تحقیق (پایان نامه) : رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های بورس

دانلود پایان نامه

سازمان­های بین المللی ازجمله سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی(OECD)، اصولی را برای حاکمیت شرکتی ارائه نموده­اند که این اصول در بسیاری از کشورها وشرکت­های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته­اند. اصول مذکور عبارتند از:

1.برخورد یکسان با سهامداران: درچارچوب سیستم حاکمیت شرکتی، حقوق کلیه سهامداران اعم از جزء(اقلیت) یا اکثریت یکسان است وضرورت دارد فرصت­های برابری در مورد تامین حقوق آنها پیش­بینی وبرقرار گردد.

2.شفافیت وافشا: چارچوب این سیستم تاکید دارد که شرکت­ها باید اطلاعات مناسب خودرا دقیق و به موقع در رابطه باتمام موضوعات مرتبط ازجمله عملکرد کلی شرکت، وضعیت مالی، ساختارمالکیت و حاکمیت ونقش و وظیفه مدیران را افشا وتشریح کند.

3.مسئولیت­های هیئت مدیره: درسیستم حاکمیت شرکتی ضرورت دارد برنامه­ها ورهنمود­های راهبردی جهت نظارت موثر هیئت مدیره برمدیران و نحوه پاسخ­گویی هیئت مدیره به شرکت وسهامداران مشخص شود.

4.توجه به نقش کلیه ذی­نفعان: چارچوب حاکمیت شرکتی تاکید براین موضوع دارد که حقوق ذی­نفعان که براساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است به رسمیت شناخته شود و در جهت تقویت افزایش ثروت وثبات شرکت­ها تلاش گردد.

5.تامین مبنایی برای چارجوب موثر حاکمیت شرکتی:چارچوب حاکمیت شرکتی باید توسعه بازارهای شفاف وکارامد راتسهیل کند،باحاکمیت قانون سازگارباشد وتقسیم­بندی مسئولیت­ها رابین سازمان­های مختلف مسئول به روشنی تشریح کند.

2-2-1-2 حاکمیت شرکتی وتقلب 

سازوکارهای حاکمیت می­تواند به منظور بررسی کیفیت گزارشگری مالی،برای مثال میزان گرایش شرکت به مدیریت سود یاتقلب درصورت­های مالی،مورد استفاده قرار بگیرد.همچنین پژوهش­های گذشته نشان می­دهد که حاکمیت شرکتی خوب ریسک تقلب را کاهش می­دهد.علاوه براین سازوکارهای حاکمیت شرکتی مشکلات نمایندگی راکنترل می­کند ودرنتیجه این اطمینان حاصل می­شود که مدیران درجهت منافع سهامداران فعالیت می­نمایند(اسدی وهمکاران،1390). اگر ترکیب هیات مدیر، وظیفه­دوگانه مدیرعامل وترکیب کمیته حسابرسی رابه­عنوان عوامل صلی حاکمیت شرکتی درنظر بگیریم باتشریح آن­ها به خوبی مشخص می­شود که نظام حاکمیت شرکتی موثرمی­تواند احتمال ارتکاب تقلب راتا حد زیادی کاهش دهد.