تحقیق درمورد مفهوم سازی انتزاعی و دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه

غیبی (۱۳۸۹)، در تحقیقی با عنوان «رابطه بین سبک‌های یادگیری و خودکارآمدی در دانشجویان دوره کار‌شناسی گروه‌های تحصیلی (علوم انسانی، فنی- مهندسی و علوم پایه) دانشگاه شهید بهشتی» به این نتیجه رسیدند که بین سبک‌های یادگیری و خودکارآمدی رابطه معناداری وجود ندارد؛ بین سبک‌های یادگیری و گروه‌های تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد؛ بین خودکارآمدی و جنسیت رابطه معناداری وجود دارد و بین سبک یادگیری و جنسیت رابطه معناداری وجود ندارد. یزدی(1388)، در تحقیقی با عنوان “بررسی و مقایسهی شیوهها و سبک‌های یادگیری دانشجویان دانشکدههای مختلف دانشگاه الزهراء” به این نتیجه رسید که دانشجویان دانشکدهی هنر، از شیوهی تجربه عینی و سبک‌های واگرا- انطباق یابنده؛ دانشجویان دانشکده فنی از شیوههای مشاهده تأملی و مفهوم سازی انتزاعی و سبک جذب کننده؛ دانشجویان دانشکده روانشناسی از شیوههای آزمایشگری فعال، مفهوم سازی انتزاعی و سبک همگرا و دانشجویان دانشکده علوم پایه نیز از شیوه مفهوم سازی انتزاعی و سبک همگرا استفاده میکنند.
57
احدی و همکاران (1388) در تحقیقی با عنوان”بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان” به این نتیجه رسیدند که سبک یادگیری غالب دانشجویان واگرا میباشد؛ بین رشتهی تحصیلی و سبک یادگیری رابطه معناداری وجود دارد. بین جنس و سبک یادگیری رابطه وجود ندارد.
کلباسی و همکاران (1387) در تحقیقی با عنوان “بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند” به این نتیجه رسیدند که سبک یادگیری غالب دانشجویان پزشکی همگرا بود. همچنین بین نوع سبک یادگیری و متغیرهای سن، جنس و مقطع تحصیلی رابطهای وجود ندارد.
میرحاجیان مقدم (1386)، در تحقیقی با عنوان” بررسی رابطهی بین سبک‌های یادگیری و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان سال سوم دبیرستانهای شهر کرمان در سال تحصیلی 86-85 ” به این نتیجه رسیدند که بین سبک‌های یادگیری، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی رابطهی معنیداری وجود ندارد و همچنین بین سبک‌های یادگیری دختران و پسران تفاوت معنیداری وجود ندارد.
علی بیگی و اطهری (1386)، در تحقیقی با عنوان”ارتباط سبک یادگیری با خودکارآمدی در دانشجویان کشاورزی” به این نتیجه رسید که سبک یادگیری با خودکارآمدی دانشجویان رابطهی مثبت معناداری دارد؛ بین دانشجویان دختر و پسر در هر یک از زمینههای خودکارآمدی و سبک‌های یادگیری، تفاوت وجود دارد. بین خودکارآمدی دانشجویان رشتههای مختلف، تفاوت وجود ندارد.
رسولی نژاد و رسولی نژاد (1385)، در تحقیقی با عنوان “بررسی سبک یادگیری دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1384″به این نتیجه رسیدند که بین نمرات سبک یادگیری برحسب جنس و رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.
سرچمی و حسینی (1383)، در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری قزوین”به این نتیجه رسیدند که بیشتر دانشجویان دارای سبک یادگیری جذب کننده بودند و بقیه سبک‌های یادگیری عبارت بودند از: همگرا، واگرا و انطباق یابنده. همچنین ارتباط آماری معناداری بین سبک یادگیری و میانگین نمره دانشجویان مشاهده نشد.
58
روئین(1383)، در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه سبک‌های شناختی ( شیوههای یادگیری با عوامل شخصیتی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز )” به این نتیجه رسید که بین سبک‌های شناختی براساس پرسشنامه کلب با توجه به عوامل شخصیتی NEO-FFI تفاوت وجود دارد و همچنین بین شیوههای یادگیری با توجه به جنسیت و گروههای تحصیلی تفاوت وجود دارد.
تقوایی(1382) در تحقیقی با عنوان”سبک‌های یادگیری واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده دردو گروه معلمان و دانش آموزان رشتههای مختلف علوم انسانی، ریاضی فیزیک و علوم تجربی مراکز پیش دانشگاهی شهرستان ورامین” به این نتیجه رسید که بین سبک‌های یادگیری معلمان و دانش آموزان رابطهی معنیداری وجود دارد.
خنک جان(1381) در تحقیقی با عنوان”بررسی سبک‌های یادگیری در دانش آموزان تیزهوش با توجه به پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران” به این نتیجه رسید که رابطهی معنیداری در شیوه یادگیری آزمایشگری فعال و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مراکز تیزهوشان و نیز در شیوه یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان عادی وجود دارد.
حسینی لرگانی (۱۳۷۷)، در تحقیقی با عنوان «مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان پسر و دختر کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد سه رشته علوم انسانی پزشکی و فنی _ مهندسی» به این نتیجه رسیدند که دانشجویان علوم انسانی اکثرا دارای سبک یادگیری انطباق یابنده، علوم پزشکی دارای سبک جذب کننده و فنی- مهندسی دارای سبک واگرا بودند. دانشجویان کار‌شناسی رشته انسانی بیشتر دارای سبک یادگیری انطباق یابنده و ارشد رشته انسانی بیشتر دارای سبک همگرا بودند.
59
2-3-2. تحقیقات انجام شده در داخل ایران در مورد مدیریت زمان:
پرچ (۱۳۹۰)، در تحقیقی با عنوان « تأثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بابل » به این نتیجه رسید که بین مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد. بین ترم‌های مختلف دانشجویان با مدیریت زمان همبستگی وجود ندارد اما بین سنین مختلف دانشجویان با مدیریت زمان رابطه وجود دارد.
یزدان پناه و حصاری و دیگران (۱۳۸۸)، در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان در دبیرستانهای شهر بجنورد» به این نتیجه رسیدند که بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان رابطه وجود دارد.
نعمتی و پارسایی (۱۳۸۸)، در تحقیقی با عنوان «همبستگی بین استرس و مدیریت زمان» به این نتیجه رسیدند که بین استرس و مدیریت زمان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد که نشان می‌دهد که هرچه میزان استفاده از مهارت مدیریت زمان در کارکنان بیشتر باشد، استرس آن‌ها کمتر است. میانگین نمرات استرس در گروه زنان به طور معناداری بالا‌تر از مردان بود ولیکن بین دو گروه از نظر میزان بکارگیری مهارت مدیریت زمان تفاوت معناداری مشاهده نشد.
راوری و الحانی و دیگران (۱۳۸۷)، در تحقیقی با عنوان «چگونگی مدیریت زمان مطالعه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۸۵» به این نتیجه رسیدند که بین رشته تحصیلی و مدت زمان مطالعه در روز اختلاف معناداری بدست آمد. آزمون آنوا اختلاف معناداری بین رشته‌های مختلف از نظر مدیریت زمان نشان نداد و در مقایسه با سایر رشته‌ها دانشجویان پزشکی بیشتر زمان مطالعه خود را دائم مدیریت می‌گردند و ارتباطی بین رشته‌های مختلف تحصیلی با چگونگی مدیریت زمان مشاهده نگردید.
جهان سیر و صالح‌زاده و دیگران (۱۳۸۶)، در تحقیقی با عنوان «تأثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه» به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفه‌های برنامهریزی کوتاهمدت و نگرش به زمان با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد اما بین مؤلفه برنامهریزی بلندمدت و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین میزان مدیریت زمان در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد.
60
جواهری زاده (1384)، در تحقیقی با عنوان”بررسی ویژگیهای مهارتهای مدیریت زمان و مقایسه آن با وضع مطلوب” به این نتیجه رسیدکه بین وضع مطلوب و موجود مدیریت زمان تفاوت معنیداری وجود دارد.
2-3-3. تحقیقات انجام شده در خارج از ایران در مورد سبک یادگیری