دانلود پایان نامه ارشد با موضوع متغیر واسطه ای

دانلود پایان نامه

(19نفر، 8 درصد) و بیشترین فراوانی مربوط به پدران دارای تحصیلات دیپلم(122 نفر، 49 درصد) می باشد.
شرکت کنندگان در پژوهش حاضر از نظر میزان تحصیلات مادر به 5 دسته زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر تقسیم شده اند. لذا فراوانی شرکت کنندگان بر اساس میزان تحصیلات مادر در جدول3-5 آورده شده است.
جدول 3-5 ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب میزان تحصیلات مادر
میزان تحصیلات پدر
تعداد
درصد
درصد تجمعی
زیردیپلم
121
40/48
40/48
دیپلم
85
0/34
40/82
فوق دیپلم
10
0/4
40/86
لیسانس
25
0/10
40/96
فوق لیسانس و بالاتر
9
6/3
100
کل
250
100
همانطور که در جدول3-5 مشاهده می شود، کمترین فراوانی مربوط به مادران دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر(9نفر، 4 درصد) و بیشترین فراوانی مربوط به مادران دارای تحصیلات زیردیپلم(121 نفر، 49 درصد) می باشد. در ادامه ترکیب گروه شرکت کنندگان بر حسب متغیر وضعیت اقتصادی خانواده ارائه می گردد.
جدول 3-6 ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده
میزان تحصیلات
تعداد
درصد
درصد تجمعی
عالی
14
60/5
60/5
متوسط
210
0/84
60/89
ضعیف
26
40/10
100
کل
250
100
جدول 3-6 بیانگر آن است که وضعیت اقتصادی بیشتر شرکت کنندگان در پژوهش متوسط می باشد(210 نفر، 84درصد).
3-4- ابزارهای اندازه گیری:
3-4-1- پرسشنامه مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون :
مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون ( CD-RISC)، یک ابزار 25 سوالی است که سازه تاب آوری را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت از صفر تا چهار می سنجد. کاملا نادرست – صفر، بندرت درست – یک، گاهی درست- دو، اغلب درست – سه، همیشه درست-چهار ، حداقل نمره تاب آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثر نمره وی صد است. نتایج مطالعه مقدماتی مربوط به ویژگی های روانسنجی این مقیاس، پایایی و روایی آن را تایید کرده است ( کانر و دیویدسون، 2003). پایایی و روایی فرم فارسی مقیاس تاب آوری نیز در مطالعات مقدماتی نمونه های بهنجار و بیمار مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ( بشارت، 1386).
بررسی ویژگی های روانسنجی این مقیاس در شش گروه جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر، و دو گروه از بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، انجام شده است. تهیه کنندگان این مقیاس بر این عقیده اند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تابآور از غیرتابآور در گروه های بالینی و غیربالینی بوده و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد(محمدی، 1382).
رضایی(1390) با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه را با یک نمونه 150 نفری دانش آموزان شهر ارسنجان 81/0 گزارش کرده است. پایایی این پرسشنامه نیز در پژوهش حاضر بدست آمده است که در ادامه آورده شده است.
پایایی پرسشنامه تاب آوری بر اساس آلفای کرونباخ:
متغیر
تعداد سوالات
پایایی
تاب آوری
25
895/.
3-4-2-پرسشنامه مهارت مقابله (CISS):
این پرسش نامه به منظور ارزیابی انواع روش های مقابله ای در موقعیت های تنیدگی زا توسط اندلر و پارکر (1990) ساخته شد. این آزمون شامل 48 ماده است که بر مبنای طیف لیکرت به هر عبارت یک تا پنج نمره داده می شود و سه راهبرد مقابله ای مسئله محور، هیجان محور و راهبرد مقابله ای اجتنابی را اندازه می گیرد.
روایی و پایایی :
حسن شاهی و همکاران(1381) اعتبار همسانی درونی از 41% تا 66% را برای این مقیاس گزارش کردند. همچنین آقامحمدیان و همکاران(1378) در بررسی خود بر روی 100 نفر (50 دختر و 50 پسر) از دانشجویان دانشگاه فردوسی انجام دادند، اعتبار وروای این ابزار را 73% گزارش کردند. همچنین طباطبایی(1373) به نقل از فیض و همکاران(1380).
روش نمره گذاری :
پرسشنامه روش های مقابله ای دارای 48 ماده است، که هر کدام از روش های مقابله یک مقیاس جداگانه با 16 ماده دارد. مقیاس روش های مقابله اجتناب مدار دارای 2 خرده مقیاس روی آوردن به اجتماع و روی آوردن به فعالیت ها می باشد. این مقیاس بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای از 1 تا 5 پاسخ داده می شود. گزینه 5 نشان دهنده موافقت بالای فرد در انجام یک عمل است.
ماده های هر یک از مقیاس ها عبارتند از: مقیاس مسئله مدار(1،2،6،10،15،21،24،26، 27،36،39،41،42،43،46،47 )، ماده های مربوط به مقیاس هیجان مدار عبارتند از،(5،7،8،13،14،16،17،19 ،22،25،28،30،33،34،38،45)و ماده های مربوط به مقیاس اجتناب مدار عبارت است از(3،4،9،11،12 ،18،20،23 ،31،32،35،37،40،44،48) همان طور که بیان شد مقیاس اجتناب مدار دارای دو خرده مقیاس است، که هر کدام 8 ماده را شامل می شود، این خورده مقیاس ها عبارتند از روی آوردن به فعالیت ها(9،11،12،18،20،40،44 و 48) و دیگری شیوه روی آوردن به اجتماع(3،4،23،29،31،32،35 و 37).
خردمندزاده(1390) با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه را با یک نمونه 200 نفری دانشجویان دانشگاه آزاد شهر ارسنجان 79/0 گزارش کرده است. پایایی این پرسشنامه نیز در پژوهش حاضر بدست آمده است که در ادامه آورده شده است.
پایایی پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس و ابعاد آن بر اساس آلفای کرونباخ:
متغیر
تعداد سوالات
پایایی
راهبرد مسئله مدار
12
68/.
راهبرد هیجان مدار
15
80/.
راهبرد اجتناب مدار
13
64/.
راهبردهای مقابله با استرس
21
71/.
3-4-3- پرسشنامه سبک های دلبستگی :
مقیاس دلبستگی که با بهره گرفتن از مواد آزمون دلبستگی هازن و شیور ساخته شده واز نظر سنی می توان این پرسشنامه را برای دانش آموزان به کار گرفت .و در مورد دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است، یک آزمون 21 سوالی است و سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دو سوگرا را در مقیاس 5 درجه ای لیکرت(خیلی کم-1، کم-2، متوسط-3، زیاد-4، خیلی زیاد-5) می سنجد. سوالات مربوط به سبک اجتنابی 1-2-3-4-5- 6-7؛ سبک ایمن -8-9-10-11-12-13-14-؛ وسبک دوسوگرا 15-16-17-18-19-20-21- است. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در خرده مقیاسهای آزمون به ترتیب 5 و 25 خواهد بود.
نوربخش و میرنادری(1389) با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه را با یک نمونه 127 نفری دانش آموزان ن شهر اهواز 88/0 گزارش کرده اند. پایایی این پرسشنامه نیز در پژوهش حاضر بدست آمده است که در ادامه آورده شده است.
پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی و ابعاد آن بر اساس آلفای کرونباخ:
متغیر
تعداد سوالات
پایایی
سبک اجتنابی
7
78/.
سبک ایمن
7
80/.
سبک دوسوگرا
7
82/.
سبک دلبستگی
21
80/.
3-5-روش اجرا :
برای انجام پژوهش ابتدا به اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان مراجعه کرده و با ارائه یک در خواست مکتوب جهت پژوهش در دبیرستانهای شهر ارسنجان از رئیس اداره ابتدا موافقت را گرفته و بعد با ارجا ء به حراست اداره وتبیین توضیحاتی پیرامون پژوهش مذکور و رویت متن پرسشنامه ها تحقیق از جانب مسئول حراست مجوز انجام پژوهش در دبیرستان ها صادر شد . با ارائه مجوز به مدیران دبیرستان ها و بیان ضرورت و اهمیت پژوهش همکاری لازم در انجام پژوهش صورت گرفت . ابتدا به کلاس ها رفته و توضیحاتی در مورد تحقیق و سوالات پرسشنامه ها وچگونگی جواب دادن به آنها داده شد و با همکاری معاونین محترم مدارس پرسشنامه ها را در بین دانش اموزان کلاس تقسیم کرده و بعد از تکمیل پرسشنامه ها توسط دانش اموزان ،پرسشنامه ها جمع اوری شد و سپس اطلاعات مربوط به پرسشنامه ها استخراج و مورد تجزیه وتحلیل آمار قرار گرفت .
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای بررسی به فرضیه پژوهش از رگرسیون چندگانه به صورت متوالی همزمان مطابق با مراحل بارون و کنی (1986) استفاده شد . براساس این روش ، بررسی نقش واسطه ای یک متغیر در ارتباط بین دو متغیر دیگر چهار مرحله دارد . این مراحل عبارتند از : در مرحله اول ، مسیر مستقیم بین متغیر برون زاد و درون زاد مدل بررسی می شود . در مرحله دوم ضرایب مسیر مستقیم از متغیر برون زاد به متغیر واسطه ای بررسی می شود . در مرحله سوم ضرایب مسیر مستقیم از متغیر واسطه ای به متغیر درون زاد بررسی می شود . در مرحله ی چهارم ضرایب مسیر درون زاد قبل و بعد از اضافه کردن متغیر واسطه ای مقایسه می شود . کاهش معنادار ضرایب مستقیم بعد از گنجاندن متغیر واسطه گر ، ملاک اصلی موید وجود اثر واسطه ای است.
3-7- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجراء:
پس از جلب رضایت و همکاری دانش آموزان ، اهداف و ماهیت پژوهش به طور مختصر برایشان شرح داده شد و سپس به شرکت کنندگان پژوهش اطمینان داده شد که هویت شخصی انان در پاسخگویی به مقیاس های پژوهش مخفی مانده و اطلاعات جمع آوری شده صرفا جهت تحقیق علمی جمع آوری شده و نزد محقق محرمانه خواهد ماند.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
نتایج پژوهش در دو بخش ارائه شده اند . در بخش آمار توصیفی فراوانی و درصد ، میانگین ، میانه و … ویژگی های جمعیت شناختی ارائه شده است . در ادامه نتایج بررسی فرضیه های پژوهشی در قالب آمار توصیفی و استنباطی ارائه شده است . جهت نظم دهی به فرایند بررسی فرضیه های پژوهشی ، نتایج مربوط به هر فرضیه به طور جداگانه ارائه شده اند .
4-1- یافته های توصیفی:
جدول شماره 4-1: شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش(250 N=).
متغیرها
میانگین
انحراف استاندار
حداقل نمره
حداکثر نمره
سبک دلبستگی ایمن
84/18
74/3
7
28
سبک دلبستگی اجتنابی
04/16
12/3
8
27
سبک دلبستگی دوسوگرا
89/18
44/3
7
31
تاب آوری
36/60
84/13
18
92

دیدگاهتان را بنویسید