تحقیق درمورد مفهوم سازی انتزاعی و فرآیند مدیریت زمان

دانلود پایان نامه

54
2-2-3. فرآیند مدیریت زمان
مدیریت زمان، فرآیندی است که شامل 4 مرحله کاملأ مجزا ولی مرتبط به هم به شرح زیر میباشد:
تعهد، تجزیه و تحلیل، برنامهریزی، پیگیری و تحلیل مجدد
الف) تعهد: مرحله تعهد در مدیریت زمان، فردی و شخصی است. افراد باید به اهمیت زمان و عواقب اتلاف وقت آگاهی پیدا کنند. رابینز میگوید، استفاده کارآمد از زمان بستگی به شخصیت و خوی مدیر دارد و شخصیت مدیر – یا هر فرد دیگری – گرایش وی به استفاده از وقت و زمان را تحت تأثیر قرار میدهد. لذا شرط اول در مدیریت زمان، ایجاد تعهد و پایبندی به تغییر در عادتها و روشهای گذشته است. استفاده از روانشناسی و مشاوره جهت ایجاد پایبندی مفید تلقی میشود(جواهری زاده،1384)
مدیریت زمان، یک نوع “مرابطه ” است. مرابطه، عبارت است از: مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاقبه
مشارطه: فرد باید هر روز خود را برنامهریزی کند و با خود شرط کند که آنها را بدون اتلاف وقت انجام دهد.
مراقبه: فرد مراقبت میکند که اتفاقات یا دیگران باعث سستی در انجام و یا تلف کردن وقت نشود.
محاسبه: فرد در پایان هر روز وضعیت خود را بررسی کند که آیا طبق برنامه عمل کرده یا خیر.
معاقبه: فرد با بررسی اشکالات خود درصدد رفع آن برآید. پیتر داکر میگوید: اگر نتوانید وقت خود را برنامهریزی کنید، هیچ چیز دیگر را هم نمیتوانید اداره کنید(حراج چی،1391)
رابینز (1992) دو نوع زمان وجود دارد: یکی زمان غیر قابل کنترل و دیگری زمان قابل کنترل. او میگوید بسیاری از مدیران نمیتوانند تمام وقتشان را کنترل نمایند، آنها پیوسته و روزمره به بحرانهای ناکافی واکنش نشان میدهند.
55
بسیاری از پیشنهادهایی ارائه شده جهت مدیریت زمان مربوط به استفاده از زمان قابل کنترل است. برای اینکه بخشی از وقت آدمی که قابلیت کنترل دارد، قابل مدیریت کردن است(محمدی،1390).
2-2-4. مدیریت زمان منافعی دارد که عبارتند از:
1) کاهش سهل انگاری و مسامحه: چنانچه شما مدت زمان خاصی را برای انجام فعالیتها برنامهریزی کنید، بعید است کارها را به فردا موکول کنید.
2) بدست آوردن کنترل بیشتر و استرس کمتر: مدیریت زمان صحیح و مناسب، بدان معناست که منتظر اخرین دقایق نباشید و برای انجام تکالیف شتاب کنید. همیشه احساسی دارید که در پشت آن حالت اضطراب و نگرانی است.
3) کارهای بیشتری انجام دهید. مدیر زمان خوبی باشید، یعنی بتوانید کارهای بیشتری انجام بدهید و در کارهای خود موفقتر باشید. تعین اولویتها و ارزیابی مجدد پیشرفت شما، تضمین کننده این است که زمان کافی برای انجام فعالیتهای تحصیلی خود صرف کنید.
4) از اوقات فراغت خود لذت ببرید. آگاهی از اینکه شما تکالیف خود را سر وقت انجام دادید باعث میشود که کمتر احساس گناه کنید. مدیریت زمان را میتوان نوعی خود مدیریتی تلقی کرد، یعنی مهارت تصمیمگیری هوشمندانه در مورد نحوه اختصاص زمان برای تحقق اهداف معین است (حاجلو؛ 2013).
2-3. مروری بر تحقیقات انجام شده
طبق بررسی های محقق تحقیقی مشابه با این موضوع ملاحظه نشده است. اما در زمینه هر متغیر به طور جداگانه تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که به تفکیک بدانها اشاره میشود:
56
2-3-1. تحقیقات انجام شده در داخل ایران در مورد سبک یادگیری
پناهی و همکاران(1390) در تحقیقی با عنوان” رابطهی سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی، جنس و رشتهی تحصیلی” به این نتیجه رسیدند که غالب دانشآموزان دارای سبک یادگیری واگرا هستند؛ بین سبک‌های یادگیری و جنسیت رابطه وجود دارد. ولی بین سبک و رشتهی تحصیلی رابطهای وجود ندارد.
رضایی (۱۳۸۹)، در تحقیقی با عنوان «رابطه شیوه‌های یادگیری کلب و سبک‌های یادگیری هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان» به این نتیجه رسید که از بین شیوه‌های یادگیری کلب فقط مفهوم سازی انتزاعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معنیداری وجود دارد؛ سبک‌های یادگیری هانی و مامفورد با عملکرد تحصیلی رابطه معنیداری ندارد؛ بین سن و مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی با تجربه عینی و مشاهده تأملی رابطه ندارد.