توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی، روش کتابخانه ای، روایی و پایایی

دانلود پایان نامه

3-3 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..65
3-4 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….66
3-5 روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………………….66
3-6 روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..66
3-6-1 روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………..66
3-6-2 روش میدانی……………………………………………………………………………………………….66
3-7 ابزارگردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………..66
3-7-1 پرسشنامه فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………..66
3-7-2 پرشسنامه بهره وری………………………………………………………………………………………67
3-8 روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………68
3-8-1 روایی محتوایی……………………………………………………………………………………………….68
3-8-2 پایایی……………………………………………………………………………………………………………68
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….69
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….72
4-2 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..73
4-2-1 توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی………………………………………………………………73
4-2-1-1 جنسیت نمونه ها…………………………………………………………………………..73
4-2-1-2 سن نمونه ها………………………………………………………………………………..73
4-2-1-3 وضعیت تأهل……………………………………………………………………………….74
4-2-1-4 سنوات خدمت……………………………………………………………………………..75
4-2-1-5 میزان تحصیلات……………………………………………………………………………76
4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………77
4-2-2-1 ریسک پذیری………………………………………………………………………………..78
4-2-2-2 خلاقیت………………………………………………………………………………………..78
4-2-2-3 هویت…………………………………………………………………………………………..78