دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

رفتار مجرمانه در این جرم طبق ماده 14 از دو جزء تشکیل یافته است:
انتشار، توزیع یا معامله محتویات مستهجن؛
تولید یا ذخیره یا نگهداری محتویات مستهجن به قصد تجارت یا افساد.
حال بر اساس اجزای فوق، هر یک از رفتارهای مذکور به اختصار توضیح داده می شود:
4-4-1-1-1- تولید
تولید کردن به معنی ساختن و ایجاد کردن محتویات مستهجن از راه سیستم رایانه ای است؛ اعم از اینکه به شکل واقعی باشد یا غیرواقعی. واقعی مثل جایی که از آمیزش جنسی با وب کم (Webcam) فیلمبرداری شود و غیرواقعی مثل اینکه با نقاشی یا مونتاژ کردن تصاویر واقعی در فضای مجازی، آمیزش جنسی دو نفر را نشان دهند. البته چنان که در بحث عنصر معنوی اشاره خواهد شد، هر نوع تولیدی مشمول این مادّه نخواهد بود، بلکه قصد تولید کننده باید تجارت یا افساد باشد.
تولید کردن لوح فشرده و نرم افزارها با محتویات هرزه و مستهجن در مادّه 14 نیامده است؛ ولی در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند و نیز مادّه 640 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و پورنوگرافی بزرگسالان از ین طریق نیز مجازات شدنی است.
4-4-1-1-2- انتشار
انتشار، یعنی پراکندن و گسترده شدن چیزی. آنچه در این مادّه به عنوان عنصر مادی جرم مطرح است ـ و غالباً نیز جرم به این شکل صورت می گیرد ـ آن است که محتویات هرزه نگاری روی سایت به صورت آن لاین گذاشته شود. گاهی این عمل در محیط واقعی و با لوح های فشرده و نرم افزارها انجام می شود که انتشار در اینجا غالباً به معنای توزیع است.
4-4-1-1-3- توزیع
توزیع یعنی پراکندن و با انتشار در برخی موارد، به یک معنی به کار می رود، ولی اصولاً کاربرد توزیع در مواردی است که عمل نشر یک عملیات هدفدار و مستمر برای توزیع کننده باشد؛ مثل اینکه شخص از راه اینترنت محتویات مستهجن و مبتذل را به افراد ارسال و یا پخش کند یا از راه پیامک به موبایل افراد بفرستد، ولی در انتشار، صرف ارائه و نمایش حتی یک بار در فضای مجازی کافی است.
4-4-1-1-4- مورد معامله قرار دادن
به این معنی است که محتویات مستهجن و مبتذل در فضای مجازی مورد هر نوع معامله اعم از بیع، اجاره و مانند آن قرار بگیرد. نکته مهم این است که طبق ماده 14، معامله باید در فضای مجازی انجام گیرد، وگرنه عرضه برای معامله، مشمول این قسمت از ماده نمی شود، همچنین ممکن است معامله در سطح ملی یا بین المللی و فراملی انجام گیرد که غالباً هم فراملی است، مجازات عرضه برای معامله، بر اساس مادّه 640 قانون مجازات اسلامی است و مجازات عرضه و مورد معامله قرار دادن لوح های فشرده و نرم افزارهای مستهجن بر اساس قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
4-4-1-1-5- ذخیره
در لغت به معنی انباشتن است که در اینجا به مفهوم ذخیره کردن محتویات مستهجن یا مبتذل در سیستم های رایانه ای است.
4-4-1-1-6- نگهداری
به معنی نگه داشتن محتویات مستهجن در فضای مجازی است؛ مثل نگه داشتن آنها در پست الکترونیک، به شرط اینکه به قصد تجارت یا افساد باشد.
4-4-2- موضوع جرم
موضوع جرم عبارت است از محتویات مستهجن و مبتذل که مضمون این محتویات در تبصره 1 و 4 ماده 14 قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده است. بر طبق این ماده، محتویات و آثار مبتذل به آثاری گفته می شود که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. محتویات مستهجن نیز عبارت است از: برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. همان طور که ملاحظه می شود، قانونگذار میان آثار مبتذل و مستهجن تفاوت گذاشته و برای محتویات مبتذل ضمانت اجرای خفیف تری قائل شده است. البته باید گفت مصادیق محتویات مستهجن با توجه به تبصره 4 ماده 14، روشن و صریح است؛ ولی محتویات مبتذل چندان واضح نیست و معلوم نیست منظور از آثار و صور قبیحه چیست؟
به نظر می رسد محتویات مبتذل یک امر نسبی است؛ زیرا تصویری ممکن است در جامعه ای قبیح باشد و در جامعه ای دیگر نباشد.
طبق تبصره 4 ماده 14، محتویات مستهجن اعم از واقعی یا غیرواقعی است و صدا، تصویر و متن است؛ تصویرها نیز ممکن است به صورت عکس باشد و یا تصویر، همچنین طبق این تبصره، در تحقق جرم، تفاوتی نمی کند که محتویات مستهجن و مبتذل مربوط به اطفال باشد یا بزرگسالان؛ همچنان که تفاوتی میان رضایت و عدم رضایت بزه دیدگان این جرم طبق این قانون وجود ندارد.
4-4-2-1- وسیله ارتکاب جرم
جرم موضوع مادّه 14، یک جرم رایانه ای و سایبری است که از راه سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل داده ارتکاب می یابد؛ یعنی وسیله در این جرم خصوصیت ویژه و خاصی دارد و به همین دلیل نیز از جرایم خاص محسوب می شود. البته قانون جرایم رایانه ای فقط جرایم ارتکابی از راه رایانه را در بر نمی گیرد، بلکه جرایمی را که از راه سیستم های مخابراتی و حامل های داده اتفاق می افتد را نیز شامل می شود؛ بنابراین، اگر کسی با موبایل یا فاکس محتویات مستهجن را منتشر یا توزیع کند یا مورد معامله قرار دهد، مشمول این ماده است.
به نظر می رسد قانون جرایم رایانه ای بیشتر جرایمی را در بر می گیرد که در فضای مجازی اتفاق می افتد و جرایم رایانه ای قسمتی از آن محسوب می شود.