دانلود پایان نامه ارشد با موضوع راهبردهای مقابله-خرید فایل

دانلود پایان نامه

از سبک دلبستگی ایمن و افراد افسرده از سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا برخوردارند.
پیوسته گر و همکاران(1391) نشان دادند، سبک های دلبستگی به ویژه سبک های دوسوگرا و ایمن می توانند آسیب پذیری روانی را در ابعاد و به درجات مختلف تبیین نمایند. نتایج پژوهش بشارت، گلی
نژاد و احمدی(1382) نیز نشان داد که آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن، مشکلات بین فردی کمتری داشتند. تحقیقات انجام شده، نشان می دهد که تجارب اولیه فرد با والدین و یا نوع رابطه عاطفی فرد با والدین خود در دوران کودکی می تواند روابط وی را در بزرگسالی تحت تأثیر قرار دهد(سیمپسون و رولز، 1998 به نقل از عیدی،1383). همچنین پاره ای از تحقیقات نشانگر رابطه سبک های دلبستگی با مهارت های شخصی تاب آوری است (هازن و شیور، 1993 ؛ ساعدی، 1382).

کامینگر و همکاران(2007) نشان دادند، کاهش ایمنی هیجانی در خانواده در واکنش هیجانی و رفتاری کودکان به صورت افسردگی، اضطراب و بزهکاری نمایان می شود. کیفیت روابط والدین، عاملی مهم در ایجاد و تشدید اختلال عاطفی رفتاری کودک است. بچه های والدینی که ازدواج شان با نزاع، تنش، نارضایتی متقابل، انتقاد، خصومت، فقدان گرمی و صمیمیت قرین باشد احتمالاً بیش تر آشفته و رنجیده خاطر می شوند و به وضوح مسایل و آشفتگی های بیشتری دارند(هترینگتون، 1982).
یافته های بررسی میکولینسرو شیور(2001 و 2008)، نافتل و شیور(2006)، وینگاردزو همکاران(2007)، کوور و همکاران(2010)، نیز سبک های دلبستگی ناایمن را به عنوان یک عامل آسیب پذیری تایید کرده اند.
اشر و هیمن(1981) و گاتمن(1977) نشان دادند، کودکانی که از سوی والدین طرد می شوند ویژگی های منفی همچون رشد نایافتگی، ضدیت، نافرمانی و ناکارایی بیشتری از خود نشان داده اند. این کودکان بیشتر از دیگران دعوا می کنند و رفتارهای نامناسب و ضد اجتماعی از خود بروز می دهند که در اثر عدم توجه و نبود رضایت از زندگی زناشویی، نبود آرامش و دلبستگی ناایمن در خانه ایجاد می گردد.
آرمسدن و همکاران(1990) نشان دادند، که نوجوانان افسرده، دلبستگی ایمن والدینی پایین تری را در مقایسه با غیرافسرده ها گزارش می کنند.
قارویی اهنگر (1389)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین گرایش های شخصیت، سبک های وابسته به شناخت و تصمیم گیری با تاب آوری در مدیریت دانشجویان پرداخته. بدین منظور نمونه ای 130نفره از دانشجویان سنین 20-25 سال انتخاب کرد. نتایج نشان دادکه تاب آوری یک همکاری مثبت با نوع تفکر شخصیتی دارد. در حالی که این کاریک رابطه معکوس با نوع احساس شخصیتی دارد .علاوه بر این، سبک منظم و حسی ـ شناختی، همبستگی مثبت با تاب آوری را نشان دادند. سبک رفتاری- تصمیم گیری همکاری منفی با تاب آوری دارد.سرانجام سبک منظم ـ شناختی، تاثیر چشمگیری را بر تاب آوری نشان دادند که مفاهیم تاب آوری در میان تجارب و ورزش ها با بالا رفتن تاب آوری در مدیریت دانشجویان است.
2-23-2- رابطه ی سبک های دلبستگی با شیوه های مهارت های مقابله ای
خسروشاهی و هاشمی نصرت آباد(1390) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی،راهبرد های مقابله ای و سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت، به این نتایج دست یافتند: اعتیاد به اینترنت با راهبردهای مقابله ای مسئله محور رابطه منفی و با راهبردهای مقابله ای هیجان محور و اجتنابی رابطه مثبت دارد،رابطه اعتیاد به اینترنت با سبک دلبستگی ایمن منفی و با سبک دلبستگی ناایمن،دوسوگرا و اجتنابی مثبت معنادار است و بین اعتیاد به اینترنت و نمره سلامت روانی پایین رابطه معنادار وجود دارد و سبک های دلبستگی،راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی،اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کنند
جی.کی.بیکر(2006) در بررسی تاثیر سبک دلبستگی روی استراتژی های مقابله ای و ادراک از حمایت اجتماعی دریافت که دلبستگی اجتنابی به طور معنی داری با انکار هویت و عدم مشارکت ذهنی رابطه مثبت دارد و به طور منفی با حمایت اجتماعی همبستگی دارد.
میفان وی و هیپر (2003) در مطالعه راهبردهای مقابله ای دریافتی به عنوان وساطت کننده بین اضطراب روانشناختی و دلبستگی ، دریافتند که این راهبردهای مقابله ای به صورت کامل رابطه بین اضطراب دلبستگی و اضطراب روانشناختی را میانجیگری می کند وتا حدی رابطه بین اجتناب دلبستگی و اضطراب روانشناختی را وساطت می کند.
2-23-3-رابطه ی مهارت های مقابله ای با استرس و تاب آوری
امینی خویی و شیخیانی (1390) در بررسی رابطه مهارت های مقابله ای با سلامت روان در میان دانشجویان معلم زن نهادها و مراکز اموزش عالی شهر بوشهر ، به این نتایج رسیدند که مهارت مقابله ای بیش فعال مهم ترین پیش بینی کننده ی سلامت روانی و خرده مقیاس های آن (نشانه های جسمانی،اضطراب و بی خوابی)؛مهارت مقابله ای عقلانی مهم ترین پیش بینی کننده ی ناکارآمدی اجتماعی و مهارت مقابله ای پیشگیرانه مهم ترین پیش بینی کننده ی افسردگی شدید آزمونی ها بوده است.
ذوقی پایدار و همکاران(1389) در مطالعه اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و افسردگی جانبازان دریافتند که میان دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ شدت اختلال استرس پس از ضربه و ملاک های C و D این اختلال و افسردگی، پس از خاتمه جلسات درمانی تفاوت معناداری وجود دارد، ولی در ملاک B اختلال استرس پس از ضربه تفاوت میان گروه آزمایش و کنترل معنا دار نیست .
صادقی موحد و نریمانی(1386) در بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر وضعیت سلامت روانی دانشجویان به نتیجه رسیدند که آموزش مهارت های مقابله ای در کاهش علایم اختلال روانی بویژه جسمانی سازی علایم و اضطراب دانشجویان مشکوک به اختلال روانی موثر است اما تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای در کاهش میزان افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعیدانشجویان معنی دار نبود.
کاکاوند و پارسامنش (1389) در بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر اضطراب دختران دبیرستانی، دریافتند که آموزش مهارتهای مقابله ای در کاهش عامل کلی اضطراب و دو خرده مقیاس آن: اضطراب جسمی و ذهنی در دانش آموزان گروه آزمایشی به طور معناداری موثر است.
نتیجه پژوهشی در زمینه بررسی شیوه های مقابله ای با استرس و رابطه آن با سلامت روانی در گروهی از نوجوانان نشان داد، بین میزان ناراحتی از استرس و سلامت روانی ارتباط وجود دارد و کسانی که میزان ناراحتی آنها از استرس کمتر است از سلامت روانی بیشتری برخوردار دارند. همچنین در این پژوهش مشاهده شدکه روش مقابله متمرکز برمسئله بیشتر از روش متمرکز بر هیجان، با سلامت روانی ارتباط دارد(کافی، 1374).
سریف تریزی(2013) در بررسی سبک دلبستگی ایمن، استرس و مقابله ای و تاب آوری در میان دانشجویان دانشگاه به این نتیجه رسید که سبک دلبستگی ایمن،و سبک های مقابله ای در برنامه ریزی خلاق، اجتناب/بیوشیمیایی، و پذیرش /بازسازس شناختی از پیش بینی کننده های معنی دار و مهم تاب آوری می باشند.
در تحقیقاتی که توسط سوزان کرامپتون(1995) و همکارانش انجام گرفته، نشان می دهد روش هایی که پاسخ دهندگان جهت مقاومت به استرس بیشتر بیان داشته اند عبارتند از: در نظر گرفتن جنبه های مثبت، ورزش و تغذیه مناسب، مقابله مستقیم با عامل ایجاد کننده استرس، افزایش قابلیت ها یا مهارت های شخصی، استراحت با خوابیدن و یا تعطیل کردن موقت کار، ایجاد یک زندگی محکم خانوادگی.
مطالعات نشان می دهد، افرادی که از مقابله متمرکز بر مسئله استفاده می کنند، هم در زمان وقوع رویداد استرس زا و هم پس از آن سطح اضطراب کمتری را نشان می دهند(تویتز، 1995 ؛ تری، 1994 ؛ فولکمن و لازاروس، 1986 ؛ بیلینگز و موس، 1984 ؛ به نقل از اتکینسون و همکاران، 1993)
تحقیقی که توسط کوباسون انجام شد ثابت کرد افرادی که کمتر از راهبردهای مقابله ای اجتنابی استفاده می کنند علایم جسمانی و روانی کمتری در مقایسه با افرادی که از چنین راهبردی سود می جویند از خود نشان می دهند(کوباسون، 1984).
ویسی، عا طف و رضایی، وحید (1379)نشان دادندکه در شرایط پر استرس کسانی که از سر سختی و تاب اوری بالاتری بر خوردارند، سلامت روان بیشتری دارند تا کسانی که از سر سختی و تاب آوری پایین تری بر خور دارند .
در پژوهشی رحیمیان، بوگر و اصغر نژاد، فرید (1387)، رابطه سر سختی روانشناختی و تاب آوری را با سلامت روان در نوجوانان و بزرگسالان باز مانده زلزله بم مطالعه کردند.آنها 314 باز مانده زلزله بم را به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب کردند.یافته های به دست امده از این تحقیق گویای رابطه مثبت معنا دار بین سر سختی و تاب آوری با سلامت روان بود.همچنین نتایج به دست امده اهمیت سر سختی روانشناختی و تاب اوری در حفظ و ارتقاءسلامت روان افراد زلزله زده را نشان داد.
شاکری نیا و محمد پور (1387)، در پژوهشی به بررسی رابطه سر سختی روان شناختی، تاب آوری و سلامتی روان در کوهنوردان پسر شهر رشت پرداختند. به این منظور تعداد 61 نفر از جوانان کوهنورد پسر شهر رشت با میانگین سنی 19سال را انتخاب کردند. نتایج نشان دادکه بین سلامت روان و سرسختی روانشناختی آزمودنی ها رابطه منفی معنا دار وجود دارد. و بین سلامت روان و تاب آوری رابطه مبثت معنا داری وجود دارد و همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که بین سر سختی، تاب آوری و سلامت روان آزمودنی های تحقیق رابطه وجود دارد. همچنین 66% واریانس میان سر سختی و تاب آوری با سلامت روان مشترک بود و از بین متغیر های سر سختی و تاب آوری، سر سختی بیشتر از تاب آوری بر سلامت روان آزمودنی ها تاثیر داشت به این معنی که افزوده شدن مقدار واریانس تاب اوری به معادله موجب افزایش معنی دار نمی شود .
واف، فردیکسون وتیلر( 2008)، در تحقیقی افراد را به گروه های دارای تاب آوری بالا و پایین تقسیم کردند و بیان داشتند، در صورتی که افراد پس از تجربه رویدادهای شدیدا منفی توانایی روانشناختی خود را حفظ کنند و مشکلات سلامت ذهنی کمتری پیدا کنند افراد دارای صفت تاب آوری فرض می شوند .جدایی ها و ارتباطات عملی و ذهنی بر بازگشت افراد به حالت طبیعی پس از مواجهه با رویدادهای تهدید کننده غیر منتظره تاثیر می گذارند. آنها به ازمودنی ها نشانه های آزار دهنده، تهدید کننده و ترسناک و نشانه های خنثی و بی خطر را نشان دادندکه به صورت معنا داری وقوع زودآیند تصاویری را که به یکی از صورت های زیر بودند احتمال می دادند: تصاویر 100% آزار دهنده ،50% خنثی، و100% خنثی، سپس نرخ عاطفه افراد را که به صورت متوالی در ارتباط با نشانه ها و تصاویر و بعد حذف تصاویر (مرحله برگشت ) بود جمع آوری کردند. نتیجه تحقیق نشان داد آزمودنی که از نظر ویژگی تاب آوری در سطح بالایی بودند در مقایسه با آن هایی که در این ویژگی در سطح پایین تری بودند، بعد از دیدن تصاویر خنثایی که می توانست ازار دهنده باشند، بازگشت عاطفی کامل تری را نشان دادند، همچنین اگر چه پیش از آن همبسته بودن سایر ویژگی های شخصیتی از قبیل خوش بینی، برون گرایی و ویژگی نروتیک با تاب آوری مشخص شده بود، اما پیش بینی شد که این صفات در رابطه با تاثیر تاب آوری در بازگشت عاطفی افراد نقش میانجی ندارد.
هیلمن، لی وکوری(2003)پایایی و اعتبار مقیاس تاب آوری ترجمه شده به زبان اسپانیایی را مورد آزمون قرار دادند. به این منظور 315زنی که دارای نژاد مکزیکی بودند و در مطالعه وسیع تری شرکت کرده بودند به دلیل آسان بودن نمونه در نظر گرفته شدند .از این میان آنها اطلاعات 147زن که از نظر خواندن و نوشتن به زبان اسپانیایی برتر داشتند در تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند .فرم انگلیسی مقیاس شامل 25 مورد کلی،17 مورد در رابطه با قابلیت شخصی و 8 مورد در رابطه با پذیرش خود وزندگی بود، پس از حذف دو مورد از سوالات، مقیاس به صورت 23 سوالی در امد .پایایی(همسانی درونی )مقیاس به کمک آلفای کرونباخ تخمین زده شد که برابر 93% به دست آمد که برای مقیاس 23 سوالی و همچنین خرده مقیاس های آن قابل قبول بود. اعتبار مقیاس با همبستگی مثبت معنادار تاب آوری و رضایت از زندگی و همبستگی منفی معنا دار بین تاب آوری و علائم افسردگی به صورت معنا دار نشان داده شد . این تحلیل مناسب بودن فرم 23سوالی اسپانیایی ساکن آمریکا تایید کرد.
2-24 – فرضیه پژوهش :
راهبردهای مقابله ای نقش واسطه ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری دارد .
فرضیه جانبی :
میزان تاب آوری در دو گروه دختران وپسران تفاوت معنا داری دارد .
فصل سوم
روش پژوهش
3-1-نوع پژوهش :
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد . هدف از این نوع تحقیق توصیف روابط موجود بین متغییرهاست .
3-2- جامعه آماری :
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان مدارس دولتی مقطع دبیرستان شهرستان ارسنجان که تعداد 1053 نفر می باشند، در سال تحصیلی( 1393-1392) تشکیل داده است.
3-3- نمونه و روش نمونه گیری :
حداقل حجم نمونه آماری مورد نیاز در این طرح تعداد 250 نفر بوده که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دانش آموزان انتخاب گردید. بدین ترتیب که در مرحله نخست فهرستی از تمام مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر ارسنجان تهیه شد و سپس با بهره گرفتن از روش تصادفی سیستماتیک تعداد 10 مدرسه (5 مدرسه پسرانه و 5 مدرسه دخترانه) به عنوان خوشه های آماری پژوهش انتخاب گردید. در مرحله دوم حجم نمونه به روش تصادفی سیستماتیک از بین مدارس انتخاب گردید.
یافته های جمعیت شناختی پژوهش:
یافته های جمعیت شناختی پژوهش در جداول 3-1 تا 3-5 آورده شده است. جدول 3-1 مشخصات نمونه را بر حسب متغیر سن نشان می دهد.
جدول 3- 1ترکیب جنسیتی گروه شرکت کنندگان در پژوهش
جنسیت
تعداد
درصد
درصد تجمعی
دختر
136
4/54
4/54
پسر
114
6/45
100
کل
250
100

بر اساس جدول 3-1، فراوانی شرکت کنندگان دانش آموزان دختر در پژوهش حاضر تقریبا 10 درصد بیشتر از دانش آموزان پسر می باشد.
شرکت کنندگان در پژوهش به 3 گروه پایه تحصیلی(اول، دوم و سوم) تقسیم شده اند. جدول 3-2 مشخصات نمونه بر حسب متغیر پایه تحصیلی را نشان می دهد.
جدول 3-2ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش برحسب متغیر پایه تحصیلی:
پایه تحصیلی
تعداد
درصد
درصد تجمعی
اول
109
60/43
60/43
دوم
73
20/29
80/72
سوم
68
20/27
100

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کل
250
100

جدول 3-2 بیانگر آن است که بیشترین فراوانی و کمترین فراوانی گروه شرکت کنندگان به ترتیب مربوط به پایه تحصیلی دانش آموزان سال اول و سوم می باشد. جدول فراوانی گروه شرکت کنندگان بر اساس رشته تحصیلی در ادامه آورده شده است.
ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب رشته تحصیلی، در جدول 3-3 ارائه شده است.
جدول 3-3ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب رشته تحصیلی:

رشته تحصیلی
تعداد
درصد
درصد تجمعی
عمومی
109
6/43
6/43
ریاضی-فیزیک
67
80/26
4/70
تجربی
44
60/17
00/88
انسانی
30
00/12
100
کل
250
100
همانطور که در جدول 3-3 مشاهده می شود بیشترین فراوانی شرکت کنندگان مربوط به دانش آموزان رشته تحصیلی عمومی است(112نفر، 45 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به دانش آموزان رشته تحصیلی انسانی است که 27 نفر می باشند(11درصد).
شرکت کنندگان در پژوهش حاضر از نظر میزان تحصیلات پدر به 5 دسته زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر تقسیم شده اند. لذا فراوانی شرکت کنندگان بر اساس میزان تحصیلات پدر در جدول3-4 آورده شده است.
جدول 3-4 ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب میزان تحصیلات پدر
میزان تحصیلات پدر
تعداد
درصد
درصد تجمعی
زیردیپلم
64
60/25
60/25
دیپلم
122
80/48
40/74
فوق دیپلم
19
60/7
0/82
لیسانس
25
0/10
0/92
فوق لیسانس و بالاتر
20
0/8
100
کل
250
100
همانطور که در جدول3-4 مشاهده می شود، کمترین فراوانی مربوط به پدران دارای تحصیلات فوق دیپلم

دیدگاهتان را بنویسید