تحقیق (پایان نامه) : جرایم مواد مخدر در حقوق ایران و بین الملل – فروش پایان نامه

دانلود پایان نامه

تعریف جرایم موادمخدر و روان­گردان در ایران و اسناد بین­المللی

تعریف جرایم مواد مخدر در ایران: در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری­های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، دربارۀ مفهوم جرایم مواد مخدر نیز، با توجه به گسترش چنین جرایمی در قوانین مربوطه و ابهامات موجود در آنها ارائه­ی تعریفی صحیح از آن، با دشواریهایی روبرو است.[1]

با توجه به تعدد مصادیق جرایم مواد مخدر و کیفیات و حالاتی که به عنوان عنصر مادی این جرایم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، ارائه تعریفی کلی که شامل همۀ مصادیق مزبور شود، همانند تعاریفی که درسایر مباحث حقوق کیفری مثل سرقت، جعل، کلاهبرداری و قتل و… صورت می­گیرد، مشکل است. مشخص نبودن دقیق دایره شمول جرایم مواد مخدر نیز این مشکل را مضاعف می­نماید. با تکاپو در نوشتار و آرای اساتید به نظر تعاریف زیر مورد پذیرش می­باشد:

 

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

«جرایم مواد مخدر عبارتنداز: هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر.»[2]

تعریف جرایم مواد مخدر در اسناد بین­المللی: اسناد بین­المللی به درستی کشت گیاه خشخاش، شاهدانه و کوک را جرم­انگاری نموده و به کشورها توصیه می­نماید در قوانین داخلی­شان اقدامات لازم را در جهت جرم­انگاری اتخاذ نمایند.

جامعه­ جهانی با علم به اینکه مواد مخدر آفت بزرگ اجتماعی است و از جرایم سازمان یافته و فرا ملی است، اراده کرده است تا جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین ملی و بین­المللی جرم­انگاری گردیده و موجب کیفر و مجازات باشد، از اینرو، کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988، در راستای تثبیت جرایم کیفری در قوانین ملّی کشورها و فرا ملّی، در بند 3 از ماده 3، فقره الف، مقرر می­دارد: در اختیار داشتن و یا خرید هرگونه ماده مخدر و یا داروی روان­گردان به منظور ارتکاب هریک از فعالیت مندرج در بند (1) فوق الذکر.[3] منظور از بند (1) تولید، برای فروش، توزیع و… است بنا براین اگر کسی مواد مخدر را به منظور فروختن، پخش کردن و دیگر جرایم مذکور در بند (1) در «اختیار داشته باشد»، و یا مواد مخدر و روان­گردان را به این منظور «خریداری» نماید. از دیدگاه قوانین ملّی و بین­المللی مرتکب جرم کیفری شده است.

اگر کسی به منظور «مصرف شخصی» مواد مخدر و روان­گردان را در اختیار داشته باشد، بر اساس کنوانسیون 1961، و اصلاحیه آن و کنوانسیون 1971، جرم­انگاری نشده است. اما کنوانسیون 1988، چنین عملی را چنانچه عامدانه و عالمانه باشد، حتی «برای مصرف شخصی» در بند 2، از فقره ج، ماده 3،  کنوانسیون 1988، جرم انگاری نموده است.[4]

1ـ هریک از اعضاء اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرائم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:

الف ـ (1) تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه­گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هرگونه مواد مخدر یا داروی روان­گردان بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ١٩۶١ و اصلاحیۀ آن و یا کنوانسیون1971،

(2) کشت خشخاش، بوته کوک و یا گیاه شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر برخلاف مواد مندرج در کنوانسیون ١٩۶١ و اصلاحیه آن،

(٣) در اختیار داشتن و یا خرید هر گونه ماده مخدر و یا داروی روان­گردان به منظور ارتکاب هر یک از فعالیتهای مندرج در بند (1) فوق­الذکر،

(۴) ساخت، حمل و یا توزیع تجهیزات، مواد و یا داروهای مذکور در جدول١ و ٢ با علم به این که احتمال دارد از آنها در امر و یا برای کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روان­گردان استفاده گردد،

(5) سازماندهی، مدیریت و یا تأمین بودجه برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بندهای (١)، (2)، (3) و یا (۴) فوق­الذکر،

ب ـ (1) تبدیل و یا انتقال اموال با علم به این که اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرائم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرائم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرائمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

(2) اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، محل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به این که این اموال از جرم و یا جرائم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده­اند.

ج ـ مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هر یک از اعضاء.

(1) تحصیل، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به این که این اموال از جرم یا جرائم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده­اند.

(2) در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیاء مذکور در جدول ١ و ٢ با علم به این که اقلام مزبور به منظور کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روان­گردان مورد استفاده قرار گرفته و یا خواهند گرفت.

(3) تشویق و یا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله­ای به منظور ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده و یا استعمال غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روان­گردان.

(4) شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده.

[1] ـ باصری، علی اکبر، سیاست جنایی(داخلی و بین المللی) مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات خرسندی، سال 1386، ص 124.

[2] ـ رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات دادگستر، سال 1391، ص 32.

[3] ـ convention against traffic on narcotic drugs and psychotropic substances

[4] ـ ماده ٣ -جرائم و مجازاتها.