دانشگاه آزاد اسلامی، بهره وری کارکنان، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

1-8-1-2-5 تناسب محیطی (سازگاری محیطی):
– تا چه حد شرایط اقتصادی جامعه می تواند بر کیفیت کار شما مؤثر باشد.
– تا چه حد تغییر یا تصویب قوانین یا مقررات از سوی سازمان بر کیفیت انجام کارتان تأثیر می گذارد.
1-8-1-2-6 اعتبار (معتبر بودن اقدامات قانونی کارکنان):
– در مقایسه با سازمان های دیگر حقوق و مزایای دریافتی خود را تا چه اندازه مناسب می دانید.
– تا چه حد ارزشیابی به عمل آمده از خود را قانونی و منصفانه می دانید.
– تا چه حد تصمیم های پرسنلی (عزل، نصب، ترفیع و پاداش) را مطابق با قوانین و مقررات می دانید.
1-8-1-2-7 بازخورد (ارزیابی عملکرد):
– تا چه حد کارتان به طور منظم مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد.
– تا چه حد اشتباه های مربوط به کارتان به موقع و به جا به شما تذکر داده می شود.
– تا چه حد عملکرد قوی یا ضعیف کارکنان به طور رسمی ثبت می گردد.
– تا چه حد کلاسهای ارزشیابی قبل از انجام رسمی ارزشیابی در اختیارتان قرار می گیرد.
1-8-1-3 کارکنان
در این پژوهش منظور از کارکنان تمامی افرادی هستند که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به صورت استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول به کار هستند .
فصل دوم
مبانی نظری و
پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه
یکی از عوامل مهمی که موفقیت سازمانها را تضمین می کند فرهنگ سازمانی است که در سالهای اخیر مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت قرار گرفته است.
فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش ها، اعتقادات، فرضیات، هنجارهای مشترک حاکم بر سازمان اشاره می کند و سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند.
به منظور برقراری یک فرهنگ سازمانی مطلوب، مدیران حساس ترین نقش را ایفا می کنند، زیرا مدیران با رفتار خود نقش اساسی در شکل دهی فرهنگ سازمانی دارند. بنابراین مدیران بایستی الگویی برای کارکنان خود بوده و در میان هزاران نفر هیجان ایجاد کنند که این امر مستلزم تعهد سازمانی آنان نسبت به ارزش ها و باورها است.
از سوی دیگر بهره وری نیز به عنوان یک نگرش، یک برداشت ذهنی از کار و زندگی تعریف می شود. به عبارتی دیگر بهره وری به فرهنگ ملی کشورها و مردم آن بستگی دارد.
صرف نظر از تعریف فنی بهره وری که نسبت ستانده به داده است، اگر بهره وری را یک بینش فکری بدانیم در آن صورت به عنوان یک ارزش و فرهنگ در مجموعه ارزش های سازمانی مطرح می شود و بهبود آن در توسعه اقتصادی، کاهش تورم و افزایش سطح رفاه جامعه تأثیرات زیادی دارد.
اهمیت فرهنگ سازمانی در تأثیر گذاشتن بر بهره وری کارکنان با توجه به ارزش هایی همچون نظم و انظباط اجتماعی، توجه به آموزش و پرورش نیروی انسانی، برانگیختن وجدان کاری، رعایت قوانین و مقررات اصولی، پرکاری و سخت کوشی و اینکه بتوانیم هر روز بهتر از روز قبل در کارهای خود بهبود بخشیده و گام های مؤثریرا در جهت رشد و توسعه ی همه جانبه و پایدار و همچنین توسعه بهره وری بر داریم، میسر می باشد.
2-2 مبانی نظری
بخش اول : تعریف و تاریخچه فرهنگ