ترکیب استنتاجی تئوریها، ابعاد فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه

3)شاخص های اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی در این مدل کامل می باشد.
4) در تمام سطوح سازمانی قابلیت استفاده دارد.
5) در سالیان اخیر توسط دنیسون و پژوهشگران دیگر برای بررسی فرهنگ سازمانی شرکت ها و سازمان ها به طور وسیع مورد استفاده قرارگرفته است.
6) از دیگر مزایای آن نمودار گرافیکی آن است که ویژگی های فرهنگ سازمانی را در دو بعد تمرکز داخلی و خارجی و میزان انعطاف و همچنین در سطح شاخصایی که پیش تر نام برده شده به صورتی که وضع فرهنگ سازمانی را نشان می دهد، ترسیم می کند.
2-4-7-ترکیب استنتاجی تئوریها:
یادگیری در سازمان ها نیازمند تحول بنیادی در طرز تفکّر کارکنان و بازبینی پیش فرض های ذهنی و به طورکلی فرهنگ آنها است. چنین تصویری از یادگیری با آنچه در محاوره های روزمره متداول است بسیار تفاوت دارد. یادگیری واقعی در قلب و ذهن افراد نفوذ می کند و موجب آگاهی و تغییر رفتار می شود. انسان از طریق یادگیری خود را دوباره خلق می کند و به انجام کارهایی که تاکنون نتوانسته است، توانمندمی سازد. چنین یادگیری به انسان قابلیت ارتباط مؤثر با جهان خارج از ذهن را می دهد و از این طریق چشم اندازهای نوینی را فراسوی او قرار می دهد، قابلیت هایش گسترش می یابد و بر توانایی خلاقیت و نوآوری های او می افزاید.(سبحانی نژاد1375، 106)
سازمان ها برای اینکه بتوانند خود را در محیط متغییر امروزی حفظ نمایند، نیاز دارند از ساختارهای ساکن و غیر پویا خارج شده و به سمت فرهنگ یادگیرندگی متحول شوند. به عبارتی دیگر، برای موفقّیت در ایجاد آینده ای بهتر باید فرهنگ سازمانی را پرورش داد که به طور اثربخش در پی یادگیری باشد. مدیران به منظورحفظ بقای سازمان، نیازبه هماهنگی با دگرگونی هاو تحولات دارند وباید به یادگیری به عنوان پدیده ای ارزشمند بنگرند.
2-5-چهارچوب نظری:
چارچوب نظری تحقیق همانطور که از اسمش می توان استنباط کرد در واقع چارچوبی است که در آن تئوری های مربوط به موضوع تحقیق متمرکز می شوند ومبنا وراهنمای فرضیه های تحقیق وهدایت‌کننده آنها قرار می گیرند. در واقع چارچوب تحقیق بعنوان قلب وموتور حرکت یک تحقیق علمی می باشد. یک چارچوب نظری خوب چارچوبی است که اهداف مورد نظر تحقیق وحرکت در مسیر این اهداف را میسر سازد. چهارچوب نظری درواقع پلی است بین مبانی نظری وفرضیات پژوهش.دراین قسمت متغیرهای وابسته موجوددراهداف پژوهش راازنظریه هااخذشده وازآنهادرتدوین فرضیات استفاده می شود(دواس،1384، 138)
پژوهش حاضر4 متغیرمستقل دارد که باید مشخص شود در قسمت مبانی نظری کدام نظریه پرداز به کدام یک از آنها اشاره نموده است. بامراجعه به مبانی نظری این پژوهش می توان متغیرهای مستقل را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به قرارذیل اخذ یا استنباط نمود:
در این پژوهش یادگیری سازمانی متغیر وابسته(برگرفته ازنظریه پیتر سنگه درکتاب پنجمین فرمان) وفرهنگ سازمانی با ابعاد درگیرشدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت (برگرفته ازنظریه های دنیسون) متغیرهای مستقل پژوهش هستند.
می‌توان مدل و فرضیات ذیل را با توجه به چارچوب تئوریکی مطروحه‌ جهت تبیین مسئله استنتاج نمود:
درگیرشدن درکار
یادگیرندگی سازمانی
– قابلیت شخصی
– مدل ذهنی
– آرمان مشترک
– یادگیری جمعی
– تفکرسیستمی
– رفتارشغلی
-کمیت کار
سازگاری