دانلود تحقیق با موضوع تجربه خرید اینترنتی و بانکداری اینترنتی

دانلود پایان نامه

جدول (4-12)-نتایج آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی
نتیجه میانگین رتبه ها نشان می دهد که متغیر عوامل خارجی با ضریب 83/3 در اولویت قراردارد، در نتیجه بیشترین رابطه را بر پذیرش بانکداری اینترنتی دارد .بعد اعتماد با ضریب 78/3 در اولویت دوم قراردارد وبه همین ترتیب بعد سهولت درک شده با ضریب 71/2 در اولویت سوم و بعد سودمندی درک شده با ضریب 14/2 در اولویت آخر قرار دارد ودر نتیجه کمترین رابطه را با پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.
4-4- نتایج
در این فصل ابتدا، ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس آزمون های همبستگی های متغیرهای پژوهش بررسی شده اند، که نتایج آزمون ها نشان داد که در فرضیه اول : بین عوامل خارجی (شدت استفاده از وب، دامنه تمایل به نواوری، تجربه خرید اینترنتی قبلی، رضایتمندی از شعب بانکهای سنتی و رضایت مندی از دستگاههای ATM ) و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در بررسی فرضیه دوم مشخص گردید بین سهولت درک شده و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در فرضیه سوم نیز نشان داده شده بین سودمندی درک شده و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در فرضیه چهارم مشخص شد بین اعتماد و پذیرش بانکداری اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پژوهش حاضر، با بررسی رابطه بانکداری اینترنتی وعوامل موثر بر پذیرش آن نتیجه گرفته شد که در بین انواع عوامل تاثیر گذار ، مهم ترین عامل، عوامل خارجی است.
سپس به ترتیب، اعتماد، سهولت درک شده و در نهایت سودمندی درک شده عوامل تاثیر گذار بر بانکداری اینترنتی هستند.
4-5- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری آنها مورد بررسی قرار گرفت و جدول فراوانی ها برای آنها رسم گردید.سپس به تحلیل استنباطی داده ها با آزمون همبستگی فرضیه ها پرداخته شد.در این قسمت آزمون همبستگی بین پذیرش بانکداری اینترنتی و متغیرهای پژوهش انجام شد و فرضیه های پژوهش پذیرفته شدند. سپس به آزمون همبستگی اسپیرمن بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی پرداخته شد که نتایج حاکی از آن است که که ابعاد مختلف عوامل خارجی بر پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی باهم و با پذیرش بانکداری اینترنتی رابطه ای مثبت و معنادار دارند. در نهایت با آزمون رتبه بندی فریدمن مهم ترین عامل، عوامل خارجی شناخته شد.
فصل پنجم
یافتهها، نتیجهگیری و پیشنهادات
فصل پنجم
یافتهها، نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه
امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، استفاده از بانکداری اینترنتی بسیار رایج است، در حدی که به ندرت پیش میاید افراد برای انجام امور بانکی به صورت فیزیکی به بانک مراجعه کنند. این در حالی است که در کشور ما بانکداری اینترنتی عمر چندان طولانی ندارد و آنچنان که باید و شاید در میان مردم شناخته شده نیست. در صورتی که بانکداری اینتزنتی نسبت به سیستم های بانکداری سنتی دارای مزایای بی شماری است.
5-2-مروری مختصر بر روند پژوهش
فصل 1 (کلیات تحقیق)
در این فصل ابتدا معرفی و مقدمهای بیان می شود و به بیان مسألهی پژوهش و اهمیت و ضرورت انجام آن در ایران پرداخته می شود. در ادامه اهداف تحقیق و قلمرو از حیث موضوعی زمان و مکانی مشخص می گردد. الگوی مفهومی به عنوان طرح مفهومی که مفاهیم پژوهش را به هم ارتباط و پیوند می دهند تبیین می گردد و سپس سوالات بر مبنای مدل مفهومی تحقیق و متغیر های تحقیق (مستقل و وابسته) مشخص می گردد و در پایان فصل نیز تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات بیان می شود.
فصل 2 (ادبیات نظری تحقیق)
در این فصل ابتدا مقدمه ای از بانکداری و تعاریفی از بانکداری اینترنتی و کاربرد های آن ارائه می شود. رویکرد های نظری و مطالعات پیشین در بررسی مسألهی بانکداری اینترنتی و عوامل مؤثر بر آن در ادبیات مطرح خواهد شد سپس بررسی رابطه عوامل بر بانکداری اینترنتی مطرح می شود و در پایان مدل مفهومی پژوهش بیان می شود.
فصل 3 (روش شناسی تحقیق)
در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته خواهد شد. روش تحقیق بر مبنای دیدگاه های مختلف بیان و جامعهی آماری تحقیق تعریف می شود. روش های مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه به عنوان روش های جمع آوری اطلاعات معرفی می شوند. سپس روش های سنجش روایی و پایایی استفاده شده در تحقیق بیان خواهد شد و روش های توصیف استنباطی متناسب با پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها معرفی خواهد شد.
فصل 4 (تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق)
در این فصل ابتدا مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود. آنگاه در بخش تحلیل توصیفی داده ها با استفاده از آمار توصیفی و جداول آن مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. سپس در مرحلهی تحلیل استنباطی، از آزمون های متناسب با فرضیات تحقیق استفاده می شود.
فصل 5 (نتیجه گیری و پیشنهادات)
در این فصل ابتدا دوباره و به طور مختصر مسأله، اهداف و سوالات تحقیق را مطرح می شود و سپس هر یک از سوالات را همراه با فرضیه های مربوط به آن سوال و نتیجهی آزمون هایی را که فرضیه های بیان شده را تأیید می کند بیان می شود و شکل نهایی یافته های تحقیق ترسیم می شود.