دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه

غیر مستقیم چشمگیر بر آن است؛ یعنی افزایش توان تاب آوری، کاهش مشکلات هیجانی (فشار روانی، اضطراب و افسردگی) را در پی دارد و کاهش این مشکلات به افزایش میزان رضایتمندی از زندگی می‌انجامد.
کاوه (1388) در مقطع دکتری در پژوهشی تحت عنوان “تدوین برنامه افزایش تاب‌آوری و مطالعه اثربخشی آن بر مولفه‌‌های کیفیت زندگی والدین دارای کودک دارای کم توان ذهنی خفیف ” برنامه‌ای در مورد افزایش تاب‌آوری و همچنین مدیریت و کاهش استرس والدین دارای کم توان ذهنی به صورت آزمایشی اجرا کرد نتایج نشان داد که برنامه افزایش تاب‌آوری می‌تواند بر افزایش کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی اثر‌گذار باشد.
سلیمی (1388) در مقطع دکتری، پژوهشی با عنوان “مقایسه اثربخشی مشاوره آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل بر افزایش سلامت روانی، تاب‌آوری و امید دانشجویان” انجام داد. نتایج نشان داد که مد. مداخلات مشاوره آدلری در تاب‌آوری افزایش معناداری ایجاد نمود، اما اثر مداخلات بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل در تاب‌آوری معنادار نشد. در نهایت این که، در نتیجه این دو مداخله، میزان امیدواری دانشجویان معنی‌دار نشد. نتایج پیگیری نمرات دو گروه پس از دو ماه، حاکی از ماندگاری اثر مداخلات بود.
برازجانی (1389) پژوهشی با عنوان “رابطه خود تنظیمی با تاب‌آوری دانشجویان” انجام داد. جامعه مورد نظر او کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیرازدر سال تحصیلی 88-87 بود. یافته‌ها نشان داد که خودتنظیمی یه طور مثبت و معنی‌دار قادر به پیش‌بینی تاب‌آوری است. به این معنی که هر چه شخص قادر به استفاده از شیوه‌‌های خودتنظیمی در یادگیری باشد، در برابر مشکلات و مسائل زندگی یا سختی‌‌های دوران تحصیل تحمل و تاب‌آوری بیشتری از خود نشان می‌دهد.
مولوی و همکاران (1389) پژوهشی با عنوان تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر تاب‌آوری دانشجویان انجام دادند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت بود، نتایج نشان داد که بین الگوهای ارتباطی از نظر میزان تاب‌آوری تفاوت معنادار وجود دارد. به این ترتیب که بیشترین میزان تاب‌آوری در هر دو جنس، به ترتیب الگوهای ارتباطی کثرت‌گرا و توافق کننده می‌باشد و الگوی ارتباطی خانواده محافظت کننده و بی‌قید و شرط از میزان تاب‌آوری کمتری برخوردار است.
خلاصه و جمع‌بندی
در این فصل در گفتار اول به پیشینه‌ی نظری تعهد زناشویی شامل: ماهیت و مفهوم تعهد، ابعاد تعهد (تعهدشخصی، اخلاقی و ساختاری)، تاثیر ساختار اجتماعی بر تعهد زناشویی، نظریه‌ها و مدلهای مرتبط با تعهد زناشویی و نقش کاربردی تعهد زناشویی پرداخته شد. در گفتار دوم به پیشینه‌ی نظری تاب‌آوری شامل: تعریف تاب‌آوری، سرسختی روانشناختی (مفهوم مششترک با تاب‌آوری)، تاب‌آوری در خانواده، عوامل تشکیل دهنده تاب‌آوری در خانواده، مراحل تاب‌آوری در خانواده پرداختیم و اما در گفتار سوم، مباحث اصلی ‌غنی‌سازی شامل: رویکردها و برنامه‌های پیشگیری، تاریخچه ‌غنی‌سازی روابط، پایه‌های نظری ‌غنی‌سازی، شیوه‌های مداخله، فرمتهای زمانی برنامه ‌غنی‌سازی، روش های درمان، توالی برنامه، نقش رهبر، پاسخ‌های خاص درمانگر، برنامه آماده سازی-‌غنی‌سازی اولسون، تاریخچه ‌غنی‌سازی اولسون، ریشه‌های نظری ‌غنی‌سازی اولسون و اهداف ‌غنی‌سازی اولسون بحث شد.
در موردتعهد زناشویی نیز پژوهش‌هایی با موضوعات اثربخشی واقعیت درمانی بر تعهد، رابطه عشق و تعهد، آموزش پیش از ازدواج بر تعهد، رویکرد اسلامی بر تعهد، رابطه مذهب و تعهد و تاثیر طلاق بر تعهد و اعتماد به نفس صورت گرفته است. در مورد تاب‌آوری نیز پژوهش‌های با عناوین اثربخشی تاب‌آوری برکیفیت زندگی، رابطه خود تنطیمی با تاب‌آوری، تاب‌آوری و رضایتمندی از زندگی، تاثیر الگوهای ارتباطی بر تاب‌آوری، تاثیر مشاوره آدلری و بازسازی شناختی بر تاب‌آوری، استرس و تاب‌آوری، تاب‌آوری در محیط خانواده، تاب‌آوری و رضایت زناشویی صورت گرفته است. اگر چه مدل ‌غنی‌سازی دارای اجزای مشترکی با سایر رویکردها شامل انسان گرایی، رفتارگرایی و یادگیری، رویکرد بین فردی و روان پویایی دارد اما بصورت یک مدل مستقل سهم بزرگی را در رشد و بالندگی میلیونها زوج به خود اختصاص داده است. ‌غنی‌سازی زندگی زناشویی در زمینه آموزش ارتباطات به زوج ها، حل تعارضات در میان آنان، مدیریت مالی، رضایتمندی زناشویی، فعالیت زوج‌ها در هنگام فراغت، عقاید مذهبی هر یک از طرفین، رابطه بچه‌ها و والدین، رابطه خانواده و دوستان، انتظارات واقعی هر یک از زوجین از همدیگر، انتظارات جنسی و نقش خویشاوندان در زندگی زناشویی فعالیت می‌کند و در این زمینه‌ها به زوج‌ها آموزش می‌دهد.

فصل سوم
روش‌پژوهش

مقد

دیدگاهتان را بنویسید