تحقیق درمورد یادگیری مشارکتی و مطالعات اجتماعی

دانلود پایان نامه

1) یادگیرندگان ابتکاری :آنها معمولا دارای مقاصد شخصی هستند و نیاز به دلایل ایده آل
44
یادگیری دارند، دلایلی که اطلاعات جدید را به تجارب شخصی ربط میدهد و اطلاعات سودمندی برای زندگی بنیان میگذارد. روش یادگیری موثر این نوع یادگیرندگان، یادگیری مشارکتی میباشد و رشتههای تحصیلی آنها عبارتند از: مطالعات اجتماعی، نویسندگی، هنر……
2) یادگیرندگان تحلیلی :عموما علاقمند به بدست آوردن واقعیات هستند، مفاهیم و فرآیندها را به خوبی درک میکنند، دارای نظم و ترتیب هستند. با روش سخنرانی بهتر یاد میگیرند و از انجام تحقیقات مستقل لذت میبرند، در تحلیل اطلاعات کارآمد هستند.
3) یادگیرندگان حسی :عموما علاقمند هستند بدانند که اشیا چگونه کار میکنند، آنها وقتی بخواهند چیزی را بدست آورند برای آن تلاش مینمایند. یادگیری عینی و تجربه ای دارند، برای آنها فعالیتهای ماشینی، تکالیف و مهارتهای دستی که نیاز به جنبش و مهارت دارند، مناسب میباشد.
4) یادگیرندگان پویشی (پویا): عموما علاقمند به خود رهبری و خود اکتشافی هستند، آنها به دریافتهای شهودی خودشان تکیه زیادی مینمایند. در حین یادگیری معمولا فعال هستند .برای این نوع از یادگیرندگان روش‌های یادگیری مستقل مناسب است. آنها هم چنین از شبیه سازی، ایفای نقش و انجام بازی لذت میبرند. (مختاری،1389)
2-1-7-12 مدل ماتینز (2000-1999)
مارتینز، هنگام ساخت مدل جهت گیری یادگیری خود رویکرد متفاوتی را اتخاد کرد. این ابزار با مبنا قرار دادن تحقیقهای پیشین بر خلاقیت فراگیران در جریان یادگیری از جمله تاثیرات روانشناختی و تاثیر آن بر اندازه گیری سبک‌های یادگیری تاکید میکند. یافتههای تحقیق نشان داد که سه عامل اساسی تعیین کننده قابلیتها و تفاوتهای میان فراگیران است:
1) کوشش بدون هدف / عاطفی (میزان قصد یادگیری،احساسات و لذت یادگیری )
45
2) استقلال یادگیری (میزان خود مختاری و کنترل بر یادگیری )
3) کوشش یادگیری (میزان برنامهریزی، راهبرد، عملکرد تلاشهای شناختی برای یادگیری و اتکا به منابع درونی و بیرونی )
سبک‌های یادگیری را میتوان براساس این عوامل به چهار گروه طبقه بندی کرد :
1) فراگیر دگرگون کننده 2) فراگیر اجرا کننده 3) فراگیر اطاعت کننده 4) فراگیر سرسخت و مقاوم
این چهار بعد در ذیل شرح داده میشوند:
فراگیران دگرگون کننده: این فراگیران به توان شخصی، منابع درونی، توانایی، پشتکار و تلاش قاطعانه، راهبردهای بسیار پیشرفته، استانداردهای بالا و انتظارات مثبت نسبت به یادگیری ارادی خود مدیریتی به گونهای موفقیتآمیز، اهمیت زیادی قائل میشوند.
فراگیران اجراکننده: اغلب این فراگیران صریحأ اقرار میکنند که قصد دارند تلاش یادگیری خود را محدود کنند (آنها علایق دیگری دارند یا زمان کافی ندارند ) این امر، صرفا با برآوردن اهداف تعیین شده، کسب نمره یا خودداری از طی مراحل اکتشافی فراتر از ضروریات تکلیف یادگیری صورت میپذیرد.
فراگیران اطاعت کننده: این فراگیران نسبت به فراگیران اجرا کننده یا ارادی در دامنه پایینتری از پیوستار واقع میشوند که مطیع هستند و بردبارانه دانش را میپذیرند و آن را ذخیره و بازآفرینی میکنند، در صورت امکان تکالیف مقرر را به انجام میرسانند و دیگران را خوشحال میکنند.
فراگیران سرسخت (مقاوم ): این فراگیران برعکس سه جهت گیری یادگیری فوق الذکر، فاقد باور بنیادی مبنی بر اینکه،1) یادگیری شایسته در خور تلاش است2) آنها میتوانند یاد بگیرند و استانداردهای بالایی کسب کنند 3) یادگیری و پیشرفت تحصیلی میتواند به آنها کمک کند تا به اهداف شخصی خود دست یابند یا به ایجاد تغییرات مطلوبی، بپردازند.
46
اغلب فراگیران سرسخت در اثر اشتباهات دردناک، شکست تحصیلی و موقعیتهای نا امید کننده دچار یأس طولانی مدت و مکرر میشوند. این فراگیران معتقدند که آموزش رسمی یا مؤسسات آموزشی تأثیرات مثبت، ضروری و خوشایندی بر زندگی آنها ندارد(اس . آکرمان، 2011).
2-2. پیشینه نظری مدیریت زمان
2-2-1. مفهوم زمان
در برهان قاطع، کلمه زمان به معنی فوت و مرگ آمده و در عربی مقدار فلک اعظم است (کامران،1385).حضرت علی (ع) میفرماید: فرصتها، مانند گذشتن ابرها میگذرد. ایشان در جای دیگری میفرمایند،کارها در گرو وقت آنهاست.زمان تنها منبعی است که به محض دستیابی به آن باید مصرف شود و نرخ مصرف آن نیز ثابت است:60 ثانیه در هر دقیقه و 60 دقیقه در هر ساعت. به این ترتیب ما نمیتوانیم زمان را اداره کنیم، بلکه فقط میتوانیم خودمان را در ارتباط با زمان اداره کنیم. به این تفسیر که مقدار زمانی که در اختیار ما است، قابل کنترل نیست و ما فقط میتوانیم نحوه استفاده از آن را کنترل کنیم. ما همچنین در مورد مصرف شدن زمان اختیاری نداریم، بلکه فقط نحوه مصرف آن به ما مربوط میشود. زمان را هم که تلف کردهایم، دیگر از دست رفته و قابل جایگزینی نیست(جواهری زاده،1384).