دانلود تحقیق با موضوع خدمات بانکداری الکترونیک و بانکداری الکترونیکی

دانلود پایان نامه

12
1392
حیدریه و همکاران
اطلاع رسانی و آگاه سازی نسبت به بانکداری الکترونیکی و مزایای آن باعث استفاده از بانکداری الکترونیکی می شود.
13
1392
دیواندری و همکاران
سهولت استفاده از سیستم ها، دارای بالاترین درجه همبستگی با کیفیت سیستم های ارائه دهنده ی خدمات بانکداری اینترنتی است.
14
1392
وظیفه و همکاران
عوامل ادراک از مفید بودن ، سهولت استفاده ، و کیفیت اینترنت بیشترین تاثیر را در پذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریان دارند.
جدول 2-3-پژوهش های داخلی
2-11-خلاصه فصل
در این فصل ابتدا مقدمه ای از مدل پذیرش تکنولوژی و عوامل تاثیرگذار بر آن بررسی شد. هم چنین از بانکداری و بانکداری الکترونیکی و انواع آن و همچینین ضرورت ها و محدودیت های آن تعاریفی ارائه شد. تعاریفی از بانکداری اینترنتی و کاربرد های آن وهمچنین ضرورت و تنگناهای حال حاضر نیز ارائه شد، سپس به بررسی تأثیر عوامل بر بانکداری اینترنتی پرداخته شد. در ادامه تاریخچه و تعریفی از بانک پارسیان انجام داده و اهداف و خط مشی آن پرداخته شد. در ادامه به رویکرد های نظری و مطالعات پیشین در بررسی مسألهی بانکداری اینترنتی و عوامل مؤثر بر آن در ادبیات پرداخته شد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و اینکه اطلاعات خود را از چه منابعی و به چه طریق به دست آورده ایم و همچنین در مورد نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن مطالبی خواهیم آورد . آنگاه ابزار های جمع آوری اطلاعات را در این تحقیق معرفی و در پایان به چگونگی طراحی و سنجش اعتبار و روایی آن پرداخته خواهد شد.
3-2- روش تحقیق
پژوهش را فعالیتی نظام مند و سازمان یافته برای بررسی مشکلی خاص که مستلزم راه حلی است ، تعریف می کنند . به عبارتی، پژوهش نوعی مطالعه یا بررسی و کندو کا و علمی ، دقیق ، متکی بر داده ها و اطلاعات نظام مند و سازماند هی شده در مورد مشکلی خاص است که هدفش یافتن پاسخ یا راه حل برای آن مشکل است(دانایی فرد و دیگران، 1383).
به عبارت دیگر تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد (سرمد و همکاران، 1383).
دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شنا سی درست صورت پذیر د (خاکی، 1378 ).براین اساس روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد یا رد می شود (سرمد و همکاران،1383 ) .منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است (خلیلی و همکاران، 1378).