دانلود مقاله با موضوع تعاریف اصطلاحات و مباحث عام و قانون جرایم رایانه ای مصوب

دانلود پایان نامه

. در مبانی فقهی اعمال مفسده آور موجب تعزیر و در پاره ای موارد برای آن مجازات افساد فی الارض را در نظر گرفته اند (شهید اول، بی تا، ج 2، ص 143) و نیز (مکارم شیرازی، 1383، ص 61) در حقوق ایران اعلام مفسده آور به هرزه نگاری تعبیر شده و ماده 3 قانون نحوه ی مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند را به حبس، جزای نقدی و در صورت تکرار افساد فی الارض محکوم می نماید و همچنین قانون مجازات اسلامی نیز مجازات های مشابهی را در نظر گرفته و نهایتاً اینکه قانون جرایم رایانه ای در ماده 14 نیز بدان اشاره داشته است. پرسش اصلی مبتنی بر این است که مصادیق فحشا و عناصر مادی و معنوی این جرم در فضای مجازی چیست و فرضیه اصلی مبتنی بر این است که هرگونه عمل غیر اخلاقی مفسده آور که از مصادیق فحشا باشد خارج از عناصر مادی و معنوی آن جرم بوده و مجازات شدیدی را در بر دارد.
1-2- پرسش های تحقیق:
1- مبانی فقهی مجازات فساد و فحشا و هرزه نگاری در فضای مجازی چیست؟
2-سیاست کیفری قانونگذار در مقابله با جرم فحشا در فضای مجازی چیست؟
3- راهکارهای قانونی مقابله و پیشگیری از ارتکاب فحشا در فضای مجازی چیست؟
1-3- فرضیات تحقیق:
1- مبانی فقهی حرمت اشاعه فساد و فحشا آیات قرآن کریم و روایات معصوم (ع) بوده و شامل فیلم ها و تصاویر مستهجن شده که در ردیف اعانه اثم، هتک حرمت و ایذای مؤمن قرار می گیرد.
2- مجازات مجرم اخلاقی در فضای مجازی بسته به میزان آن شامل حبس، جزای نقدی و در صورت تکرار قتل است و میان جرم و میزان مجازات رابطه برقرار است.
3- مهمترین راهکار پیشگیری از فحشا در فضای مجازی بسط کار های فرهنگی در عرض فیلترینگ و مسدود سازی سایت های مستهجن است.
1-4- اهداف و ضروریات تحقیق:
1- شرح و تعریف فضای مجازی و چگونگی جرم انگاری اعمال کاربران در آن.
2- تبیین موضوع فحشا در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388.
3- بررسی راهکارها وچگونگی پیشگیری از ارتکاب فعل فحشا در فضای مجازی .
1-5-پیشینه تحقیق:
علاوه بر کتب فقهی که در آن مسادیق فحشا و اعانه بر اثم و…پرداخته و مجازات آن را برشمرده اند می توان به آثار زیر اشاره کرد:
آقای عباس عنصری(1385) در کتاب جریحه دار کردن عفت عمومی در حقوق ایران به موضوع فحشا و مجازات آن در فضای حقیقی و مجازی در فصل دوم اشاراتی داشته اند.
آقای مهدی عمیدی(1387)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان:مطالعه تطبیقی جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران در بخش سوم از فصل دوم به فحشا در فضای مجازی پرداخته اند.
آقای علی صفاری (1380) در مقاله ای تحت عنوان: مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم به موضوع راهکارهای پیشگیری از جرم پرداخته اند.
آقای حمید روشن(1391) در کتاب فیلترینگ در حقوق ایران به موضوع فیلترینگ به عنوان راهکاری مناسب در پیشگیری از فحشا در فضای مجازی پرداخته اند.
1-6- روش تحقیق:
روش تحقیق این مجموعه اسنادی و کتابخانه ای است که با کمک اساتید محترم راهنما و مشاور تدوین یافته می یابد.
فصل دوم:
تعاریف اصطلاحات و مباحث عام
2-1- جرم