تحلیل گران مالی و شرکت های کوچک

دانلود پایان نامه

مؤسسات حرفه‌ای حسابرسی CPA (E)
نرخ بازده (R)
سود نهایی (E)
رابطه بین شاخص کیفیت افشا (I) و متغیرهای فوق به صورت زیر می‌باشد:
F (A, N, L, C, R, E) = ((I
فرضیه های سینگ وی و دسای، در این تحقیق با این صورت بود که بین متغیرهای فوق با شاخص‌های کیفیت افشا رابطه معنی‌داری وجود دارد.
نتایج تحقیق سینگ وی و دسای شامل موارد ذیل می‌باشد:
شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
شرکت هایی که تعداد سهامداران بیشتری داشته باشند، از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
شرکت های حسابرسی شده توسط مؤسسات حرفه‌ای بزرگ (CPA) نسبت به شرکت های حسابرسی شده توسط مؤسسات حرفه‌ای کوچک از کیفیت افشای بیشتری برخوردارند.
شرکت های با بازده حقوق صاحبان بالاتر، نسبـت به شرکت هـای با بازده صاحبان سهام پایین‌تر از کیفیت افشای بهتری برخوردار می‌باشند.
بازبی در سال ١974 در آمریکا تحقیقی تحت عنوان “انتخاب موارد اطلاعات و افشای آنها در گزارشگری سالانه” انجام داد . بازبی در این تحقیق، پرسشنامه‌ای حاوی 39 مورد انواع اطلاعات مالی و غیر مالی که بعنوان مبنایی برای اندازه‌گیری میزان افشا در گزارشهای سالیانه مورد استفاده قرار می‌گیرد را تشکیل داد.
وی پرسش‌نامه‌ را برای نظرخواهی و تعدیل برای 75 نظر از تحلیل‌گران مالی ارسال نمود که جمعاً 32 پرسش‌نامه (3/2١%) توسط تحلیل‌گران تکمیل و برگشت داده شد.
در این پرسشنامه نمره صفر تا چهار در نظر گرفته شد، که تحلیل گران در صورت عدم نیاز به افشا یک مورد اطلاعات نمره صفر و سایر نمره ها را با توجه به درج سطح افشا بر اساس اهمیت نسبی به آنها اختصاص می دادند.بازبی میزان افشای اطلاعات ذکر شده راباگزارش سالانه 88 شرکت کوچک ومتوسط مقایسه وتطبیق کرد.
بر اساس نتایج حاصله از پاسخ گویی تحلیل گران مالی به پرسش های پرسشنامه، فقط 34 مورد از انواع اطلاعات مالی و غیر مالی به عنوان مبنایی برای اندازه گیری میزان افشا در گزارشگری سالانه مورد استفاده قرار می گرفت. نتایج حاکی از این بود که بسیاری از اقلام در گزارشگری سالانه شرکت های نمونه افشای کافی نشده و همبستگی بین اهمیت نسبی موارد افشا کم بوده است.
نتیجه وزن دهی تحلیل گران به موارد مندرج در پرسشنامه بازبی شامل 39 مورد اطلاعات مالی و غیر مالی می باشد که در جدول زیر آورده شده است.
جدول شماره 2-2- پرسشنامه وزن دهی از نظر بازبی
وزن
شرح
(4-0)
2.93
اطلاعاتی راجع به اعضای هیئت مدیره شرکت(نظیر نام – موظف یا غیر موظف)
١
3.23
اطلاعاتی در باره مدیران شرکت(نظیر نام – سن و مسئولیت ها)
2