دانلود پایان نامه – رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان

دانلود پایان نامه

اسپکنور (1997) رضایت شغلی را احساس افراد نسبت به مشاغل خود وبه طور کلی نسبت به جنبه های مختلف آن می داند و برای آن شش مولفه بر می شمارد : رضایت ار سازمان،رضایت ازکار،رضایت از سرپرست،رضایت از حقوق ومزایا،رضایت از ترفیعات (صافی ، 1371).

تعریف عملیاتی: رضایت شغلی یکی از سازه هایی است که در ادبیات  مدیریت و رفتار سازمانی مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته است. اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی، شامل غیبت، تعهد سازمانی، جابجایی شغلی و عملکرد است. با توجه به تاثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمانها و شکل گیری تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان، با تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم(اسمیت[1]، 1992).

در سنجش رضایت شغلی کارکنان بانک با توجه به بررسیهایی که در سنوات گذشته انجام شده مولفه هایی دخیل هستند من جمله شرایط کار ، کارفرما ، حقوق ودستمزد و…  در این تحقیق برای سنجش رضایت شغلی کارکنان بانک  از پرسشنامه 5 سوالی لاندا استفاده شد. که با 5 سوال کلی نظر کارکنان را در خصوص همکاران –سرپرستان –حقوق ومزایا-شغل وفرصت ترفیعات جویا شده ایم .

تعهد سازمانی :

تعریف مفهومی

نعهد سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان ودرگیر شدن در سازمان تعریف کرده اند(استیرز،مودی ، پورتر،1974).

بطور معمول تعهد سازمانی را در سه حوزه مورد بررسی قرار می دهند 1- تعهد عاطفی 2-تعهد مستمر 3-تعهد هنجاری

تعهد عاطفی : به عنوان دلبستگی خاطر وتعلق به سازمان وتمایل به ماندن جهت ادامه خدمت را شامل می شود

تعهد مستمر :میزان هزینه های ناشی از ترک سازمان را که بر فرد مستولی می شود به نحوی که هرچه سرمایه گذاری ها ی جهت ماندن زیاد شده باشد احتمال ترک سازمان برای او کمتر می شود .

تعهد هنجاری : در این بعد از تعهد افراد ادامه خدمت در سازمان را وظیفه ومسئولیت خود می دانند(آلن ومایر،1990).

تعریف عملیاتی

. به اعتقاد برخی از نویسندگان که تعریفی از تعهد ارائه نموده اند، تعهد غیر از انگیزش یا نگرش های عمومی می‌باشد. به اعتقاد این نویسندگان، تعهد مستقل از انگیزه ها و نگرش های عمومی، رفتار را تحت تأثیر قرار می دهد. در حقیقت تعهد ممکن است به تداوم عمل در یک‌دوره از زمان حتی در مواجهه با انگیزه ها و نگرش های متعارض منجر گردد. به عنوان مثال تعهد می تواند به این امر منجر گردد، که افراد به روش هایی رفتار کنند که از دیدگاه ناظر بی طرف، مخالف با نفع شخصی شان باشد(Meyer & Allen،1991: 4).

در این تحقیق برای سنجش تعهد سازمانی کارکنان بانک از پرسشنامه 15 سوالی وکسلر استفاده شد که با 15 سوال مطرح شده در این پرسشنامه به بررسی  سه مولفه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان پرداخته می شود.

رفتار شهروندی سازمانی

تعریف مفهومی

رفتار شهروندی سازمانی (OCB)به عنوان یک رفتار فردی تعریف شده که رفتاری متمایز است و مستقیما یا به طور صریح توسط سیستم پاداش رسمی شناخته نمی شود و به طور انبوه، عملکرد کارآمد و موثری از سازمان را ارتقا می دهد(Podsakoff,organ,MacKenzie، 2006: 3).

تعریف عملیاتی

اکنون قویا این اعتقاد وجود دارد که عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده در نقش می باشد بستگی دارد. در سالهای اخیر توسعه تکنولوژی های جدید و رشد فزاینده جهانی اقتصاد منجر به رقابت فزاینده و تغییرات سریع در ماهیت کار سازمان ها و کارکنان شان شده است (Gouldae، Blau، 1964). در نتیجه این تغییرات و برای آماده شدن برای تغییرات آینده فشار قابل ملاحظه  فزاینده ای بر کارکنان برای پذیرفتن مسئولیت برنامه ریزی ارتقای شغلی، آموزش و حقوق و مزایا وارد می آید. همچنین سازمان ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی را انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند.

در این تحقیق برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی (OCB) از پرسشنامه 20 سوالی پودساکوف و مکنزی استفاده  گردیده.

1-9 )قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق این پژوهش، شعب و ستاد بانک مهر اقتصاد استان گیلان می باشد.

1-9-1)قلمرو موضوعی:

این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی است.

1-9-2)قلمرو زمانی:

بررسی های اولیه جهت تحقیق از ابتدای سال 93 آغاز شد.توزیع پرسشنامه ها در خرداد ماه سال 93 بوده که پس از یک دوره پانزده روزه در سطح استان (16 شهر) گردآوری شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها طی ماه های تیر و مرداد و شهریور مورد بررسی قرار گرفته است.

1-9-3)قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این تحقیق شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلاناست.

 

 

[1] Smith

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری (M.A.)

رشته مدیریت  بازرگانی،   گرایش : مدیریت تحول سازمان

 

پایان نامه رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی  کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

پایان نامه رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی  کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان