تحقیق درمورد مهارتهای اجتماعی و روابط بین فردی

دانلود پایان نامه

2-1-7-6. مدل سبک‌های وابسته به –فارغ از زمینه
ممکن است با افرادی مواجه شده باشید که به راحتی قادرند اشیاء را در جایی پیدا کنند که کاملا بهم ریخته است در حالی که دیگران قادر به این کار نیستند. برای مثال یک فرد به راحتی میتواند گوشوارهای را که روی میز با وسایل دیگر مخلوط شده است بلافاصله پیدا کند در حالی که دیگران ممکن است قادر به این کار نباشند. مسلما این دو فرد در یک مورد با هم کاملا متفاوت هستند. ویتکین (1962) سبک وابسته – نابسته به زمینه را برای نشان دادن چنین تفاوتهایی معرفی کرد. به عقیده ویتکین، افراد را میتوان برحسب میزان وابسته بودن یا نابسته بودن به ساختارهای موجود در حوزه دیداری طبقه بندی کرد. این مطلب گویای است که قضاوتهای شخصی بعضی یادگیرندگان تحت تاثیر زمینه موضوع یادگیری قرار میگیرد، در حالی که برای بعضی افراد تاثیر زمینه بسیار اندک است یا اصلا وجود ندارد و به راحتی میتوانند اطلاعات مهم را از سایر اطلاعات تفکیک نمایند. افراد فارغ از زمینه یا تحلیل نگرها در دیدن تصویری از جنگل،به درختان و شکل آنها توجه میکنند در حالی که کلینگرها یا وابسته به زمینهها به کلیت جنگل توجه دارند تا درختان. با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه این دو دسته میتوان گفت افراد وابسته به زمینه یا کلینگرها در انجام فعالیتهای گروهی و مشارکتی، در شرایط پیروی از عملکردی استاندارد و مطالعات علوم اجتماعی و افراد فارغ از زمینه یا تحلیلنگرها در مشکل گشایی و یادگیری زبان موفقترند(پازارگادی،1389؛ مختاری،1389؛ مصرآبادی،1388؛همایونی،1385)
سبک‌های یادگیری وابسته / نابسته به زمینه، به صورت یک ویژگی پایدار شخصیتی و پیش بینی کننده در نظر گرفته میشود که حدود تفاوتهای فردی را در بیشتر حوزههای شناختی از جمله روابط بین فردی و اجتماعی، یادگیری و کسب مفاهیم شامل میشود(الهی،1383)
یادگیرندگان وابسته به زمینه در جاهایی که متن یا زمینه مهم است، عملکرد بهتری دارند، مثل موقعیتهای اجتماعی، ادبی و تاریخی. این افراد در موقعیتهای گروهی مثل بحثها و مطالعات گروهی که با همکلاسیهایشان در ارتباط متقابل هستند بهتر یاد میگیرند و در ضمن بسیار مشتاق دریافت
37
تشویق و تقویت بیرونی از معلمان و مربیانشان هستند و همچنین تمایلی به تجدید سازماندهی ندارند و ترجیح میدهند که مواد درسی آنها از قبل سازمان یافته باشد. یادگیرندگان نابسته به زمینه، بسیار راغب هستند که به صورت انفرادی آموزش ببینند، یعنی دارای انگیزه شخصی و خودانگیخته هستند و مایلند مواد درسی را شخصا سازمان بدهند و کمتر تقویت بیرونی را میپذیرند(الهی،1383؛ سلوکلو؛1386). سارکو (1998) تفاوت افراد ناوابسته به زمینه و افراد وابسته به زمینه را در جدول ذیل ارائه کرده است( امامی پور،1389؛ مختاری،1389؛ علی بیگی،1390؛ کرد،1390).
جدول 2-2 تفاوت افراد وابسته و نابسته به زمینه
خصوصیات افراد وابسته به زمینه
خصوصیات افراد نابسته به زمینه
1-به ادراکهایی که از محیط بدست میآورند حساس هستند
2-همواره از یک روش نسبتا رایج که به طور کلی دربرگیرنده پذیرش تاثیرات محیطی اطراف میباشد دست به تجربه محیط میزنند
3-به منابع قدرت وابسته اند
4-به کارهای گروهی تمایل بیشتری نشان میدهند
5-افراد جذابی را که میبینند به آنها نزدیک میشوند
6-قویا به اجتماع علاقمند و حساس هستند
7-برای کمک به دیگران و کسب مهارتهای اجتماعی حساس هستند
1-هوش را جدا از محیط احاطه کننده اش ادراک میکنند
2-موضوعات را از زوایای مختلف میبینند و برای حل مسئله استفاده میکنند
3-معمولا به صورت مستقل عمل میکنند
4-بیشتر تمایل به کوشش انفرادی و خودجوش دارند
5-سرد و کناره گیر به نظر میرسند
6-به اجتماع بی تفاوت هستند،اما در عوض مهارتهای تحصیلی خوبی دارند.
7-به دیگران حساس نیستند و مهارتهای اجتماعی ضعیفی دارند
8-بیشتر به حرفهایی که اجازه عملکرد انفرادی را به آنها بدهند علاقه نشان میدهند