رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

دانلود پایان نامه

زناشویی والدین کودکان کم‌توان ذهنی به‌طور معناداری پایین‌تر از والدین کودکان عادی بوده است.
مطالعه رماین و براون (2010) نشان می‌دهد که والدین کودکان کم‌شنوا سازگاری زناشویی کمتری نسبت به والدین کودکان عادی دارند. هنگلر و همکاران (1990) حتی به این نتیجه رسیدند که میزان رضایت زناشویی این والدین با میزان شنوایی فرزندشان مربوط است.
در پژوهش دیگری که توسط قراشی و همکاران (1391) با عنوان مقایسه میزان استرس و رضایتمندی زناشویی در والدین کودکان کم‌شنوا و عادی انجام شد، رضایتمندی زناشویی والدین کودکان کم‌شنوا پایین‌تر از والدین عادی بود. طبق شواهد پژوهشی، تحقیقات کمی پیرامون زندگی زناشویی و کیفیت زناشویی مادران کودکان کم‌شنوا صورت گرفته است و بیشتر به مادران کودکان کم‌توان ذهنی پرداخته‌شده است و هیچ تحقیقی در مورد احتمال وقوع طلاق آن‌ها انجام‌نشده است.
خاتمه:
سرانجام می‌توان بیان داشت که وجود کودک کم‌شنوا در خانواده به‌مثابه‌ی رویدادی نامطلوب سبب بروز مشکلات وسیع در ابعاد عاطفی، شناختی، اجتماعی در میان والدین این کودکان می‌شود. در چنین شرایطی به‌احتمال‌زیاد به‌عنوان عامل محدودکننده و مخرب تمامی کارکردهای خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد که این خود بر میزان تاب‌آوری، سلامت روان و درنتیجه بهزیستی روان‌شناختی والدین به‌خصوص مادر اثر منفی می‌گذارد.
والدین کودکان کم‌شنوا علاوه بر تحمل سایر فشارهای مرتبط با زندگی عادی، فشار حاصل از وجود کودک کم‌شنوا را نیز تحمل می‌کنند. مشکلاتی مثل اختلال در ارتباطات گفتاری، مشکلات آموزشی و تحصیلی، هزینه‌های سنگین توان‌بخشی شنوایی، سمعک و کاشت حلزون باعث نگرانی و استرس والدین می‌شود. آینده شغلی، تحصیلی و اجتماعی کودک، طولانی بودن برنامه‌های توان‌بخشی و مشکلات موجود در جامعه برای این‌گونه کودکان، از سوی دیگر باعث افزایش استرس در والدین شده و میزان سازگاری زناشویی آن‌ها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. کودکانی که تحت استرس مادران پرورش می‌یابند، خود نیز همانند منابع استرس اضافی عمل می‌کنند. این چرخه خانوادگی روابط خانوادگی، کارایی والدین و فرزندان را محدود می‌کند و ارتباط والد- کودک را خدشه‌دار می‌کند. این در حالی است که والدین و به‌ویژه مادران کودکان عادی، این‌گونه مشکلات را ندارند.
علاوه بر مشکلات کودک کم‌شنوا، عمده‌ترین درگیری‌های والدین شامل نحوه تربیت و پرورش کودک، غلبه بر ناامیدی، درگیری با افکار و هیجانات منفی و سختی‌های پیگیری مراحل توان‌بخشی می‌تواند سلامت روانی والدین را به خطر اندازد. به نظر می‌رسد متفاوت بودن نیازهای کودکان کم‌شنوا، باعث افزایش استرس و نگرانی و کاهش تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی والدین می‌شود.

وجود کودک کم‌شنوا مانند یک متغیر مستقل رضایت زناشویی والدین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نارضایتی زناشویی زمانی اتفاق می‌افتد که وضعیت موجود بین زوج در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار و دلخواه آن‌ها منطبق نباشد، بنابراین با توجه به تحقیقات پیشین انجام‌شده، کودک کم‌شنوا به احیای این زمینه کمک کرده و نارضایتی زناشویی والدین را فراهم می‌کند اما آیا وجود این کودک و مشکلاتی که به آن اشاره شد، باعث بی‌ثباتی ازدواج در والدین این کودکان می‌شود و یا برعکس، آیا وجود کودک کم‌شنوا در خانواده می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در ثبات ازدواج به شمار آید؟ متأسفانه تحقیقی در این زمینه یافت نشد. از سوی دیگر، این سؤال مطرح می‌شود که کدام مؤلفه‌های بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان کم‌شنوا نسبت به مادران کودکان عادی ضعیف‌تر است که متأسفانه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام‌نشده و بیشتر تحقیقات بهزیستی روانشناختی را به‌صورت کلی در نظر گرفته‌اند و باز این سؤال مطرح می‌شود که آیا تاب‌آوری مادران کودکان کم‌شنوا مانند تاب‌آوری مادران کودکان عادی میباشد؟ با پاسخ به سؤالات فوق می‌توان نقاط ضعف و قوت این مادران را در مؤلفه های تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی شناسایی کرد و متخصصین می‌توانند برای مشکلات این مادران برنامه‌ریزی جامع‌تری ارائه دهند.
فصل سوم: روش‌شناسی
شکل (1-3). چارچوب تحقیقاتی پژوهش

انتخاب جامعه
انتخاب جامعه
کمی
کمی
روش تحقیق
روش تحقیق
کیفی
کیفی

انتخاب نمونه به صورت غیر تصادفی و در دسترس
مادران دارای کودکان عادی مراجعه کننده به مهد کودک ها و خانه های خلاقیت تهران
مادران دارای کودکان عادی مراجعه کننده به مهد کودک ها و خانه های خلاقیت تهران

مادران دارای کودکان کم شنوا مراجعه کننده به بیمارستان های امیر اعلم ولقمان و مرکز شنوایی پژواک تهران
مادران دارای کودکان کم شنوا مراجعه کننده به بیمارستان های امیر اعلم ولقمان و مرکز شنوایی پژواک تهران

اجرای پرسش نامه های:
تاب آوری کانر و دیویدسون، بی ثباتی ازدواج، بهزیستی روان شناختی ریف
اجرای پرسش نامه های:
تاب آوری کانر و دیویدسون، بی ثباتی ازدواج، بهزیستی روان شناختی ریف

کمی: از هر گروه 100 نفر
کمی: از هر گروه 100 نفر

اجرای مصاحبه محقق ساخته
اجرای مصاحبه محقق ساخته
کیفی: از هر گروه 7 نفر
کیفی: از هر گروه 7 نفر

تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری
بررسی مقایسه‌ای و تبیین کلی
بررسی مقایسه‌ای و تبیین کلی

کدگذاری باز و محوری
کدگذاری باز و محوری

یافته های کمی و کیفی با هم همسو می‌باشند. تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان کم‌شنوا کم‌تر از مادران کودکان عادی است و بین بی‌ثباتی ازدواج دو گروه تفاوتی وجود ندارد.
یافته های کمی و کیفی با هم همسو می‌باشند. تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان کم‌شنوا کم‌تر از مادران کودکان عادی است و بین بی‌ثباتی ازدواج دو گروه تفاوتی وجود ندارد.

تصمیم‌گیری درباره روش تحقیق بستگی به هدف تحقیق، ماهیت مسئله موردمطالعه و روش‌های مختلف بررسی آن دارد. پس روش تحقیق باید با توجه به مسئله موردمطالعه انتخاب شود. در فصل حاضر به بحث پیرامون روش تحقیق، جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری، شیوه اجرا و جمع‌آوری داده‌ها، ابزار پژوهش و نیز روایی و پایایی آن و روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.
روش تحقیق:
مطالعه حاضر یک پژوهش ترکیبی (کمی-کیفی) محسوب می‏شود که طی آن متغیرهای تاب‌آوری و بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روانشناختی متغیرهای وابسته و متغیر مادران کودکان کم شنوا بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته‌شده‌اند. هدف اساسی در این نوع پژوهش دستیابی به داده‌های کامل و متفاوت در باب موضوع موردبررسی است. برای این تحقیق به‌طورکلی از طرح همگرا استفاده خواهد شد. در این نوع طرح داده‌های کمی و کیفی در طی مراحلی جداگانه گردآوری، تحلیل و تفسیر می‌شوند و سرانجام در تفسیر نهایی به مقایسه نتایج کمی و کیفی با یکدیگر پرداخته خواهد شد و نتیجه‌گیری نهایی صورت خواهد گرفت و برای هر روش به‌صورت جداگانه نیز روش‌های مخصوص به خود انجام می‌گیرد.
الف) روش کمی پژوهش:
در این بخش اطلاعات از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری می‌شود.
ب) روش کیفی پژوهش:
در این نوع تحلیل، داده‌ها در اصل به‌صورت گفتار تولید می‌شوند ولی بعداً آن‌ها را به‌منظور تحقیق با دقت و با بهره گرفتن از علائمی که تأکیدها، مکث‌ها، خنده‌ها و سایر ظرایف غیرکلامی را هم بر کاغذ بیاورد، به نوشتار تبدیل می‌کنند. موضوع این دسته از مطالعات به یک معنا «پیام» است.
پس از انجام دو روش کمی و کیفی، گام بعد ترکیب نتایج هر دو پژوهش است. به‌بیان‌دیگر در پژوهش ترکیبی هم از پژوهش کمی و هم از پژوهش کیفی استفاده می‌شود و تحلیل داده‌ها بر مبنای داده‌های کمی و کیفی صورت خواهد گرفت. برای این بخش از روش تحلیل داده‌های موازی استفاده می‌شود.
جامعه آماری:
جامعه موردنظر مادران دارای کودکان کم‌شنوای مراجعه‌کننده به مرکز توان‌بخشی شنوایی پژواک، بیمارستان‌های امیراعلم و لقمان شهر تهران و مادران دارای کودکان بدون نقص شنوایی، مراجعه‌کننده به مهدکودک‌ها و خانه خلاقیت‌های شهر تهران در سال 92 است.
نمونه و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه:
با توجه به کمی و کیفی بودن تحقیق حاضر، در بخش کمی، نمونه‌ی موردنظر 100 نفر از مادران دارای کودک کم‌شنوا و 100 نفر از مادران کودکان عادی بوده است. روش نمونه‌گیری در دسترس بوده است. همچنین، در بخش کیفی نیز جهت پاسخ به سؤالات محقق ساخته، از 7 نفر از مادران دارای کودکان کم‌شنوای مراجعه‌کننده به بیمارستان امیراعلم و بیمارستان لقمان و 7 نفر از مادران حاضر در مهدکودک، مصاحبهای به عمل آمد و این تعداد نمونه به جهت به اشباع رسیدن پاسخ‌ها به دست آمد.
ابزارهای پژوهش:
مقیاس تاب‌آوری کانر و دیوید سون (CD-RTSC):
برای سنجش تاب‌آوری از این مقیاس استفاده می‌شود. این مقیاس 25 سؤال دارد و 5 خرده مقیاس (تحمل عواطف منفی/ اعتماد به غرایز شخصی، شایستگی/ استحکام شخصی، پذیرش عواطف مثبت/ روابط امن، مهار، معنویت) دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کاملاً نادرست) تا چهار (همیشه درست) نمره‌گذاری می‌شود و برای اندازه‌گیری تاب‌آوری یک نمره کل محاسبه می‌شود. این مقیاس در ایران توسط محمدی (1385) هنجاریابی شده است. روایی مقیاس (به روش تحلیل عامل و روایی همگرا و واگرا) و پایایی (به روش باز آزمایی و آلفای کرونباخ) توسط سازندگان آزمون در گروه‌های مختلف (عادی و در مخاطره) احرازشده است (کانر و دیوید سون،2003). در ایران، جوکار (1386) پایایی مقیاس را با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 93% گزارش کرده است. در پژوهش حاضر پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 80/ به دست آمد.
مقیاس بی‌ثباتی ازدواج (MII):
این پرسشنامه که به‌طورکلی برای اندازه‌گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاً مستعد طلاق بودن تدوین‌شده است. این ابزار متکی بر این نظر است که برای ارزیابی بی‌ثباتی و خطر بالقوه طلاق زن و شوهر باید هم شناخت و هم رفتار به‌حساب آورده شود. این مقیاس توسط ادواردز، جانسون و بوث (1983) در مورد 2034 زن و مرد متأهل زیر 55 سال و با 1578 (78%) از این نمونه در سال 1983 بکار گرفته شد. نمره بالا در این مقیاس نشان می‌دهد که احتمال وقوع طلاق در زوج‌ها بالاست و نمره پایین نشان می‌دهد که احتمال وقوع طلاق در زوج‌ها پایین است (جعفری، ثنایی ذاکر، پاشا شریفی و کرمی، 1389). «شاخص بی‌ثباتی ازدواج» با ضریب آلفای 93% از یک همسانی درونی عالی برخوردار است و همچنین با مقیاس‌های مربوط به مشکلات و اختلافات زناشویی همبستگی مثبت و با مقیاس‌های مربوط به تعامل و خرسندی زناشویی همبستگی منفی دارد (علیمردانی، فاتحی زاده، جلالی و باغبان، 1389). در ایران نیز یاری پور (1379)، ضریب اعتبار 70/ را گزارش کرده است. در پژوهش حاضر پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 73/ به دست آمد.
پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف:
ریف این پرسش‌نامه را در سال 1989 ساخته است و در سال 2002 مورد تجدیدنظر قرار داده است. یک پرسشنامه‌ی خود گزارش دهی از نوع لیکرت است و فرم اصلی این پرسشنامه 120 سؤال دارد که بعدها سه فرم کوتاه 18، 54 و 84 سؤالی تهیه شدند و در این تحقیق از فرم 84 سؤالی استفاده می‌شود. پاسخ به هر سؤال در یک طیف 6 درجه‌ای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف قرارمی گیرد. این پرسشنامه دارای 6 خرده مقیاس پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی میباشد. هم‌چنین در پژوهشی که کلانترکوشه و نواربافی (2012) بر روی 434 مرد و 435 زن برای هنجار کردن پرسشنامه‌ی 84 سؤالی ریف در ایران انجام داد ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 924/0 به دست آمد، بعلاوه تمام خرده مقیاس‌ها روایی بالایی داشتند و تنها خرده مقیاس خودمختاری برای زنان روایی کمتری نسبت به بقیه خرده مقیاس‌ها داشت. در پژوهش حاضر پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 93/ به دست آمد.
ابزار کیفی:
با توجه به روش تحلیل محتوا، ابزار مورداستفاده، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته‌ای بود که به‌منظور تکمیل اطلاعات به‌دست‌آمده از بخش کمی تدوین شد. این پرسشنامه دارای سؤالات به‌صورت باز پاسخ در مورد تابآوری، بیثباتی ازدواج و بهزیستی روانشناختی بوده است. این مصاحبه، از دو گروه مادران کودکان عادی و مادران کودکان کم‌شنوا به عمل آمد.
روش اجرای پژوهش:
روش کمی:
پس از اخذ معرفی‌نامه‌های لازم به کمک مسئولین بیمارستان‌های لقمان و امیراعلم و مرکز کم شنوایی پژواک و همچنین مهدکودک‌ها و خانه‌های خلاقیت شهر تهران، قبل از پر کردن پرسش‌نامه‌ها توضیحاتی برای اعتمادسازی و بالا بردن سطح همکاری مادران داده شد (از قبیل اینکه پرسش‌نامه‌ها بدون نام هستند و برای اهداف پژوهشی استفاده می‌شوند). بعد از جلب رضایت مسئولین و مادران این مراکز، پرسشنامه‌ها بین گروه نمونه توزیع گردید و بعد از جمع‌آوری وارد نرم‌افزار SPSS شد و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، محاسبه میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t_test) استفاده شد.
روش کیفی:
بعد از طراحی پرسش‌های مصاحبه، سؤالات آن توسط چند تن از اساتید دانشکده روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی مورد بازبینی قرار گرفت و اصلاح شد. سپس با مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز و مهدکودک‌ها و انتخاب نمونه و جلب رضایت مادران و مسئولین جهت ضبط مصاحبه، اجرای مقدماتی مصاحبه و پیاده کردن روی کاغذ، اصلاح اشکالات مصاحبه، انجام مصاحبه‌های نهایی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها صورت گرفت.
روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها:
روش کمی:
در پژوهش کمی تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آمار توصیفی (فراوانی، محاسبه میانگین و انحراف معیار) انجام شد و آزمون t-test گروه‌های مستقل گرفته شد.
روش کیفی:
در این قسمت نیز که با روش تحلیل محتوا انجام گرفت، صدای افراد مصاحبه‌شونده ضبط شد، اطلاعات همه بر روی برگه یادداشت و با آوردن جداول فراوانی برای هر گروه شرحی از نتایج کار ارائه شد.
پس از انجام دو روش کمی و کیفی گام بعدی ترکیب نتایج هر دو روش خواهد بود. به دیگر بیان، در پژوهش ترکیبی هم از پژوهش کمی و هم از پژوهش کیفی استفاده می‌شود و تحلیل داده‌ها بر مبنای داده‌های کمی و کیفی صورت خواهد گرفت.
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
در این فصل با تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه و مصاحبه‌ها، به پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش می‌پردازیم. در ابتدا به بخش کمی پژوهش و سپس به بخش کیفی پژوهش پرداخته می‌شود. در بخش کمی به یافته‌های تحلیل توصیفی و استنباطی و در بخش کیفی به جداول فراوانی و کدهای باز و محوری اشاره می‌شود.
الف) بخش کمی پژوهش:
یافته‌های جمعیت شناختی:
در هر پژوهشی آمار توصیفی و بررسی متغیرهای جمعیت شناختی یکی از بخش‌های مهم آن فرآیند محسوب می‌شود که در جای خود از اهمیت عمده‌ای برخوردار است، لذا تحلیل این بخش از داده‌ها نیز در فرآیند پژوهش مفید و مؤثر خواهد بود.
درآمد:
جدول 4-1. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک درآمد
شاخص آماری
درآمد
فراوانی عادی
فراوانی کم‌شنوا
زیر یک‌میلیون
18
48
یک تا یک و نیم میلیون
53
43
بالای یک و نیم میلیون
29
9
مجموع کل
100
100
نمودار 4-1. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک درآمد
تحصیلات:
جدول 4-2. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تحصیلات
شاخص آماری
تحصیلات
فراوانی عادی
فراوانی کم‌شنوا
زیر دیپلم
7
36

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیپلم
45
51
بالاتر از دیپلم
48
13
مجموع کل
100
100
نمودار 4-2. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تحصیلات
سن:
جدول 4-3. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک سن
شاخص آماری
سن
فراوانی عادی
فراوانی کم‌شنوا
20 الی 25 سال
2
15
26 الی 30 سال
41
36
31 الی 35 سال
34
32
36 الی 40 سال
20
13
بالای 40 سال
3
4
مجموع کل
100
100
نمودار 4-3. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک سن
تعداد فرزندان:
جدول 4-4. توزیع فراوانی

دیدگاهتان را بنویسید