دانلود تحقیق با موضوع بانکداری اینترنتی و روش کتابخانه ای

دانلود پایان نامه

از یک دیدگاه تحقیقات در دو دسته کتابخانه ای و میدانی قرار می گیرد که تحقیق حاضر از هر دو روش بهره جسته است.
از نظر دیگر بررسی ها می توانند ماهیت اکتشافی ، توصیفی و یا به قصد آزمون فرضیه ها انجام گیرند . زمانی یک پژوهش به صورت اکتشافی انجام می شود که در مورد وضعیتی که با آن روبرو هستیم اطلاعات و آگاهی زیادی نداریم یا اطلاعاتی در مورد اینکه چگونه مسائل مشابه یا موضوعات پژوهشی در گذشته حل شده اند در اختیار نداریم. بررسی توصیفی به منظور تعیین و توصیف ویژگی های متغیرها در یک وضعیت انجام می شود و بالاخره مطالعات آزمون فرضیه نیز معمو لا تلاش می کنند تا ماهیت روابط خاصی را تبیین کنند یا تفاوتهایی بین گروهها یا استقلال دو عامل یا بیشتر را در یک وضعیت تبیین کنند(دانایی فرد وهمکاران،1384).
تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد . توجه آن در درجه اول به حال است ، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود ، مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد( بست، 1371 ).
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد، همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی مورد استفاده قرارگیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می باشد؛ و از نظرشیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است؛ وضع موجود را بررسی می نماید و آن را به طور منظم و روشمند با ارتباط بین متغیرها تجزیه و تحلیل می نماید. شیوه جمع آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای شامل مطالعه اسناد و مدارک، پرسشنامه می باشد. برای گردآوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده خواهد شد.
3-3-جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری عبارتست از گروهی افراد یا اشیاء که در خاصیت یا خاصیت های مورد ، تحقیق مشترک باشند و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند (خلیلی و دانشوری، 1378).
جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک پارسیان و کاربران بانکداری اینترنتی بانک پارسیان است.
یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی پژوهشگر قرار دارد، انتخاب نمونه است . نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضاء جامعه آماری است، بطوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنی های گروه نمونه قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی ها به عناصر جامعه خواهد شد (دانایی فرد وهمکاران ،1391).
گروه نمونه،مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند.در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد.

3-4-روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه گیری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است،به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضا جامعه آماری تعمیم دهیم(سکاران،1381).در هر تحقیقی بسته به نوع تحقیق باید از روش نمونه گیری مناسبی استفاده کرد.محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کند: 1)روش انتخاب احتمالی یا اتفاقی که از آن به روش تصادفی نیز تعبیر شده است؛ 2)روش وضعی و غیر احتمالی که محقق نظریات خود را دخالت می دهد و به افراد خاصی در جامعه چشم می دوزد.این گونه نمونه ها را نمونه های تورشدار نیز می گویند(حافظ نیا،1387).
اینکه اندازه نمونه چقدر باشد، سؤال مهمی است . چرا که انتخاب نمونه بزرگتر و یا کوچکتر سبب اتلاف منابع می شود و یا پژوهشگر را به نتایجی فاقد استفاده عملی می کشان د . معمولاً حجم نمونه مناسب بین 5 تا 10 درصد در نظر گرفته می شود. اندازه نمونه به ماهیت جامعه و هدف تحقیق بستگی دارد. برای تعیین میزان حجم نمونه در این پژوهش باتوجه به این که حجم جامعه نامحدود است، از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس واز فرمول نمونه گیری برای جامعه نامحدود استفاده شده است که در ادامه به توضیح آن پرداخته شده است. از آنجاییکه واریانس متغیر مورد نظر در دسترس نیست معولا با استفاده از یک نمونه اولیه با حجم 20 تا 30 مورد می توان آن را برآورد نمود، در پیش تستی شامل 40 نفر از مشتریان بانک Ɛ به دست آمده 0384/0 می شود.
و فرمول زیر برای محاسبه حجم نمونه استفاده میشود.
که در این رابطه P برآورد نسبت صفت متغیر با استفاده ازمطالعات قبلی وq=1-p است. هم چنین z مقدار احتمال نرمال استاندارد (که براساس جدول احتمال های نرمال استاندارد استخراج می شود)، وɛ دقت مورد انتظار پژوهشگر است که مقدار احتمال نرمال استاندارد 96/1 و دقت موردانتظار پژوهشگر نیز برابر با0384/0 است (مومنی و فعا ل قیومی، 1389(.مقدار p با استفاده از مطالعات مشابه در گذشته، تعین می شود. اگرp معلوم نباشد معمولا برابر0.5 اتخاذ می شود. در این صورت بیشترین حجم نمونه حاصل می شود(سرمد و همکاران، 1383).
حجم نمونه موردنظر پژوهش به صورت زیر است:
= 162
با توجه به حجم نمونه تعداد 180 پرسشنامه جهت اطمینان پخش شد که از این 172 پرسشنامه جمع آوری گردید که 8 عدد از آن ها ناقص بود. بنابراین تعداد 164 پرسشنامه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید.
3-5-تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق
3-5-1-متغیر مستقل
متغیرهای مستقل
شرح
شدت استفاده از وب
به میزانی که افراد از مرورگروب استفاده میکنند.(لیزر وهمکاران،2005)
دامنه تمایل به نوآوری