دانلود پایان نامه برازش مدل اندازه گیری و شاخصهای برازش مدل

دانلود پایان نامه

4-12-جدولنتایج آزمون KMO-Bartlett ……………………………………………………………………. 44
4-13-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر غرور ………………………………………………. 44
4-14- جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………….. 46
4-15-جدول شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر غرور …………………………………………… . 47
4-16-جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett ………………………………………………………………… 48
4-17- جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر خشم ……………………………………….. 49
4-18-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………… … 50
4 -19- جدول شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر خشم …………………………………. ……… 51
4-20- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett ………………………………………………………… …….. 53
4-21-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر اضطراب ………………………………………. … 53
4-22-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………….. 55
4-23- جدول شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر اضطراب ……………………………………… 57
4-24- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………………………………….. ……. 57
4-25-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر شرم……………………………………………….. .. 58
4-26-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………. …. 59
4-27-جدول شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر شرم ……………………………………………… 61
4-28-جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett ……………………………………………………………………………………… 61
4-29- جدولکل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر امید ………………………………………………….. 62
4-30- جدولماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ……………………………………. 63
4-31-جدول شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیرامید ……………………………………………. .. 65
4-32- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett ……………………………………………………………………………… .. …. 65
4-33-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر نا امیدی………………………………………. ….. 66
4 -34- جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی …………………………………. 66
4-35-جدول شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر نا امیدی ……………………………………….. 69
4-36- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett ………………………………………………………………………………… 69
4-37-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر خستگی ……………………………………….. … 70