد.
2-7-2-3-انواع فعالیتهای مشاوره و راهنمائی:
1-مشاوره وراهنمائی دراموراعتقادی، اخلاقی، تربیتی، روانی و رفتاری بصورت فردی و گروهی.
2-مشاوره وراهنمائی درزمینه تحصیلی، شغلی، ازدواج، خانواده بصورت فردی و گروهی.
3-روانسجی درزمینه خوش، استعداد، رغبت، شخصیت و پیشرفت تحصیلی.
2-8-جایگاه مددکاری اجتماعی در اسلام
اطلاعاتدر این زمینه از منابع مختلف نظیر قرآن، نهج البلاغه ، احادیث و فقهاسلامی وسیره پیشوایان دین قابل استخراج است قران در آیات متعدد توجه بهنیازمندان، ایتام ، فقرا ومساکین را لازم شمرده است که به معانی برخی ازاین آیات شریفه اشاره می شود.
ای رسول، تو خود وامتت حقوق ایشان را ادا کن ونیز فقیران و رهگذران بیچاره رابه حق خودشان برسان و هرگز اسراف نکن. خداییکتا را بپرستید وچیزی را شریک او قرار ندهید ونسبت به پدر و مادر وخویشان و یتیمان وفقیران وهمسایگان وبیگانه ودوستان موافق و رهگذرانو پرستان که زیردست شمایند نیکی و مهربانی کنید که خدا مردم خودپسند ومغروررا دوست ندارد. وهم به دوستی او (خدا) بهفقیر واسیر وطفل یتیمطعام میدهند وگویند فقط برای رضای خدا به شما طعام میدهیم و از شما هیچپاداش و سپاسی هم نمی طلبیم. ای پیامبر از تو می پرسند که در راهخدا چه انفاق کنیم. بگو هرچه از مال خود انفاق کنید در باره پدر و مادروخویشان ویتیمان و فقیران و رهگذران رواست و هر نیکی که به جا آرید خدا برآن آگاه است. (هاشمی طاری ، 1385، ص 12) نیکوکاری بدان نیست که روی به جانب مشرق و مغرب کنید،چه این چیز بی اثری است لیکننیکوکار کسی است که به خدای عالم در روزقیامت و فرشتگان وکتاب آسمانی وپیغمبران ایمان آرد و دارایی خود را در راه دوستی خدا بر خویشاوندان،یتیمان ، فقرا ، رهگذران و سائلین بدهد و هم خود در آزاد کردن بندگان صرفکند و نماز به پا دارد و زکات مال به مستحق برساند و با هر که عهد بستهبموقع وفا کند در کارزار و سختیها صبور و شکیبا باشد و به وقت رنج وتعبصبر کند و کسانی که بدین اوصاف آراسته اند آنها به حقیقت راستگویان عالم واز پرهیزگارانند.
با تأمل در آیات فوق می توان گفت که دین مبیناسلام بر رسیدگی به نیازمندان تأکید زیاد دارد و در این خصوص برای خویساننیازمند اولویت قائل شده است.تأکید اسلام بر این اولویت شاید به دلیل توجهبه خانواده باشد واینکه شناسایی افراد نیازمند در میان خویـــشان آسان تر صورتمی گیرد.
نکته مهم دیگری که از این آیات بر می آید کمک کردن درحد وسع و از روی ایمان و بدون هرگونه چشم داشت و فقط درراه رضای خداست.
رسولاکرم(ص) نیز در باره توجه به نیازمندان و ایتام می فرماید: «برترین اعمالاز نظرخداوند، خنک ساختن دلهای سوخته تشنگان وسیر کردن شکمهای گرسنه است.قسم بر انکههستی محمد در اختیار اوست ایمان به من نیاورده انکه سیر بخوابدو برادرمسلمان یا همسایه او گرسنه باشد.
همچنین از آن حضرت است بهترین خانه های شما خانه ای است که در آن یتیمی مورد احسان و عطوفت باشدو بدترین خانه های شما خانه ای است که در آن به یتیمی بدرفتاری وستم شود. من و کسی که کفالت یتیمی را به عهده بگیرد در بهشت مانند دو انگشت همراهیم.
حضرت علی بزرگ مددکار عالم اسلام، ودیگرمعصومان (ع)،نیز چه درمقام گفتار و چه در عمل بهترین راهنما و مشوق در دستگیری از نیازمندان وفقرایند و تأکید فراوان آنهابه این امر نشانه جایگاه و اهمیت مددرسانی بهنیازمندان در دین اسلام است.
در بخشی از کتاب جرج جرداق این کلاممولای متقیان،علی (ع)، آمده است که: «آیا من خود را راضی کنم که به منامیرالمومنان بگویند ولی در سختیهای زندگی و روزگار با آنها دمساز نباشم.
توجهحضرت علی (ع) به فقرا نه فقط برای پرکردن شکمشان بود که آن بزرگوار ازپیامدهای فقر که آفت دین بود آگاه بود وبه همین دلیل است که می فرماید.اگر فقر به صورت مردی مجسم می گشت آن را می کشتم.
همچنین ایننویسنده مسیحی در کتاب خود در این زمینه آورده است «آن را که فقر و نداریهر فضیلت اخلاقی را از او سلب کرده و احتیاج و درماندگی،آرامش دل واطمینان خاطر را در او کشته وتباه ساخته است، نمی تواند خود را به راستی ودرستی بیاراید و به پاکی و پاکدلی ممتاز و برجسته شود ودر شادی فضایلاخلاقی سرکند و حسد وکینه و بغض ونفرت وسایر مظاهرانحراف از خیر ونیک رابزداید.
آن کس که آتش گرسنگی درونش را عذاب می دهد و خون زندگی رادر رگ و پوستش می خشکاند و نور ایمان را در دلش خاموش می سازد،دوستی را به کینه ای عمیق و آرامش خاطر وپاکی روح را به بدبینی و بغض وعداوت وحشتناک بدل می سازد نمی تواند فردی مطمئن به زیباییهای زندگی و موهن به عدالتدیگران و راهنمای عدالت دیگران وراهنمای برادر خود و دوست مردم باشد.
آنکه محتاج قرص نانی است نمی تواند فاضل باشد نان برای همه وسیله صلح وآرامشاست ، اما استقرار نظم وسیله ای است که انسان را آماده تفکر واحساس مینماید، و همبستگی را با مردم براساس صحیح استوار می سازد.
رفعاحتیاج و نیازمندی، نردبانی است که ملت از پله های آن بالا میرود و ازپرتگاه محرومیت وتنگدستی که در آن احساسات شریف لگد مال شده است، نجات مییابد. (هاشمی طاری ، 1384، ص 20)
2-9-جایگاه مددکاری در اجتماع