دانشگاه آزاد اسلامی، انواع فرهنگ سازمانی، انواع فرهنگ سازمان

دانلود پایان نامه

جدول 4-25 جدول ضرایب (رگرسیون مجدد)……………………………………………………………………….92
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 نمودار فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت………………………………………………………73
نمودار 4-2 نمودار فراوانی پاسخدهندگان برحسب سن…………………………………………………………….74
نمودار 4-3 نمودار فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تأهل……………………………………………75
نمودار 4-4 نمودار فراوانی پاسخدهندگان برحسب سنوات خدمت…………………………………………….76
نمودار 4-5 توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب میزان تحصیلات……………………………………………77
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….23
شکل 2-2 فرآیند جامعه پذیری……………………………………………………………………………………………..25
شکل 2-3 انواع فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………. 33
فهرست پیوست ها
عنوان صفحه
پیوست اول : پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….111
پیوست دوم : آزمون ها……………………………………………………………………………………………………….117
پیوست سوم : نمودار همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………………….120
چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان بهره وری در سازمان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است و به شیوه همبستگی صورت گرفته است.جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد که تعداد آنها 272 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه بدست آمده برابر با 160 نفر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه 87/0 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان وجود دارد. از بین ده مؤلفه فرهنگ سازمانی رابینز، به ترتیب ریسک پذیری، سازش با پدیده تعارض، الگوهای ارتباطی، سیستم پاداش و انسجام بیشترین تأثیر را بر بهره وری کارکنان دارا می باشند.
کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های ثابت و پایداری را بیاموزد و در قالب گروه های پیچیده ای که وظایف جداگانه و ویژه دارند، سامان یابند.
ریشه فرهنگ هر سازمان را باید در باورها، هنجارها و ارزش های آن جستجو کرد. وجود اشتراک در باورها و هنجارها و ارزش های اعضای سازمان باعث انسجام در رفتارهای منجر به وصول به هدف در رفتارهای آنان شده و در نتیجه موفقیت سازمان حاصل می گردد.