دانلود تحقیق با موضوع مدل پذیرش تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

تحقیقات زیادی در مورد بررسی عواملی که پذیرش تکنولوژی را بین استفاده کنندگان تحت تاثیر قرار می دهد، صورت گرفته است. در بین مدل های ارائه شده، مدل پذیرش فناوری دیویس متداول ترین آن ها است (رستگار و آقامحمدی ، 1390).


دلایل استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی در تحقیقات را می توان به صورت زیر بر شمرد :
این مدل به عنوان یکی از مدلهای پر کاربرد و مورد استفاده به صورت وسیع به دلیل صرفه جو بودن و قدرت پیش بینی شناخته شده است و استفاده از آن را در شرایط مختلف آسان می باشد.
اعتبار این مدل توسط محققان مختلف تایید شده است
علاوه بر قدرت آن و به صرفه بودن، مزیت این مدل این است که کاربران را قادر می سازد تفاوتها را تفسیر کنند در حالی که تنها دو بعد مورد استفاده قرار می گیرد (علامه وزارع،2008).
هدف از این تئوری پیش بینی چگونگی پذیرش و استفاده کاربران از یک فناوری است و پیشنهاد می دهدکه فواید ادراک شده و سهولت استفاده درک شده با رفتار پذیرش کامپیوتر مرتبط هستند(صنایعی و همکاران، 1391).
طبق مدل پذیرش تکنولوژی رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله ی قصد استفاده از آن سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به نوبه ی خود به وسیله ی میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه استفاده کننده و سهولت استفاده از سیستم توسط او تعیین می شود.محققان سیستم های اطلاعاتی به روی اعتبار این مدل در پیش بینی پذیرش فناوری های اطلاعاتی توسط افراد توافق نظر دارند (سید جوادین و یزدانی ،1384).
این مدل توسط دیویس در سال 1989 ارائه گردید که براساس آن استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله قصد استفاده از یک سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به نوبه ی خود به وسیله ی میزان مفید بودن تکنولوژی موردنظر از دیدگاه استفاده کننده و سهولت استفاده از سیستم توسط او تعیین می شود (حسینی و همکاران،1391).
براساس مدل اولیه دیویس دو باور نقش اساسی را در پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی ایفا می کنند. این دو باور که به نوبه ی خود می توانند از متغیرهای برونزا نیز تاثیر پذیرند به ترتیب عبارتند از برداشت از فایده و برداشت از سهولت کاربرد. این دو باور در مجموع باعث ایجاد نگرش به استفاده از سیستم مورد نظر شده و به نوبه ی خود بر مقاصد و نیت های استفاده تاثیر گذاشته و در نهایت ، سطح واقعی را تعیین می کنند.مدل اولیه پذیرش فناوری دیویس در شکل 2-1 نمایش داده شده است(وظیفه وهمکاران،1392).
متغیرهای برونزا
متغیرهای برونزا
برداشت از فایده
برداشت از فایده
استفاده واقعی از سیستم
استفاده واقعی از سیستم
قصد رفتاری برای استفاده
قصد رفتاری برای استفاده
نگرشها به استفاده از یک سیستم
نگرشها به استفاده از یک سیستم
برداشت از سهولت کاربرد
برداشت از سهولت کاربرد

شکل2-1: مدل اولیه پذیرش فناوری دیویس (TAM)
برداشت از فایده به عنوان درجه ای که یک عضو باور دارد که استفاده از یک سیستم خاص عملکرد شغلی وی را بهبود داد تعریف می شود. برداشت از سهولت کاربرد نیز به عنوان درجه ای که یک عضو سازمان باور دارد که استفاده از یک سیستم خاص بدون سختی و بی نیاز به تلاش زیاد است تعریف می شود.با توجه به مدل پذیرش فناوری (شکل 2-1) دیویس متغیرهای برونزا را به عنوان عوامل موثر بر براشت از فایده و برداشت از سهولت کاربرد در نظر گرفته است که ما در پژ و هش حاضر با مطالعه مقالات تالیف شده در این زمینه متغیر های دیگری چون اعتماد و عوامل خارجی را به مدل اضافه نمودیم. بنابراین با توجه به توضیحات بالا مدل مفهومی پژوهش در شکل 2-2 نشان داده شده است.
عوامل خارجی